Anasayfa
Ara Bul
22 Eylül 2021, 0:16
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ TEMEL ESASLARI, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerinin28, Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisiyle daha fazla ilgili olduğunu tespit ederek boşluklara yazınız.

Cevap:

“Biz millî varlığın temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz.” (Milli Birlik ve Beraberlik)

“Kuvvet birdir ve o, milletindir.” (Egemenliğin Millete Ait Olması)

“Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir insanım.” (Bağımsızlık ve Özgürlük)

“Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmağa mecburuz.” (Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarma İdeali)

“Millî kültürün yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.” (Millî Kültürün Geliştirilmesi)

“Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.” (Millî Tarih Bilinci)


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

Cevap:

1. Harf İnkılabı’ndan sonra halka yeni alfabeyi ve okuma yazmayı öğretmek için Millet Mektepleri açılmıştır.
2. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, büyük yatırımların devlet eliyle yapılmasını zorunlu kılmış, bu da Atatürk’ün Devletçilik  ilkesinin doğmasına zemin hazırlamıştır.
3. Türklerin dünya siyasi ve kültür mirasına katkılarını tespit etmek için Türk Tarih Kurumu kuruldu.
4. Türkçenin kendi benliğine, güzelliğine ve zenginliğine kavuşması için Türk Dil Kurumu kuruldu.
5. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan Misak-ı İktisadi Kararları, Atatürk Dönemi’ndeki ekonomi politikalarına yön vermiştir.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir?

Cevap:

 • TBMM’nin açılması
 • Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edilmiştir.
 • İstanbul Hükümeti ünvanını ve yetkilerini kaybetmiştir.

2. Medeni Kanun’un toplumsal hayata getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap:

 • Tek eşlilik ve nikah zorunluluğu getirilmiştir,
 • Boşanma belli bir  şartlara bağlanmıştır,
 • Mirasta kadın ve  erkek eşitliliği sağlanmıştır,
 • Evlilik de yaş sınırı getirilmiştir,

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinin önemi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bu kanun ile eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Ülkedeki tüm eğitim kurumları devlet denetimine alınarak MEB’e bağlandı.

4. Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap:

 • Batı Cephesi’ne uzak bir konumda olması
 • Jeopolotik konum  olarak güvenli olması
 • Halkın milli mücadele yanlısı  olması
 • Şehre ulaşımın kolay olması

5. Kabotaj Kanunu’nun önemi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi. Böylece Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı sağlanmış oldu.

6. Teşvik-i Sanayi Kanunu niçin çıkarılmıştır?

Cevap: Sanayi Teşvik Kanunu, sanayi yatırımı yapacak işletmelere muafiyet, imtiyaz ve teşvik sağlamayı amaçlayan yasa. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sanayi alanında yapmış olduğu bir yeniliktir


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

A) Orduyu siyasetten uzaklaştırmak
B) Laik devlet sistemini oluşturmak
C) Avrupalı devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek
D) Yapılan inkılaplarda ordunun desteğini almak

2. I. Saltanatın kaldırılması
II. Şapka Giyilmesine Dair Kanun’un kabul edilmesi
III. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
Verilen gelişmeler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

Cevap: C

A) Milliyetçilik B) İnkılapçılık
C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

3. Aşağıdaklerden hangisi sağlık alanında yapılan çalışmalardan değildir?

Cevap: D

A) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulması
B) Numune Hastanelerinin açılması
C) Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması
D) Mecelle’nin kaldırılması

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi köylünün ekonomik olarak rahatlamasına zemin hazırlamıştır?

Cevap: C

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Uluslararası rakamların kabul edilmesi
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Köy Enstitülerinin açılması

5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de laik devlet düzenine geçişin aşamaları arasında
gösterilemez?

Cevap: D

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi

6. Mustafa Kemal “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” ifadelerini desteklemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?

Cevap: A

A) Türkiye İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
B) Millet Mekteplerini açmıştır.
C) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletini kaldırmıştır.

7. I. Sanayiyi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı.
II. Hukuk alanındaki karışıklığı gidermek için
I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı.
III. Ülke yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldırmak için saltanat kaldırıldı.
IV. Siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) I, II ve IV B) I, III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II ve III

8. “Benim yaptığım yenilikler birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan yeniliklerdir.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünü kanıtlar nitelikteki gelişmelerdendir?

Cevap: D

A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması – Halifeliğin kaldırılması
C) Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması – Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
D) Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetin ilanı

9. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemenlik hakkının millete verilmesiyle ilgili bir
uygulama değildir?

Cevap: B

A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları

10. Osmanlı Devleti’nde ölçü, tartı, takvim ve saat gibi birçok alanda ikilik vardı. Bu durum
hem ülke içinde hem de diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerde kargaşaya neden oluyordu. Atatürk Dönemi’nde miladi takvim, uluslararası saat ve uluslararası ölçü-tartı birimleri kabul edilerek bu kargaşaya son verildi.
Buna göre takvim, saat ve ölçülerde yapılan bu değişikliklerle aşağıdakilerlerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

Cevap: A

A) Avrupa kültürünün ülkeye getirilmesinin
B) Uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin
C) Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin
D) Bölgeler arası kargaşanın önlenmesinin

11. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile tüm vatandaşların isimlerinin yanında bir
soyadı kullanmaları şartı getirilmişti. Bu Kanun ile;
I. Herkese bir soyadı verildi.
II. Sosyal sınıf farklılığı ifade eden unvanlar kaldırıldı.
III. Ahlaka aykırı ve gülünç ifadelerin soyadı olarak kullanılmamasına karar verildi.
Bu Kanun’un sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: D

A) İsim karışıklığı sona erdi.
B) Sosyal yönden ayrıcalık ifade eden isimler kaldırıldı.
C) Toplumsal alandaki sorunlardan biri giderildi.
D) Azınlıklar vatandaşlığa kabul edildi.

12. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
▪ Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez.
▪ Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir.
▪ Türkiye halkı zamanda, servette ve dış alımda israftan kaçar.
Bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: C

A) Yerli ve millî üretim artırılmak istenmiştir.
B) Halk tasarruf yapmaya yönlendirilmiştir.
C) Bütün yatırımların devlet tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
D) Halkın yeni yönetim sistemine sahip çıkacağı vurgulanmıştır.

13. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
en çok hangisiyle ilgilidir?

Cevap: B

A) Halkçılık B) Milliyetçilik
C) Laiklik D) İnkılapçılık

14. I. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’un çıkarılması
II. Üniversiteler Kanunu’nun çıkarılması
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Verilen kanunların alanlarına göre gruplandırılması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: A

Toplumsal    Eğitim     Ekonomik
A)      I                   II                 III
B)      II                 I                   III
C)      I                  III                 II
D)     III                I                    II

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.

(İstanbul Üniversitesinin Açılması, Ankara’nın Başkent Olması, Türk Tarih Kurumunun Kurulması, Şapka Kanunu, Türkiye İktisat Kongresi, Harf İnkılabı, Halifeliğin Kaldırılması)

Cevap:

Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.