Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 4:05

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 223-224-225-226-227-228 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 6. ÜNİTE: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız.
1) Besin ağı nedir? Açıklayınız.

Cevap: Besin zincirlerinin iç içe geçmiş haline besin ağı denir.

2) Etçil, otçul ve hepçil canlılara örnekler veriniz.

Cevap:

3) Ekoloji piramitlerinde enerji kaybı yaşanmasının sebeplerini açıklayınız.

Cevap: Enerji akışının olduğu sırada enerjinin bir bölümü etçil, otçul gibi diğer canlılara diğer bölümü ise canlının kendisine kullanmasının sonucunda çevreye aktarılan ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır.

4) Üretici canlılara örnekler veriniz.

Cevap: Mavi yeşil algler, yeşil bitkiler gibi.

5) Fotosentez nedir? Açıklayınız.

Cevap: Karbondioksit ve suyun ışık altında tepkimeye girerek besin ve oksijene dönüştürülmesine fotosentez denir.

6) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan maddeleri açıklayınız.

Cevap: Karbondioksit ve su açığa çıkmaktadır.

7) Azot döngüsü nedir? Açıklayınız.

Cevap: Canlıların ölümü sonucunda azotun doğaya döngüsü için ayrıştırıcılar devreye girer.  Atıklardan oluşan azotlu bileşiklerin bir kısmını bitkiler dönüştürür. Diğer kısmını ayrıştırıcı bakteriler dönüştürerek atmosfere verilir. verilir. Topraktaki azotun havaya, havadaki azotun ise toprağa karışmasına azot döngüsü denir.

8) Ozon tabakasının seyrelme nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Hidrokloroflorokarbonlar, halonlar, metil bromid içeren maddelerin kullanılması
ozon tabakasının seyrelme nedenlerindendir.

9) Küresel iklim değişikliğinin olası sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklıkların oluşması, biyoçeşitliliğin azalması gibi nedenler ortaya çıkar.

10) Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Geri dönüşüm ile israftan kaçınıp kullandığımız eşyaları tekrar işleyerek önümüze getirmeyi sağlarız. Bunun sonucunda da ekonominin kalkınmasına yardımcı oluruz.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak
cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

1) Ölü bitki ve hayvan atıklarından beslenen canlılara ayrıştırıcı canlılar denir.
2) Birinci dereceden tüketicilere koyun örnek olarak verilebilir.
3) Birbiri içerisine geçmiş besin zincirlerine besin ağı denir.
4) Ekoloji piramitlerinde üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe birey sayısı azalır.
5) Fotosentez yapan canlılara bazı bakteriler örnek verilebilir.
6) Oksijenli solunumda, fermantasyona göre daha fazla enerji üretilir.
7) Canlılar farklı besinlerden elde ettikleri enerjiyi ATP  şekline çevirerek kullanır.
8) Hamurun mayalanmasını sağlayan fermantasyon yapan canlılardır.
9) Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü denir.
10) Güneşin zararlı ışınlarını süzerek koruyucu bir tabaka oluşturan atmosfer bölümüne ozon tabakası denir.
11) Belli bir nüfusun, doğada ne kadar yük oluşturduğunu hesaplamak için oluşturulmuş yönteme
ekolojik ayak izi denir.
12) Fotosentez hızı yeşil  ışıkta en azdır.
13) Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de geri dönüşüm dür.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1)(D) Besin zincirleri üreticiler ile başlamak zorundadır.
2)(D) Fare ve ayı hepçil canlılara örnektir.
3)(Y) İç içe geçmiş besin zincirlerine enerji piramidi denir.
4)(D) Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe vücut büyüklüğü genellikle artar.
5)(Y) Fotosentez olayında besin ve oksijen kullanılır.
6)(Y) Bitkiler, sadece Güneş ışığı varlığında fotosentez yapabilir.
7)(D) Tüm canlılar solunum yapar.
8)(Y) Solunum olayının su döngüsüne katkısı yoktur.
9)(Y) Ülkeler, küresel iklim değişikliği ile ilgili ortak bir uzlaşmaya varamamışlardır.
10)(D) Cam, plastik ve ahşap atıkları, geri dönüşüm yapılabilen maddelerdir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1) ………………… → Ceylan→  Kurt→ Kaplan
Yukarıda bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirinde noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi
yazılamaz?

Cevap: B

A) Ot B) Çekirge C) Buğday D) Mısır

2) Ekoloji piramidinin her basamağında bulunan canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A) Üretici canlılar
B) Tüketici canlılar
C) Ayrıştırıcı canlılar
D) Etçil canlılar

3) Yanda bir besin ağı verilmiştir. Bu besin ağı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Cevap: A

A) F canlısı III. derece tüketicidir.
B) A canlısı üretici bir canlıdır.
C) E canlısı, B ve C canlıları ile beslenmektedir.
D) D canlısı etçil bir canlıdır.

4) Yandaki ekoloji piramidi için;
I. A canlısının birey sayısı, B canlısının birey sayısından fazladır.
II. Zehirli bir madde, D canlısının dokusunda daha fazla bulunur.
III. C canlısının vücut büyüklüğü, B canlısının vücut büyüklüğünden genellikle fazladır.
Yukarıda verilen yorumlardan hangileri yapılabilir?

Cevap: D

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

5) Fotosentez olayı yanda görseli verilen bitkinin en çok hangi kısmında gerçekleşir?

Cevap: B

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6) Özdeş A ve B bitkilerinden biri güneş ışığı, diğeri ise fener ışığı altında bekletiliyor. Saksılardaki topraklar özdeş ve bitkilere verilen su miktarları eşit olduğuna göre;
I. B bitkisi kısa bir süre sonra ölür.
II. A bitkisi sadece fotosentez yapar.
III. B bitkisinin kütle artışı daha az olur.
yorumlardan hangisi ya da hangileri yapılabilir?

Cevap: B

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

7) Canay, uzun zamandır görmediği, üniversite yurdunda oda arkadaşlığı yaptığı arkadaşının
doğum günü için güzel bir çiçek almıştır. Çiçeği iki gün sonra arkadaşına verecek olan Canay, aşağıdakilerden hangisini yaparsa çiçeği solmadan arkadaşına verebilir?

Cevap: C

A) Çiçeği karanlık bir odada bekletirse
B) Çiçeği şeffaf bir poşet ile sararsa
C) Çiçeği odanın penceresinin kenarına koyarsa
D) Çiçeği buzdolabında saklarsa

8) Solunum sonucu elde edilen enerji aşağıda verilen yapılardan hangisinde depolanır?

Cevap: C

A) DNA B) Fosfat C) ATP D) Besin

9) Yanda, solunum ile fotosentez olayları arasındaki madde döngüsü verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlere aşağıda verilenlerden hangisi yazılabilir?

Cevap: A


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

10 ve 11. soruları “Yiyecek ve İçeceklerimizi Dönüştüren Sihir: Fermantasyon” parçasına
göre cevaplayınız.

10) Aşağıda fermantasyon ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

Cevap: D

A) Fermantasyona neden olan mikroorganizmalar bir süre sonra ölür.
B) Bazı sebze ve meyveler fermantasyon ile başka ürünlere dönüşmez.
C) Fermantasyon yapan canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamış olur.
D) Fermante ürünlerin günlük yaşamda kullanımı oldukça yaygındır.

11) Aşağıda verilen ürünlerden hangisi fermantasyon sonucu üretilen ürünlerden biri değildir?

Cevap: C

A) Sucuk B) Boza C) Reçel D) Sirke


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

12) Fotosentez hızına etki eden faktörler ile ilgili öğrencilere aşağıda verilen sorular sorulmuş ve bu
soruları doğru veya yanlış olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda soruların karşılarında bulunan cevaplar bölümlerine doğru cevaplar için “D”, yanlış cevaplar için “Y” yazmaları istenmiştir.

() 1.Karbondioksit miktarının artması fotosentez hızını artırır.
() 2.Işık renginin fotosentez hızına etkisi yoktur.
() 3.Yapay ışıkta fotosentez gerçekleşebilir.
() 4.Sıcaklık, fotosentez hızına etki eden faktörlerden değildir.
() 5.Su olmaz ise fotosentez gerçekleşmez.

Bu sorulardan dört tanesine doğru şekilde yanıt veren bir öğrencinin cevapları aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?

Cevap: B

13) Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü
denir. Madde döngüleri; su döngüsü, azot döngüsü, karbondioksit ve oksijen döngüsüdür.
Buna göre madde döngülerinde bozulma;
I. Ayrıştırıcılar
II. Tüketiciler
III. Otçullar
gibi canlılardan hangilerinin yaşamını olumsuz etkiler?

Cevap: D

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

14) Kloroflorakarbonlar (CFC) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), ozon tabakasının incelmesine
neden olan gazlardandır. Bu gazların atmosfere salınımına engel olmak için;
I. Klima bakımlarının düzenli yaptırılması
II. CFC içermeyen deodorantların kullanılması
III. Tarımda böcek ilacı kullanımının azaltılması
Yukarıdaki verilenlerden hangileri yapılabilir?

Cevap: A

A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III D) I ve II

15) Ekolojik ayak izi hesaplaması;
I. Bireyler
II. Toplumlar
III. Ürünler
Yukarıdaki verilenlerden hangileri için uygulanabilir?

Cevap: D

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

16) Bugünün gereksinimlerini göz ardı etmeden, gelecek kuşakların da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, doğal kaynakların sonuna kadar tükenmesine engel olarak kaynakların bilinçli kullanılması ………………………………………. olarak adlandırılır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki verilenlerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap: B

A) Geri dönüşüm
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Enerji tasarrufu
D) Devlet politikası

17) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?

Cevap: A

A) Sebze atıkları
B) Tahta parçaları
C) Cam kırıkları
D) Ders kitapları

18) Aşağıda verilen maddelerden hangisi geri dönüşümü yapılabilen metal atıklardan değildir?

Cevap: C

A) Konserve kapakları
B) Yağ tenekeleri
C) Şampuan kutuları
D) İnşaat demirleri

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.