Anasayfa Kitap Cevapları
18 Ocak 2022, 18:07 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 72-73-74 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

Cevap:
1. Osmanlı Devleti …Mondros…Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.
2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için ………Kilikyalılar……Cemiyeti kurulmuştur.
3. Millî cemiyetler, Sivas Kongresi’nde ….. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk… Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için ..Hıyanet-i Vataniye.. Kanunu çıkarılmıştır.
5. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ……Kanal…… Cephesi açılmıştır.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir?
Cevap: Avusturya Macaristan Velihatı’nın bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle başlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri nelerdir?
Cevap:

  • Yalnızlıktan kurtulmak,
  • Yakın zaman da kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,
  • Kapitülasyonları kaldırmak istemeleri.

3. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: ülkeye giriş çıkış daha kolay olacağı için.

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur?
Cevap: Bölgelerde cemiyetler kurulmuştur. Kuvay-i milliye daha çok silahlanmaya başlamıştır.

5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele açısından önemi nedir?
Cevap: Milleti birlik ve beraberliğe davet ederek milli zaferin kazanılmasına zemin hazırlamıştır.

6. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
Cevap:

  • İngiltere Orta doğuda ki gücünü arttırmış,
  • İtalya, Avusturya dan toprak alarak sınırlarını genişletmiştir.
  • Osmanlı imparatorluğu, Avusturya Macaristan imparatorluğu, Alman imparatorluğu ve Rus çarlığı yıkılmıştır.
  • Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden
biridir?
Cevap: D
A) Çanakkale B) Hicaz
C) Irak D) Kafkas

2. Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı” unvanını aldığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C
A) Galiçya B) Kanal
C) Çanakkale D) Filistin

3. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Cevap: C
A) Yeni cepheler açarak üzerindeki baskıyı azaltmak
B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak
C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak
D) Osmanlı padişahının dinî gücünden yararlanmak

4. Misak-ı Millî kararları arasında yer alan “Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi ile aşağıdakilerden hangisine tepki gösterilmiştir?

Cevap: B
A) Ordunun terhis edilmesine
B) Kapitülasyonlara
C) Azınlık okullarına
D) Damat Ferit Paşa Hükûmetine

5. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclise sunduğu önergede “Meclisin üstünde güç yoktur.” hükmü yer almıştır. Bu hüküm aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilişkilidir?

Cevap: A
A) Ulusal egemenlik
B) Millî ekonomi
C) Milliyetçilik
D) Tam bağımsızlık

6. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da yaşayan azınlıkları maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir. İtilaf Devletleri bu girişimleri ile daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

Cevap: B
A) Azınlıkların haklarını korumayı
B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı
C) Demokratik yönetim sistemi oluşturmayı
D) Dünya barışını korumayı

7. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarından biri değildir?

Cevap: A
A) Halifenin gücünden yararlanmak
B) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
C) Rusya’ya yardım göndermek
D) Savaşı kısa sürede bitirmek

8. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması yönünde kararlar alınmıştır. Bu kararlar, Millî Mücadele yıllarında aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin bir göstergesidir?

Cevap: D
A) Temsil Heyetine
B) İttifak Devletlerine
C) Osmanlı Hükûmetine
D) Millî iradeye

9. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında bağımsız yaşayamayacağımıza inanan bazı insanlar kendi aralarında cemiyetler kurmuşlardı. Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlardan biriydi. Bu cemiyetin üyeleri ………………. fikrini savunuyorlardı.”
Yukarıdaki cümlede anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

Cevap: B
A) Topyekûn direniş
B) Manda ve himaye
C) Bölgesel direniş
D) Ya istiklal ya ölüm


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

10. “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek.” İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bu maddesi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

Cevap: C
A) Bölgedeki Türk halkını göçe zorlamayı
B) Doğu Anadolu’nun kalkınmasını sağlamayı
C) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmayı
D) Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmeyi

11. Amasya Genelgesi incelendiğinde genelgede yer alan maddelerden bazılarının ülkenin genel durumu hakkında bilgi verdiği, bazılarının ise bu durum karşısında yapılması gerekenleri ifade ettiği görülür. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?

Cevap: D
A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B) Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.
C) Her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, işgalleri artırmaya yönelik çalışmalara destek vermemiştir?

Cevap: D
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Taşnak Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

13. Mustafa Kemal Millî Mücadele sürecinde katıldığı kongrelerde başkan seçilmiştir. Mustafa Kemal’in başkan seçilmesinde etkili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A
A) Liderliği
B) Rütbesi
C) Resmî görevi
D) İnsan sevgisi

14. Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan. ”diye övgüyle bahsettiği, tarihe “Medine Müdafii” olarak geçen büyük komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B
A) Enver Paşa B) Fahrettin Paşa
C) Halil Kut Paşa D) Cemal Paşa

15. Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?

Cevap: A
A) Irak Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Kafkas Cephesi

16. Misak-ı Millî Kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A
A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
B) Millî Mücadele’nin temel hedeflerini ortaya koymaktadır.
C) İtilaf Devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
D) Temelini Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar oluşturmaktadır.

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.

Cevap: (Kutülamâre Zaferi, Büyük Millet Meclisinin Açılması, Mondros Ateşkes Antlaşması, Misak-ı Millî, Havza Genelgesi, Sevk ve İskan Kanunu, Sivas Kongresi)

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 72-73-74 Cevapları MEB Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.