Anasayfa
Ara Bul
6 Eylül 2021, 2:19
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayınları 3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Tutku Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.
1) Ağırlık nedir? Kütle ile ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

Cevap: Kütle bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.Ağırlık bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne denir.Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişir fakat kütle değişmez.

2) Kütle çekimi nedir? Dünya’da ve diğer gezegenlerde kütle çekimi nasıl değişir?

Cevap: Dünya`nın  ve   diğer  gök  cisimlerinin,   üzerinde  bulunan   cisimlere  uyguladığı   çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir.

3) Fiziksel anlamda iş nedir? Hangi durumlarda iş yapılmaz?

Cevap:Fiziksel anlamda iş, bir cisme kuvvet uygulayıp cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesidir. Fiziksel anlamda iş yapmış olabilmek için kuvvet uyguladığımız cismin hareket edebilecek şekilde olması gerekmektedir.

4) Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin birbirine dönüştüğü durumlara örnekler veriniz.

Cevap:Cisimlerin konumları nedeniyle sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji, hareketleri nedeniyle sahip oldukları enerjiye ise kinetik enerji denir.

5) Sürtünme kuvveti, cismin kinetik enerjisini nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız.

Cevap:Örneğin paraşütlere etki eden sürtünme kuvveti paraşütçünün kinetik enerjisiniazaltarak güvenli bir şekilde yere inmesini sağlar. Suda hareket eden varlık ve cisimlere etki eden su direnci onların kinetik enerjisini azaltarak hareketlerinin yavaşlamasına neden olur.

6) Hava ve su direncinin yaşamdaki etkisine örnekler veriniz.

Cevap:

Hava direncinin etkileri:

  • Hava direnci sayesinde paraşüt atlamalarında insanlar yere yavaş inmektedir.
  • Uçaklar havada asılı kalabilmektedir.

Su direnci etkileri:

  • Su direnci sayesinde denizde hareket etmemiz daha kolay
  • denizde gemilerin hareket etmesi daha kolay

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:
1) (D) İş birimi joule’dür.
2) (Y) Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvetle ters orantılıdır.
3) (Y) Balkondaki saksı yere düşerken saksının çekim potansiyel enerjisi artar.
4) (D) Ellerin birbirine sürtünmesi sonucu ısınmasının nedeni, sürtünme kuvvetinin neden olduğu
kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüşmesidir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Tutku Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayıncılık

Cevap:
1) Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu …kinetik enerji…… artar.
2) Bir cismin değişmeyen madde miktarına …kütle…. denir.
3) Cisme etki eden yer çekimi kuvvetine …ağırlık……. adı verilir.
4) Belli bir yükseklikte bulunan cisim …çekim potansiyel enerjisi..…… sahiptir.
5) Gerilmiş yay, sıkılmış sünger …esneklik potansiyel enerjisi.…… sahiptir.
6) Taşlı bir yolda arabaya etki eden …sürtünme kuvveti..…… kinetik enerjide azalmaya neden olur.
7) Otomobil, tren gibi araçlar ..hava direncinden…. en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır.
8) Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine …enerjinin korunumu… denir.
9) Sırtında çanta ile yürüyen bir öğrenci fiziksel anlamda …iş…… yapmaz.
10) Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ..su direnci……… denir.

Ç. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Ağırlık ile ilgili verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
I. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
II. Birimi kilogramdır.

III. Dinamometre ile ölçülür.

Cevap:B
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2) Aşağıda verilen eşleştirilmiş kavramlardan hangisi arasında bir ilişki yoktur?

Cevap:C
A) Ağırlık-yer çekimi
B) Dinamometre-kuvvet
C) Kütle çekimi-su direnci
D) Kütle- kilogram


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayıncılık.

4) Aşağıdakilerden hangisinde enerji kaybı belirgin bir şekilde ısı enerjisine dönüşür?

Cevap:C
A) Havuza atılan taşın suyun dibine ulaşması
B) Paraşütçünün yere inmesi
C) Süratli bir otomobilin frenine basılması
D) Raptiyenin kâğıdı delmesi

5) Enis, kuvvet uyguladığı el arabasını, ittiği yönde hareket ettiriyor. Enis’in hangi arkadaşlarının bu durumla ilgili yaptıkları açıklamalar doğrudur?
Betül: Enis fiziksel anlamda iş yapmıştır.
Beyza: Enis aynı kuvvetle cismi daha uzağa hareket ettirirse yaptığı iş artar.
Serhat: Enis’in yaptığı iş, uyguladığı kuvvetle ters orantılıdır.

Cevap:A
A) Betül ve Beyza
B) Beyza ve Serhat
C) Betül ve Serhat
D) Betül, Beyza ve Serhat

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayıncılık


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Tutku Yayıncılık

7) Yandaki görselde salıncakta sallanan Zehra’nın çıkabileceği en fazla yükseklik ve yere en yakın durumdaki farklı konumları verilmiştir. Buna göre bu durumla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap:D
A) b noktasında potansiyel enerji en fazladır.
B) c noktasında kinetik enerji en fazladır.
C) a noktasında potansiyel enerji kinetik enerjiye eşittir.
D) b noktasında kinetik enerji en fazladır.

8) Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılmamıştır?

Cevap:B
A) Uçak B) Paraşüt C) Otomobil D) Tren

9) Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:A
A) Joule B) Newton C) Metre D) Kilogram

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayıncılık

11) Yandaki şekilde tuğla sağa doğru çekilerek hareket ettirilmektedir. Daha sonra bu tuğlanın üzerine başka bir tuğla koyup aynı kuvvetle aynı yönde ve miktarda çekilmektedir. Bu durumda yapılan işle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? (Cisme etki eden sürtünme kuvveti her iki durumda da F’ten küçüktür.)

Cevap:D
A) Fiziksel anlamda yapılan iş azalır.
B) Fiziksel anlamda iş yapılmamıştır.
C) Fiziksel anlamda yapılan iş artar.
D) Fiziksel anlamda yapılan iş aynıdır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Tutku Yayıncılık

12) Mehmet, kütleleri ve yere göre yükseklikleri yandaverilen A, B ve C toplarını bulundukları noktalardan
serbest bırakmaktadır. Mehmet topların zemindeki kumda bıraktıkları izleri inceliyor ve yorumları yapıyor. Buna göre Mehmet’in yorumlarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. A topunun kumda bıraktığı izin derinliği, C topununkinden daha azdır.
II. B topunun kumda bıraktığı izin derinliği, C topununkinden daha fazladır.
III. C topunun sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi, A topunun enerjisinden daha azdır.
IV. B topunun sahip olduğu çekim potansiyel enerji C topunun enerjisinden daha fazladır.

Cevap:A
A) Yalnız I B) I ve II C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

13) Belli bir yükseklikteki bir cisim hava varken ve havasız ortamda serbest bırakıldığında, havasız ortamda daha çabuk yere ulaşıyor. Bunu gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yorumları yapıyor.                                                                   I. Hava cisme bir direnç uygular.
II. Hava direnci cismin hızında azalmaya neden olur.
III. Cismin havasız ortamda yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha fazladır. Öğrencinin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?

Cevap:D
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 98-99-100-101-102 Cevapları Tutku Yayıncılık

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.