Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 17:14 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 188-189 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

7. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 188-189 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Atatürk yaşamının son döneminde dış politikada Hatay sorunu ile yakından ilgilenmiştir.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmuştur.
3. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yıllarında yürüttüğü dış politikaya Denge politikası adı verilir.
4. 1940’ta çıkarılan Milli Koruma Kanunu ile üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri hükûmetin kontrolü altına alınmıştır.
5. Atatürk’ün vefatından sonra kurulan ilk muhalefet partisi,Milli Kalkınma  Partisidir.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde etkili olan dış etkenler nelerdir?
Cevap: II. Dünya savaşından sonra oluşan siyasi ve sosyal olaylardan kaynaklı çok partili hayata geçiş hızlanmıştır.

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyetinin hangi tutumu, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur?
Cevap: Yenilen devletler çok ağır barış anlaşmaları imzalamışlardır. BU gibi haksızlıklardan dolayı yeni bir savaşa zemin hazırlanmıştır.

3. II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlara karşı hükûmet hangi tedbirleri almıştır?
Cevap:  Enerji tasarrufuna önem verilmiş, Vergiler yükseltilmiş, gıdalar karneye bağlanmıştır.

4. II. Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik yönetimleri güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uluslararası politikaların hız kazanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
Cevap: Milli egemenliklerin zara görmemesi ve insani değerlerin önemli tutulmasından kaynaklı olmuştur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75. Cevapları MEB Yayınları

5. 21 Temmuz 1946’da yapılan seçimlerin Türk siyasi tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Çok partili hayata geçiş olduğu için önemlidir.

6. Atatürk’ün fikir ve eserlerinin evrensel olduğuna dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Bütün dünyanın örnek aldığı fikirler sevilen ve uygulanan bir liderdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, aşağıdakilerden hangisini, yaptığı işlerin en büyüğü olarak tanımlamaktadır?
Cevap: B

A) Boğazların yönetimini Türkiye’ye kazandırmayı
B) Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olmayı
C) Hatay’ın ana vatana katılması için gösterdiği çabayı
D) Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş olmayı


2. 1945’te Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
Cevap: A

A) Batılı devletlerle ilişkilerin geliştirilmek istenmesinin
B) Demokratik yapının güçlendirilmek istenmesinin
C) Millet iradesinin ülke yönetimine yansıtılmak istenmesinin
D) Hükûmetin istifa etmesi ve yeni hükûmetin kurulamamasının


3. Demokrasinin “çoğulculuk” ilkesinin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
Cevap: C

A) Çok partili siyasi hayata
B) Güçlü bir ekonomik yapıya
C) Meclis Hükûmetleri sisteminin uygulanmasına
D) Bütün vatandaşların okuryazar olmasına


4. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru -kâğıt üzerinde de olsa- Almanya ve Japonya’ya savaş açması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
Cevap: B

A) Türkiye’nin Almanya’dan aldığı ekonomik ve askerî yardımların kesilmesine
B) Savaşın bir süre daha uzamasına
C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer almasına
D) Taraflar arasındaki güçler dengesinin bozulmasına

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77-78-79-80. Cevapları MEB Yayınları

5. I. “Nutuk” eserinin birçok dile çevrilmesi
II. Kendisine “Asya’nın kurtarıcısı” unvanının verilmesi
III. Vefatının dünya basınında geniş yer tutması
Yukarıdaki bilgiler Atatürk’ün hangi özelliğinin kanıtlarıdır?
Cevap: D

A) Dünya çapında etkili bir yazar olduğunun
B) Fikir ve eserlerinin evrensel olduğunun
C) Farklı ülkelere geziler düzenlediğinin
D) Uzun bir süre cumhurbaşkanı olduğunun


6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, bulunduğu stratejik mevkisinin önemi dolayısıyla gerek Müttefiklerin gerek Mihverin Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa girmesi için harcadıkları çabaların ve Türkiye üzerinde yaptıkları baskıların hikâyesinden başka bir şey değildir. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye’nin politikası ise savaşın dışında kalmak ve memleketi savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur. Türkiye’nin idarecileri, bu gayenin gerçekleşmesinde gerçekten değerli bir başarı kazanmışlardır.”
(Armaoğlu, s. 407)

6. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabını metinden bulamayız?
Cevap: D

A) Türkiye, dış baskılara boyun eğmiş midir?
B) Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış politikada başarılı olmuş mudur?
C) Türk Hükûmetinin II. Dünya Savaşı’ndaki temel politikası ne olmuştur?
D) Türkiye’nin ekonomisi II. Dünya Savaşı’ndan nasıl etkilenmiştir?


7. Savaşan devletlerin Türkiye’yi yanlarına çekmek için yoğun çaba harcamalarında, Türkiye’nin hangi özelliği daha etkili olmuştur?
Cevap: A

A) Coğrafi konumu
B) Askerî gücü
C) Kalabalık Nüfusu
D) Gelişen ekonomisi

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.