Anasayfa Kitap Cevapları
15 Ekim 2023, 23:05 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10-11. Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Üniteye Hazırlık Cevapları

1. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI: 6.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10-11. Cevapları Dörtel Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Elçi: Bir sorunun çözümü için gönderilen kişi.
Nebi: Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ileterek bilgilendiren, aydınlatan ve doğru yola sokmakla görevli kişi.
Resul: Kendi dönemine kitap indirilmiş peygamber
Peygamber: Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren ve Allah tarafından seçilen kişi.


2. Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız.
Cevap:

Bakara Suresi 98 . Ayet Meali

﴾98﴿

Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.


3. İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi Kitap: Kutsal kabul edilen ve içerisinde Allah’ın sözlerinin yer aldığı kitaptır.
Suhuf: Kitap olamayacak kadar küçük kalmış, bazı peygamberlere gönderilen Allah’ın sözleri.
Mucize: Bilimsel yollarla açıklanamayan ve genellikle ilahi güçlerle yapılan sıra dışı, doğa üstü olay.


4. Vahiy nedir? Allah (c.c.) niçin vahiy göndermiştir? Araştırınız.
Cevap: Vahiy, Peygamberlere iletilen Allah’ın sözleridir. Vahiyler peygamberlere iletilerek tebliğ sıfatlarını kullanıp insanlara yayması için gönderilir. İnsanlar, vahiylerden dersler çıkartarak hayatlarını buna göre şekillendirmelidir.

Sonraki Ödev:  Milletimizin, Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisine Verdiği Önemi Açıklayınız.

5. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz peygamberlerin hayatıyla ilgili Genel Ağ’dan ya da İslam Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi gibi kaynaklardan araştırma yapıp sunu hazırlayınız. Sununuzu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ben Hz. Yusuf’u konu alacağım. Hz. Yusuf, Hz. Yakup’un çocuklarından birisidir. Hz. Yakup’un soyundan gelecek bir peygamber beklendiği için Hz. Yakup’un çocukları çok heyecanlanmıştır ancak başka bir anneden olma kardeşleri Hz. Yusuf peygamberlikle müjdeleneceği anlaşılınca kıskançlıklarından dolayı Hz. Yusuf, kardeşlerinin zulmüne uğrayarak bir su kuyusuna atılmıştır. Bu kuyuda kardeşleri tarafından ölüme terk edilen Hz. Yusuf, Allah’tan yardım isteyerek dua etmeye başlamış ve burada Cebrail aleyhüsselam ile vakit geçirdikten kısa süre sonra Mısır’a doğru gitmekte olan bir ticaret kervanı tarafından bulunur.

Ticaret kervanı, Hz.Yusuf’u köle olarak alıp Mısır’da bir vezire satar. Hz. Yusuf bu vezirin yanında yetiştirilerek bir devlet adamı olur ve yıllar sonra Mısır’ın en önemli devlet adamı olur. Mısır’a İslamiyet’i yayarak peygamberlik görevini de yerine getirmiştir.


6. Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız
Cevap:

Kunut Dualarının Okunuşu 1

Kunut Dualarının Okunuşu

 • Allâhümme innâ nesteînüke
 • ve nestağfirüke ve nestehdîke.
 • Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
 • Ve netevekkelü aleyke
 • ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
 • ve lâ nekfürük
 • ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Dualarının Anlamı 1

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

Sonraki Ödev:  Hz. Hamza ve Hz. Ömer Gibi Mekke'nin İki Güçlü İnsanının İslam'ı Kabul Etmesi, Mekkeliler Üzerinde Nasıl Bir Etki Meydana Getirmiştir?

isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Dualarının Okunuşu 2

Kunut Dualarının Okunuşu2

 • Allâhümme iyyâke na’büdü
 • ve leke nüsallî ve nescüdü
 • ve ileyke nes’â ve nahfidü
 • nercû rahmeteke
 • ve nahşâ azâbeke
 • inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Dualarının Anlamı 2

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.


Allah’ın (c.c.) Elçileri Peygamberler Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Düşünelim

Allah (c.c.)* tarafından gönderilen peygamberlerden hangilerinin adını biliyorsunuz?
Cevap: Hz.Nuh, Hz.Lut, Hz.Musa, Hz.Yakup, Hz.Yusuf, Hz.İsa ve Hz.Muhammed (S.A.V)


ETKİNLİK

Yüce Allah’ın (c.c.) insanlara peygamber göndermesinin sebepleri neler olabilir? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak tartışınız
Cevap: Yüce Allah (c.c.) insanları doğru yola sokmak, insanlar arasında oluşacak sorunları önlemek ve hayatımıza bir rehber olması için peygamberler göndermiş olabilirler.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap