Anasayfa
Ara Bul
15 Eylül 2021, 13:41
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 104-105-106 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 104-105-106 Cevapları MEB Yayınları 3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2. Kitap

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

Cevap:

1. Millî Mücadele Dönemi’nde, Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkânlarıyla oluşturduğu yerel direniş kuvvetlerine Kuva-yı Milliye denir.
2. Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile ordumuzun başına geçmiştir.
3. Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını halkın imkânlarıyla karşılamak için Tekalif-i Milliye  Emirlerini yayınlamıştır.
4. Lozan Antlaşması’nda, Musul  sorunundan dolayı Irak sınırı çözüme kavuşturulamamış, bu sorunun çözümü Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır.
5. Lozan Antlaşması’nda Düyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılmış ve Osmanlı borçları, Türkiye ile son dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılan veya toprak alan devletler arasında paylaştırılmıştır.
6. Ermenistan ile imzalanan Gümrü  Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. İnönü Savaşı’nın dış politika açısından sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:

 1. TBMM,İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansına çağrıldı.
 2. TBMM ile Sovyet Rusya arasında dostluk anlaşması imzalandı.
 3. Afganistan ile TBMM arasında dostluk anlaşması imzalandı.

2. Sakarya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Cevap:

 1. Mustafa Kemal’e ‘Gazi’2 unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi verilmesi
 2. Halkın Mustafa Kemal’e ve Milli Mücadeleye olan güveninin artması
 3. İtalyanlar işgal ettikleri yerden çekilmişlerdir.
 4. ABD Misak-ı Milli yi tanımıştır.
 5. 2 Ocak 1922’de Ukrayna ile Dostluk ve Kardeşlik anlaşması imzalanmıştır.
 6. 13 Ekim 1921’de SSCB ile Gürcistan,Ermenistan ve Azerbaycan adına Kars antlaşması imzalanmış,Bu antlaşma ile Türk-Rusya sınırı çizilmiştir.

3. Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:

 1. Düşmanı yurttan atmakta güçsüz olması
 2. Düzenli ordunun kurulmuş olması
 3. Bazı muharebelerin başarısız olması
 4. Hiçbir otorite kabul etmemeleri

4. İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?

Cevap: Sevr Antlaşması’nın maddelerini hafifleterek Türk komisyonuna kabul ettirmek istemeleri olmuştur.

5. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?

Cevap:Boğazların yönetimi Türk bir Başkan tarafından yönetilmek üzere Boğazlar Komisyonuna bırakılması kararı alındı.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB

1. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin askerî safhasındaki faaliyetlerini açıklarken
aşağıdaki unvan veya sıfatlardan hangisini kullanamayız?

Cevap:C

A) Gazi Mustafa Kemal
B) TBMM Başkanı Mustafa Kemal
C) Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal
D) Başkomutan Mustafa Kemal

2. I. Yunan ordusu İnönü mevkisinde durduruldu.
II. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı silah zoruyla kabul ettiremeyeceklerini anladılar.
III. …?…
IV. TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındı.
Yukarıdaki gelişmeler neden-sonuç ilişkisi içinde düşünüldüğünde soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap:B

A) Lozan Konferansı
B) Londra Konferansı
C) Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

3. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belge aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap:D

A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

4. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile yabancı devletlerin Türkiye’nin iç
işlerine karışması engellenmiştir?

Cevap:A

A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türklerle eşit haklara sahip olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılması
D) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakması

5. İtilaf Devletleri Millî Mücadele yıllarında düzenlenen uluslararası konferanslarda
Türk tarafını bölmeyi düşünmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin kaynağını yok etmiştir?

Cevap:A

A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Sakarya Muharebesi’nin kazanılması
D) TBMM’nin açılması

6. Lozan Antlaşması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini geçersiz kılmıştır?

Cevap:D

A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

7. I. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz
Yukarıdaki muharebelerden hangisi ya da hangilerinde ordumuzun başında Mustafa Kemal Paşa vardır?

Cevap:B

A) Yalnız III           B) II ve III
C) I ve III                D) I, II ve III

8. I. Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Lozan Antlaşması’nın imzalanması
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin güç ve etkinliğinin arttığının kanıtı olarak gösterilebilir?

Cevap:C

A) Yalnız I     B) I, II, III
C) I ve II        D) II ve III

9. Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye’nin gelecekteki eğitim politikalarını belirlemek için toplanan kongrenin adı aşağıdakilerde hangisidir?

Cevap:A

A) Maarif Kongresi   B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi      D) İktisat Kongresi


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB

Ç. Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bazı diplomatik gelişmeler hakkında bilgiler verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen olayların isimlerini tespit edip tarih şeridine yerleştiriniz.

Cevap:

1. Bu antlaşma ile Doğu Cephesi kapanmış ve bölgedeki askerî birliklerin bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.(Gümrü Antlaşması)
2. Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır.(Londra Konferansı)
3. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya Misak-ı Millî’yi tanıdığını beyan etmiştir.(Moskova Antlaşması)
4. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı son şeklini almıştır.(Kars Antlaşması)
5. İlk defa bir İtilaf Devleti TBMM ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile güney bölgeleri büyük oranda düşman işgalden temizlenmiştir.(Ankara Antlaşması)
6. Bu antlaşma ile Millî Mücadele’nin askerî safhası sona ermiştir.(Mudanya Ateşkes Antlaşması)
7. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalar içinde en uzun ömürlü olanıdır. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı yabancı devletler tarafından resmen kabul edilmiştir.(Lozan Antlaşması)

D. Aşağıda Millî Mücadele’de yaşanan çeşitli muharebeler ile bunların sonucunda ortaya çıkan
bazı diplomatik gelişmeler verilmiştir. Muharebeler ile diplomatik gelişmeleri eşleştiriniz.

Cevap:

Doğu Cephesi→2

I. İnönü Muharebesi→4,5,7

Sakarya Muharebesi→3,6

Büyük Taarruz→1

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.