Anasayfa
Ara Bul
1 Ekim 2021, 14:24

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 153-154-155-156-157-158 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153-154-155-156-157-158 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1) Periyodik tablonun oluşturulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Element keşiflerinin artması sonucunda ihtiyaç duyulmuştur.

2) Periyot ve grup kavramlarını açıklayınız.

Cevap: Tablodaki yatay sıraya periyot, düşey sıraya grup adı verilmektedir.

3) Metallerin genel özelliklerini açıklayınız.

Cevap: Oda sıcaklığında katı halde bulunur. Tel ve levha haline gelebilir. Isı ve elektriği iletir. Elektron vererek bileşik yapar ama kendi aralarında bileşik yapamaz. Pozitif yüklü iyon oluşturur.

4) Yarımetallerin genel özelliklerini açıklayınız.

Cevap: İşlenmeleri mümkündür. Kırılgan değillerdir. Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.

5) Ametallerin genel özelliklerini açıklayınız.

Cevap: Görünümleri mattır. Oda sıcaklığında üç halde de olabilir. Oda sıcaklığında katı halde bulunan ametaller kırılgandır. Tel ve levha haline gelemez. Isı ve elektriği iletmez. Elektron alarak veya ortaklaşa yaparak bileşik oluştururlar. Pozitif ve negatif yüklü iyon oluştururlar.

6) Fiziksel değişim nedir? Örnekler ile açıklayınız.

Cevap: Bir maddenin ısı, sıcaklık, nem gibi fiziksel etkilerle dış yüzünde meydana gelen değişimdir.

7) Kimyasal değişim nedir? Örnekler ile açıklayınız.

Cevap: Maddenin dış yapısının değişimi yanı sıra iç yapısının da değişmesine kimyasal değişim denir. Mesela kağıdın yanması gibi.

8) Asit ve bazların genel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:

Asitlerin özellikleri;

  • Tatları ekşidir
  • Buzlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar
  • Turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür.
  • pH değerleri 0-7 arasındadır.

Bazların özellikleri;

  • Tatları acıdır
  • Asitlerle tepkime vererek tuz ve su oluştururlar.
  • Turnusol kağıdını maviye dönüştürürler
  • pH değerleri 7-14 arasındadır
  • Ele kayganlık hissi verirler

9) Kışın yollara tuz atılmasının sebebini açıklayınız.

Cevap: Buzlanmanın gecikmesini sağlamak için.

10) Geçmişten günümüze Türkiye’de kimya endüstrisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Açıklayınız.

Cevap: Cumhuriyetin ilanından sonra temelleri atılan kimya sektörü, tam anlamı ile 1990’lı yıllara kadarki yatırımlar ile gelişme göstermiştir.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

1) Günümüzde kullanılan periyodik tablo elementleri artan atom numaralarına  göre düzenlenmiştir.
2) Isı ve elektriği iyi ileten elementler metal  olarak adlandırılır.
3) Periyodik tabloda toplam tane periyot vardır.
4) Son katmandaki elektron sayısı bize A grubu elementleri için, o elementin grup numarasını  verir.
5) Periyodik tablonun en sağında soygazlar  bulunur.
6) Petrolün damıtılarak akaryakıta dönüştürülmesi fiziksel değişimdir.
7) Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye girenlerin kütlelerinin toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir ve kimyasal tepkimelerde kütle  her zaman korunur.
8) Ph cetvelinde 7 ila 14 arasında değer alan maddeler bazik  özellik gösterir.
9) Asit yağmurlarına neden olan gazlardan biri de NO2 dir.
10) Asit yağmurlarının oluşumuna engel olmak için fosil yakıt kullanımı azaltılabilir.
11) Bir gram maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı  denir.
12) Donma noktasını düşürmek için kışın yollara tuz atılır.
13) Hâl değişimi sırasında sıcaklık sabit  kalır.
14) Ülkemizde kimya endüstrisi alanında kurulan ilk fabrikalardan biri de Gemlik Suni İpek  fabrikasıdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1) (Y)  Periyodik tablo 7 gruptan oluşur.
2) (Y) Ametaller kırılgan değildir.
3) (D) Nötr hâlde elektron dağılımı yapılan elementin katman sayısı, bize o elementin periyot numarasını verir.
4) (D)  Soygazların değerlik elektron sayısı 8 olabilir.
5) (Y)  Demirin paslanması fiziksel bir değişimdir.
6) (Y)  Kimyasal tepkime okunun sağ tarafı, tepkimeye girenleri ifade eder.
7) (D)  Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur.
8) (Y)  Asitlerin tatları acı, bazların tatları ise ekşidir.
9) (D)  Kırmızı lahana suyu asit-baz ayracı olarak kullanılabilir.
10) (D) Asitler mermer ve kumaşa etki eder.
11) (D)  Asit yağmurları doğal bitki örtüsüne ve tarihî eserlere zarar verir.
12) (D)  Maddelerin sahip oldukları ısı miktarları direkt olarak ölçülemez.
13) (Y) Erime sıcaklığında bulunan 1 g katı maddenin yine aynı sıcaklıkta 1 g sıvı hâle geçebilmesi için gerekli olan ısıya donma ısısı adı verilir.
14) (Y)  Kolonya dökülen elin serinlemesinin sebebi, kolonyanın elimize ısı vermesidir.
15) (D)  Kimya sektöründeki girişimcilerin büyük bir bölümü İstanbul’dadır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Bir öğrenciden, yukarıda verilen soruları doğru ise ‟D”, yanlış ise ‟Y” olarak cevaplar bölümüne cevaplaması istenmiştir. Öğrencinin vermiş olduğu cevapları değerlendiren öğretmen, öğrencinin doğru cevapları için ‟ü”, yanlış cevapları için ‟×” işaretlemesi yapmıştır. Buna göre öğrencinin sorulara vermiş olduğu cevaplar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

Cevap: A

A) 1-Y B) 1-D C) 1-Y D) 1-D
2-Y 2-Y 2-D 2-Y
3-D 3-D 3-Y 3-Y


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

2) I. Ametallerin tümü periyodik tablonun sağında yer alır.
II. Bazı metal ve ametaller oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunabilir.
III. Yarımetaller kırılgan oldukları için işlenebilir özellikte değildir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

3) Z, E ve M harfleri karışık olarak metal, ametal ve soygazı temsil etmektedir. Buna göre Z, E ve M harfleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap: D

A) Z Metal B) Z Metal C) Z Soygaz D) Z Ametal
E Soygaz E Ametal E Metal E Metal
M Ametal M Soygaz M Ametal M Soygaz

4) Çeşitli etkenler sonucu maddelerin sadece dış yapısının değişmesini fiziksel değişim, dış yapısının yanı sıra iç yapısında da meydana gelen değişimleri ise kimyasal değişim olarak tanımlayan fen bilimleri öğretmeni Erhan, fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili olarak sırası ile aşağıdaki örnekleri
veriyor:
1) Ekmeğin kesilmesi
2) Yemeğin pişirilmesi
3) Camın kırılması
4) Kâğıdın yanması
5) …………………..

Mantık sırası göz önüne alınarak öğretmenin vereceği 5. örnek aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?

Cevap: C

A) Buğdaydan un elde edilmesi
B) Demirin paslanması
C) Yoğurdun ekşimesi
D) Mum fitilinin yanması


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

5) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece asitlere ait bir özelliktir?

Cevap: C

A) Elektrik akımını iletir.
B) Ayraçlara etki eder.
C) Sulu çözeltileri H+ iyonu verir.
D) Tatları acıdır.

6)Yukarıda kalsiyum ve kükürt elementlerinin artansız tepkimesi sonucu kalsiyum sülfür bileşiğinin oluşumu gösterilmiştir.
Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: B

A) Toplam kütle korunmuştur.
B) Atom yapıları değişmiştir.
C) Atom sayıları korunmuştur.
D) Atom cinsleri korunmuştur.

7) A + B C kimyasal tepkimesinin oluşum grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre;
I. C maddesinin, kütlesi 26 gramdır.
II. A ve B maddelerinin tamamı tepkimeye girmiştir.
III. C maddesi hem A hem de B maddesinin özelliğini gösterir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

8) Saf bir X maddesinin ısıtılması sonucu oluşan sıcaklık-zaman değişimi tablosuna ait bir kesit yukarıda verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Cevap: C

A) X maddesi başlangıçta sıvı hâldedir.
B) Erime sıcaklığı 59 °C’tur.
C) 7. dakikada madde gaz hâle geçmeye başlamıştır.
D) 8. dakikada madde tamamen gaz hâline geçmiştir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

9) Kütleleri eşit A, B ve C sıvılarının özdeş ısıtıcılar ile ısıtılması sonucu oluşan sıcaklık-zaman grafiği, şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: C

A) C sıvısının son sıcaklığı daha fazladır.
B) A sıvısına daha çok ısı verilmiştir.
C) B sıvısının sıcaklık değişimi en azdır.
D) Öz ısısı en büyük olan C sıvısıdır.
10)

Asit ve bazı temsil eden aşağıdaki öğrenciler, temsil ettikleri maddelerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmaktadır.

Enes: Benim temsil ettiğim maddenin pH değerinin artması etkilerinin azalmasına neden oluyor.

İhsan: Benim temsil ettiğim madde, kırmızı lahana suyuna ilave edilince renginin yeşil olmasına neden oluyor.

Ekin: Benim temsil ettiğim madde, portakal, limon gibi meyvelerin yapısında bulunuyor.

Öğrencilerin bu açıklamaları doğrultusunda Enes, İhsan ve Ekin’in temsil ettiği maddeler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap: D

Enes İhsan Ekin
A) Asit Asit Baz
B) Asit Baz Asit
C) Baz Asit Asit
D) Baz Baz Asit

11) I. Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesi ………………….. olarak adlandırılır.
II. Sıvı bir maddenin ısı vererek ……………………. hâle geçmesine donma olayı denir.
III. Katı bir maddenin sıvı hâle geçmeye başladığı sıcaklık değeri ………………. olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler doğru bir şekilde tamamlandığında hangi seçenekteki ifade açıkta kalır?

Cevap: A

A) Yoğunlaşma B) Erime C) Erime Sıcaklığı D) Katı


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

12) Aşağıda K ve L kaplarında eşit sıcaklıkta sıvılar bulunmaktadır. Kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıldığında kaplardaki sıvıların son sıcaklıkları eşit olduğuna göre;

I. Sıvılardan eşit miktarda alınmış ise kaplardaki sıvılar aynı cinstir.
II. L kabındaki sıvının kütlesi, K kabındaki sıvıdan fazla ise L kabındaki sıvının öz ısısı daha küçüktür.
III. Sıvıların son sıcaklıklarının eşit olması, kütlelerinin kesinlikle eşit olmasından kaynaklanmaktadır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: C

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

13) Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşma ısısının birimidir?Cevap: C

A) g/cal B) J/cal C) cal/g D) g/J

14) Aşağıda kimya endüstrisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A) Ürün çeşitliliği oldukça fazladır.
B) Kullanılan ham maddelerin %70’i ithal edilmektedir.
C) Girişimcilerin çoğu büyük şehirlerdedir.
D) Genetik mühendisleri bu alanda çalışmaktadır.

15) Petrokimya sanayisi dünya’da hızla gelişirken Türkiye bu gelişmelere biğâne (ilgisiz) kalamazdı. Türkiye’de bir petrokimya sanayisi kurulması lüzumunu ilk defa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) duyurmuştur. Dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi sayesinde konuya tam zamanında ilgi gösterilmiştir. 1963 yılı başlarında TPAO içinde bir petrokimya şubesi kurularak ön proje hazırlanmasına geçilmiş, 01.04.1965’te ise Türkiye’de bu sanayi ihtiyacını gerçekleştirmek üzere PETKİM Petokimya A.Ş. kurulmuştur. Daha dünyada bile 1950 yılında gelişmeye başlayan
bir sanayinin 1963’te Türkiye’de ele alınmış olması çok önemli bir husustur. Türkiye’ye bazı sanayi dallarının 100 yılda bile gelemediği (soda sanayi gibi) unutulmamalıdır.
Yukarıda verilen paragrafa göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap: D

A) Türkiye kimya sektörü alanındaki gelişmelerden uzak kalmıştır.
B) Türkiye bazı sanayi kuruluşlarının kurulmasında dünyaya öncülük etmiştir.
C) Dünyada kimya sektörünün gelişimi 1900’lü yılların başlarıdır.
D) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrokimya alanında Türkiye’de öncü kuruluştur.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.