Anasayfa
Ara Bul
29 Eylül 2021, 3:00

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 32-33-34. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap 1. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız

Cevap:

1. “Vatan Şairi” olarak tanınan Namık Kemal, Mustafa Kemal’in kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet gibi duyguların kök salmasında etkili olmuştur.
2. Osmanlı Devleti’nde kanun-i esasi adı verilen anayasa hükümleri gereğince meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.
3. Sanayileşmiş ülkelerin, geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına sömürgecilik adı verilmiştir.
4. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan milliyetçilik fikri, çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlamıştır.
5. II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlamasında İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri etkili olmuştur.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru
: 1. “Osmanlıcılık” düşüncesinin amacı nedir? Açıklayınız.

Cevap: Osmanlı devletinde yaşayan ırk, dini dil, mezhep ayrımı yapmadan beraber yaşamayı amaçlayan bir düşüncedir.


Soru: 2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek için hangi çalışmaları yapmışlardır?

Cevap: Osmanlı yöneticileri azınlıkların isyanları önlemek için genelge yayımlamış, kanunlar çıkarmış, özgürlüklerini tanımış, devlet kadrolarında iş imkanı tanımıştır.


Soru: 3. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız

Cevap: Sanayi inkılabı ile Osmanlı devleti işgallere uğramış, güç kaybı yaşamış, ihracat yapamamıştır. Hem maddi hem de manevi zararlara uğramışlardır.


Soru: 4. I. Balkan Savaşı’nda ordumuzun başarısız olmasının nedenlerini yazınız.

Cevap: I. Balkan Savaş’ında Osmanlı Balkanlarda otoritesini kaybetmiştir. Hem maddi hem de manevi zararları vardır. Ordu savaşa hazır değildir. Maddi zararlardan dolayı donanım yeterli değildir.


Soru: 5. II. Balkan Savaşı’nın nedenini yazınız.

Cevap:

  • Osmanlı devleti Balkanlardaki otoritesini kaybetmiştir. Kaybettiği için bu boşluğu doldurmak isteyen devletler olmuştur.
  • Osmanlı Devleti Balkanlardaki yerlerini almak istemiştir.
  • Bulgaristan I. Balkan savaşında büyük pay alması

Soru: 6. Mustafa Kemal’in asker olmak istemesinde neler etkili olmuştur?

Cevap: Mustafa Kemal askeri okula üniformayı beğendiği için gitmek istemiştir. Bunun üzerine gizli bir şekilde sınava girip kazanmış. Askerliği severek burada devam etmiş ve çok başarılı bir komutan olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız
Soru
: 1. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya karşı savunmakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A)İtalya’nın Balkan devletlerinden destek alması
B) Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte hareket etmesi
C) Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması
D)Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısının kalmaması


Soru: 2. I. Coğrafi Keşifler
II. Sanayi İnkılabı
III. Rönesans hareketleri
Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir?

Cevap: D

A) Yalnız III B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III


Soru: 3. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir?

Cevap: A

A) Trablusgarp Savaşı’nın başlaması – Hareket Ordusu’nun kurulması
B) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi – Meşrutiyet sistemine geçilmesi
C) Azınlık isyanlarının çıkması – Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
D)Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi – Düyûn-ı Umûmiye Teşkilatının
kurulması


Soru: 4. I. Selânik
II. Sofya
III. İstanbul
IV. Manastır
Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim görmüştür?

Cevap: D

A) I ve II B) II ve III
C) I, II ve III D) I, III ve IV


Soru: 5. Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır.
Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir?

Cevap: C

A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D)Namık Kemal


Soru: 6. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap: B

A) Yabancı dil bilgisini geliştirmesi dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesine
yardımcı olmuştur.
B) Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması millî kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur.
C) Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda doğup büyümesi devlette yaşanan sorunların farkına varmasına zemin hazırlamıştır.
D)Yerli ve yabancı fikir insanlarını okuması düşünce dünyasını zenginleştirmiştir.


Soru: 7. I. Hareket Ordusu’nun kurulması
II. İkinci Meşrutiyet’in ilanı
III. 31 Mart Olayı
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: C

A) I – II – III B) I – III – II
C) II – III – I D) III – II – I


Soru: 8. I. Azınlık isyanlarının çıkması
II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?

Cevap: A

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Ç. Aşağıda Mustafa Kemal’in yaşadığı bazı şehirlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen şehirlerin isimlerini tespit edip kutucuklara yazınız.

Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları-2

 


Soru: D. Bulduğunuz şehirlerin isimlerini aşağıdaki haritada işaretlenen yerlere doğru şekilde yerleştiriniz

Cevap:

 

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları-2

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.