Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:48 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141-142. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 141-142. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanışı sırasında İsviçre Medeni Kanunu’ndan yararlanılmıştır.
2. 26 Aralık 1925’te çıkarılan kanunla ülkemizde Miladi takvimin kullanılması kabul edilmiştir.
3. Erkân-ı Harbiye Vekâleti 3 Mart 1924’te kabul edilen bir kanunla kaldırılmış ve yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.
4. 1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Buhranı ülkemizde devletçilik ilkesinin ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir.
5. Atatürk milliyetçilik ilkesi gereği dil alanındaki çalışmalara önem vermiştir.
6. Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi gereği kanunların ve uygulamaların çağın gereklerine göre zaman içinde değiştirilip yenilenmesi zorunludur.
7. Şeriye ve Evkâf Vekâleti laiklik ilkesi gereği kaldırılmıştır.
8. Türk vatandaşları Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi gereği seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır


B) Aşağıda verilen inkılap hareketlerinin en fazla ilişkili olduğu Atatürk ilkesinin numarasını başındaki kutucuğa yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dersdestek Yayıncılık


C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (D) Türkiye İktisat Kongresi’nde yerli malı kullanımına yönelik kararlar alınmıştır.
2. (Y) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle birlikte eğitim öğretimde yeni Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.
3. (Y) Kabotaj Kanunu Türkiye’deki yabancı şirketleri millîleştirmek amacıyla çıkarılmıştır.
4. (D) Nutuk, Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci büyük kongresinde okunmuştur.
5. (Y) Türk kadını Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte seçme seçilme hakkına kavuşmuştur.
6. (D) İstanbul Üniversitesi ülkemizin ilk üniversitesidir.
7. (Y) Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırk birliği esasına dayanır.
8. (Y) Laiklik vatandaşlar arasında din birliğini sağlamayı amaçlayan bir Atatürk ilkesidir.
9. (D) Türk Tarih Kurumu varlığını günümüzde de sürdürmektedir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 149. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Aşağıdakilerden hangisinin halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
Cevap: A) Hükûmetin kurulmasında güçlükler yaşanması

2. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisi millî iradenin ülke yönetimine eksiksiz yansımasını amaçlamaktadır?
Cevap: A) Kadınlara siyasi hakların tanınması

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası alandaki ekonomik ilişkilerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemelerden biridir?
Cevap: B) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmes

4. – Millet mekteplerinin açılması
– Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
– Evlenmede resmî nikah zorunluluğunun getirilmesi
Verilen gelişmeler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Cevap: C) Siyasi alanda inkılap

5. Ülkemizde devletçilik ilkesinin uygulamaya konulmasında;
I. Dünya Ekonomik Buhranı’nın çıkması,
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenen sonucun elde edilememesi,
III. Kapitülasyonların kaldırılması
gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?
Cevap: B) I ve II

6. Atatürk “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” sözüyle
halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamak istemiştir?
Cevap: D) Halkı oluşturan bireylerin aynı haklara sahip olduğunu

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78. Cevapları Dersdestek Yayınları

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Soyadı Kanunu’nun çıkarılma gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Toplumda oluşan ayrıcalığı gidermek, nüfus işlemleri, askeri işlemleri, okul kaydı ve tapu kaydı gibi işlemlerde yaşanan karışıklık için soyadı kanunu çıkarılmıştır.

2. Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?
Cevap: Ülkeyi medeni ve mamur seviyeye çıkartacağını, millete refah ortamı ve kaynaklara sahip olacağını söyleyerek ülkenin gelişimini sağlayıp çağdaş ülke seviyeye getirmeyi hedeflemiştir.

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hedeflenen amaçlar nelerdir?
Cevap: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim alanında birlik kurarak çok başlığının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

4. Ankara’nın başkent olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Ankara’nın başkent olarak seçilmesinin nedeni jeopolitik konumu, düşman bölgelerine uzak ve haberleşme açısından olumlu sonuç alınabilecek bir yer olmasından kaynaklı başkent olarak seçilmiştir.

5. Misak-ı İktisadi ile belirlenen başlıca ilkeler ve hedefler nelerdir?
Cevap: Bağımsız bir ekonomi kazanmak, refah seviyesini yükseltmek, istihdamı arttırmak hedefleri arasındadır.

6. Atatürk’ün laiklik ilkesi hangi uygulamalara karşıdır?
Cevap: Laiklik ilkesi Halifeliğe karşı olarak doğmuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap