Anasayfa
Ara Bul
13 Ekim 2021, 4:56

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 68-69-70. Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 68-69-70. Sayfa BirYay Yayınları 2.Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları BirYay Yayınevi

Soru: A. Aşağıdaki cümlelerde özelliği verilen devletlerin hangisi olduğunu kutudan bularak cümlenin sonundaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Çünkü sömürgelerine giden yol, Osmanlı topraklarından geçiyordu. İngiltere

2. Sıcak denizlere ulaşmak istiyordu. İstanbul’u merkez alan bir Slav İmparatorluğu kurmak ve Panslavizm politikası ile Balkan Yarımadası’ndaki Ortodoks ulusları ayaklandırmak istiyordu. Rusya

3. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge arayışlarına sonradan katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İttifak Bloku içinde yer aldı. Almanya

4. Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi ortaya çıkardığı değerler ile Osmanlı İmparatorluğu’nu derinden etkiledi. Ayrıca Osmanlı sınırları içindeki azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda ayaklandırdı. Fransa

5. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal etti. İtalya

6. XX. yüzyılın başında askerî ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kaldı. Sömürgeci devletlerin, topraklarını ele geçirmek ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak istedikleri devlettir. Osmanlı Devleti


Soru: B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Cevap:

1. Çanakkale Cephesi Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım gönderip tehlike içindeki Çarlık rejimini güçlendirmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla açtıkları cephedir.
2. Amasya Genelgesi hem Osmanlı Hükûmeti’ne hem de işgallere karşı çıkan ilk belgedir.
3. İzmir’in işgaline karşı Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur.
4. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Sivas Kongresi’nde tek çatı altında toplanmıştır.
5. Millî hareketin, İstanbul Hükûmeti karşısındaki ilk başarısı Ali Rıza Paşa
Hükûmeti’nin istifasıdır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları BirYay Yayınevi

Soru: C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz

Cevap:

(D) 1. Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletlerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu.
(Y) 2. Adana ve çevresinde, Fransızlarla, Ermenilerin işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiyetidir.
(D) 3. İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe Kuva-yı Millîye denir.
(Y) 4. Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır.
(Y) 5. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez Havza Genelgesi’nde söylenmiştir.
(D) 6. Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
(Y) 7. Amasya Görüşmeleri’nde Misak-ı Millî kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz
Soru
: 1. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı Devleti’nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu tedirginliğine yol açan bir durum değildir?

Cevap: C

A) İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgeleri ile bağlantısının tehlikeye girmesi
B) Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması
C) Sömürge alanlarının daha da genişlemesi
D) Açılacak yeni cephelerin kayıplarını artırması ve savaş süresini uzatması


Soru: 2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biridir?

Cevap: D

A) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi.
B) Fransa’nın, 1871’de Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdığı zengin kömür ve demir kaynaklarına sahip Alsace-Lorainne (Alsas-Loren) bölgesini geri almak istemesi.
C) Rusya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Balkanlara ve Doğu Avrupa’ya egemen olmak için çekişmesi.
D) Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar diğer bir deyişle sömürgecilik mücadelesi


Soru: 3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını doğrudan sınırlandırmaz?

Cevap: A

A) Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda satın alma kolaylığı sağlanacak.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.
C) Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler.
D) Çanakkale ve Karadeniz boğazları açılacak ve Karadeniz’e geçiş sağlanacak. Çanakkale ve Karadeniz boğazları kaleleri Müttefiklerce işgal edilecek


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları BirYay Yayınevi

Soru: 4. Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer alır?

Cevap: B

A) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir.
B) Bir yerel örgütlenme biçimi olarak bölge bölge Türk ulusunun bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir.
C) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını desteklemişlerdir.
D) Aralarındaki iş birliği ve iletişim düşmanlara karşı birlikte mücadele etmelerini sağlamıştır.


Soru: 5. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-yı Millîye birliklerinin sağladığı kazanımlardandır?

Cevap: C

A) İstanbul’daki işgal güçlerine karşı Osmanlı hükümetini korumuşlardır.
B) Yunan işgallerine karşı koyarak Batı Anadolu’da yayılmalarını engellemişlerdir.
C) Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında rol oynamışlardır.
D) Doğu Anadolu’da Ermenistan’ı yenilgiye uğratmışlardır.


Soru: 6. Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı  yer almıştır. Erzurum Kongresi’nin;
I. Kuva-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.
II. Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
III. Manda ve himaye kabul olunamaz.
kararlarından hangileri, Amasya Genelgesi’nin kararını karşılar niteliktedir?

Cevap: A

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


Soru: 7. Aşağıda verilenlerden hangisi, Misak-ı Millî kararlarının sonuçları arasında yer almaz?

Cevap: D

A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın programı Meclis-i Mebusan tarafından onaylanmıştır.
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağı açıklanmıştır.


D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.
Soru
: 1. Misak-ı Millî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.

Cevap:  Mısak-ı Milli kararları, milli mücadele için meclisin desteği alınmıştır.

 • Vatanın kurtarılması gerektiği belli oldu
 • Milli sınırlarımız Meclisin onayından geçti
 • Türk halkının temel hakları bu sayede dile getirilmiştir.
 • Milliyetçilik anlayışı bu sayede yerleşmiştir.

Soru: 2. BMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.

Cevap: BMM bağımsızlığı sağlayıp milli iradeyi egemen kılmak amacıyla kurulmuştur. BMM’nin açılmasının önemi ise Milli egemenlik ilkesi kurumlaştırılmış, ulusal örgütlenme tamamlanmış ve demokratik bir Türk devleti oluşturulmuştur.


Soru: 3. BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.

Cevap:

İstanbul Hükümeti’nin desteği ile çıkan ayaklanmalar:

 • Anzavur Ayaklanması
 • Kuvayıinzibatiye (Halife Ordusu)

Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar:

 • Rumların çıkardığı ayaklanmalar (Pontus)
 • Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar

İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nin Kışkırtmaları ile Çıkan Ayaklanmalar:

 • Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları
 • Çopur Musa Ayaklanması
 • Çapanoğulları Ayaklanması
 • Koçgiri Ayaklanması
 • Milli Aşireti Ayaklanması
 • Delibaş Mehmet Ayaklanması
 • Cemil Çeto Ayaklanması
 • Ali Batı Ayaklanması

Sonradan Çıkanlar:

 • Çerkez Ethem Ayaklanması
 • Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

Soru: 4. Sevres (Sevr) Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.

Cevap: Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin yıkım fermanı olarak da geçmektedir. Sevr antlaşması Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını tehlikeye atan ülke topraklarının başka devletler arasında paylaşıldığını gösteren bir antlaşmadır

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.