Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 16:42 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Misak-ı Milli’nin Son Zaferi: Hatay Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

1. Atatürk, Mersin ve Adana gibi Hatay’a yakın illere gezi düzenler, konuşmalarında sık sık Hatay sorunundan bahseder, Hatay ile ilgili gazetelere demeçler verirdi. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Hatay’ı Türk toprağı olarak görüp Türkiye sınırları içine almak istemesinden kaynaklıdır.

2. Metinde Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri öne çıkmaktadır?
Cevap: Güvenilir, azimli, ileri görüşlü, başarılı.


Misak-ı Milli’nin Son Zaferi: Hatay Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de dış politika ilkelerinden Mütekabiliyet ilkesi gereği Türkiye’deki Rumların mallarına el koydu.
2. Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar sorunu, yeni kurulan Türkiye’nin ekonomisi üzerinde ağır bir yük olmaya 1954 yılına kadar devam etti.
3. Türkiye, İspanya’nın teklifi üzerine Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
4. Misak-ı Millî sınırları içinde olan Hatay, Atatürk’ün gayretleri sonucu 1939 yılında Türkiye’ye katılmıştır.
5. Türkiye’nin batı sınırları 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı ile güvenlik altına alınmıştır.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir?
Cevap:

  • Barışçıl
  • Bağımsız
  • Gerçekçi
  • Hukuka bağlı
  • Milli güce dayalı

2. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politikayı nasıl etkilemiştir?
Cevap: ”Yurtta sulh, cihanda sulh” politikası belirlenmiştir.

3. Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar Türkiye’yi nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Ekonomik olarak kalkınma planları aksamıştır.

4. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine davet edilmesinde neler etkili olmuştur?
Cevap: Musul sorununun çözülmesi ve barışçıl bir politika izlemesi sebebiyle İspanya ve Yunanistan’ın önerisi ile davet edilmiştir.

5. Atatürk, Hatay’ın Anavatan’a katılması için neler yapmıştır?
Cevap: Atatürk, vatan toprakları için akılcı bir siyaset izlemiştir.

Atatürk, Hatay’ın Türk topraklarına katılması için mücadele etmiştir. Hatay’ın Suriye’de kalmasına izin vermemiştir. Bu konuda belli bir sorun çıkarılmasına da müsade etmemiştir. 23 Haziran 1939 yılında imzalanan anlaşma ile Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-44-46-47-48 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6. Yabancı okullar sorununu Türkiye Cumhuriyeti nasıl çözmüştür?
Cevap: Türk tarihi ve Coğrafya derslerini Türk öğretmenlerin okutulacağı kararı alınmıştır. Birçok sıkıntı yaşansa da bu karar ile yabancı okullar sorunu Türkiye’nin istediği şekilde düzelmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?
Cevap: D

A) Tam Bağımsızlık B) Mütekabiliyet
C) Akılcılık D) Yayılmacılık


2. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlığın sebepleri arasında gösterilemez?
Cevap: C

A) Yabancı okulların kendi hedeflerine göre öğrenci yetiştiremeyecek olmaları
B) Yabancı okulların her türlü denetime tabi tutulacak olmaları
C) Kanunlara uyan yabancı okulların eğitim faaliyetlerini devam ettirebilecek olmaları
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarından taviz vermemiş olması


3. “Mustafa Kemal Atatürk’ün akıllıca yürüttüğü siyaset sayesinde Hatay 1939’da Türkiye’ye bağlandı.” ifadesi Türk dış politikasının hangi ilkesini yansıtmaktadır?
Cevap: C

A) Gerçekçilik
B) Dünya kamuoyunu dikkate alma
C) Akılcılık
D) Mütekabiliyet


4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
▪ Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredildi.
▪ Boğazlar’daki askersiz bölge kaldırıldı.
▪ Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirildi.
Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Cevap: D

A) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti pekişmiştir.
B) Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bazı uygulamalara son verilmiştir.
C) Savaş gemilerinin boğazlardan geçebilmesi belirli şartlara bağlanmıştır.
D) Boğazlar’dan hangi devletlerin gemilerinin geçiş yapabileceğine Türkiye karar
verecektir.


5. Mustafa Kemal Atatürk, Almanya ve İtalya’nın I. Dünya Savaşı sonrasındaki yayılmacı politikalarının yeni bir dünya savaşına yol açabileceğini ifade etmiştir. Dediği gibi de olmuş, 1939’da II. Dünya Savaş’ı çıkmıştır.
Bu bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliği öne çıkmaktadır?
Cevap: A

A) İleri görüşlülüğü B) Millet sevgisi
C) Barışçılığı D) Liderliği


6. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kazanımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: D

A) Egemenlik haklarımız güçlendirildi.
B) Boğazların güvenliği Türkiye’ye bırakıldı.
C) Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
D) Yabancı gemilerin Boğazlardan geçişi yasaklandı.


7. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye de Anadolu’daki bazı Rumların mallarına el koyarak karşılık vermiştir.
Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Cevap: B

A) Bağımsızlık B) Mütekabiliyet
C) Gerçekçilik D) Egemenlik

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Milletler Cemiyetinin, aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde ortaya koyduğu tarafgir tutum Türkiye’nin Cemiyete katılmasını geciktirmiştir?
Cevap: A

A) Musul sorununda
B) Hatay sorununda
C) Boğazlar sorununda
D) Dış borçlar sorununda


9. Aşağıdaki sorunlardan hangisini çözümü Balkan Antantı’nın kurulmasına zemin hazırlamıştır?
Cevap: B

A) Musul sorunu
B) Mübadele sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Dış borçlar sorunu


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

10. Lozan Antlaşması’nda karara bağlanan bazı konular, daha sonra tekrar sorun olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tarz sorunlardan biri değildir?
Cevap: A

A) Musul sorunu
B) Yabancı okullar sorunu
C) Dış borçlar sorunu
D) Mübadele sorunu


11. İtalya’nın Asya ve Afrika’da genişleme hedefleri, bölgedeki ülkelerin güvenliklerini tehdit eder duruma gelmişti. Bu tehlike karşısında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937 yılında Sadabat Paktı imzalandı. Pakt’a üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemeyi kabul ettiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C

A) Pakt’a üye devletler birbirlerinin topraklarına saygılıdır.
B) Pakt’a üye devletler birbirlerine karşı dostça hareket edeceklerdir.
C) Pakt’a üye devletler birlikte hareket ederek sınırlarını genişleteceklerdir.
D) Pakt’a üye devletler birbirlerinin egemenlik alanlarına müdahale etmeyeceklerdir.


12. Türkiye’yi ilgilendiren aşağıdaki sorunlardan hangileri Milletler Cemiyetinde görüşülmemiştir?
Cevap: A

A) Yabancı okullar sorunu
B) Hatay sorunu
C) Nüfus mübadelesi sorunu
D) Boğazlar sorunu


13. Dış politikada “yurtta barış dünyada barış” ilkesiyle hareket eden Türkiye, saldırgan bir politika takip etmemiş ancak II. Dünya Savaşı’na giden sürecin hızlanması üzerine kendi güvenliğini sağlayacak diplomatik tedbirler almıştır. Buna göre;
I. Balkan Antantı’nın kurulması
II. Sadabat Paktı’nın imzalanması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayan diplomatik tedbirlerdendir?
Cevap: D

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III


14. Türkiye’nin dış politikada yaşadığı çeşitli sorunlarla bu sorunları yaşadığı devletler eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları


15. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
Cevap: B

A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Türkiye
D) Yugoslavya


Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.