Anasayfa Kitap Cevapları
20 Aralık 2023, 19:37 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78. Cevapları Dersdestek Yayınları

2. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 76-77-78. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu Irak Cephesi’nde kazandığı ……Kut’ül-Amare……. Zaferi’yle bu cephedeki İngiliz birliğini teslim almıştır.
2. 21 Aralık 1918’de kurulan ……Kilikyalılar…….. Cemiyetinin amacı Adana ve çevresinin Fransızların eline geçmesini önlemektir.
3. Millî Cemiyetler …..Sivas…… Kongresi’nde alınan kararla tek çatı altında toplandı.
4. Mustafa Kemal’e …..Anafartalar…….. Kahramanı unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları nedeniyle verilmiştir.
5. Mustafa Kemal ….Kafkas……. Cephesi’nde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.
6. Rusya, I. Dünya Savaşı öncesinde …..Panslavizm….. politikası gereği Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmeye çalışmıştır.
7. İngiltere ve Fransa’nın ……….Çanakkale…….. Cephesi’nde yenilmeleri üzerine bu devletlerden yardım alamayan Rusya’da çarlık rejimi yıkılmıştır.
8. Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de …….Misak-ı Milli…… belgesini kabul etmiştir.


B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) I. Dünya Savaşı sonrasında Antalya, Muğla ve Konya illeri Fransa tarafından işgal edilmiştir.
2. (D) Fahrettin (Türkkan) Paşa I. Dünya Savaşı’nda Medine’yi savunan Osmanlı komutanıdır.
3. (Y) Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları korunmuştur.
4. (D) Wilson İlkeleri Cemiyeti, millî varlığa zararlı cemiyetlerden biridir.
5. (Y) Sivas Kongresi toplanış amacı bakımından bölgesel bir kongredir.
6. (D) İstanbul, Misak-ı Millî’nin kabulü üzerine İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir.
7. (D) İstiklal Mahkemelerinde Büyük Millet Meclisinden seçilen milletvekilleri görev yapmıştır.
8. (Y) Alsace-Loren, İngiltere ile Fransa arasında çekişme konusu olan bir toprak parçasıdır.
9. (D) Milletler Cemiyetinin kurulması Wilson İlkeleri ile gündeme gelmiştir.
10. (D) Sevr Antlaşması ile kapitülasyonların devamına karar verilmiştir

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17-18. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

C) ) Sevr Aşağıda verilen her bir olayın numarasını ilişkili olduğu tarihin başındaki kutucuğa Antlaşması ile kapitülasyonların devamına karar verilmiştir. yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Dersdestek Yayınları


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması gibi şartları ağır bir anlaşmayı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesinde Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisinin diğerlerine göre daha fazla etkisi olduğu söylenebilir?
Cevap: A) Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlikleri tanınacaktır.

2. Erzurum Kongresi’nde alınan;
I. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bölünemez.
II. Kuvâ-yı Millîyeyi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
III. Mebusan Meclisinin derhâl toplanmasına çalışılacaktır.
kararlarından hangilerinin millî egemenliğin hayata geçirilmesine yönelik olduğu söylenebilir?
Cevap: C) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu söylenemez?
Cevap: B) Doğu Anadolu, Ruslar tarafından işgal edilmiştir.

4. Misak-ı Millî kararlarında Kars, Ardahan ve Batum ile Batı Trakya için gerekirse halkın oyuna başvurulabileceği belirtilmiştir.
Bu kararın alınmasında o bölgelerimizin hangi özelliği etkili olmuştur?
Cevap: C) Türk ve Müslüman nüfusa sahip olmaları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

5. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B) Çanakkale-Kafkas-Suriye

6. (…) Yukarıda anlatılan gelişmelerin;
I. Savaştan etkilenenlerin sayısının artması,
II. İttifak Devletlerinin kazanma umudunun artması,
III. Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısının kurulması, IV. Irak Cephesi’nin kapanması
durumlarından hangilerini ortaya çıkarması beklenir?

Cevap: B) I, II ve III

7. (…) I. Batı Cephesi’ne yakın olması,
II. Güvenli bir yerde bulunması,
III. Ulaşım ve haberleşme imkânlarına sahip olması
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Cevap: D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 143. Cevapları Dersdestek Yayınları

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Millî Mücadele’ye karşı çıkarılan iç isyanların ortak amaçları nelerdir?
Cevap: Devletin içinde karışıklık çıkararak İtilaf devletlerinin işgallerine ortam hazırlamaktır.

2. Kuvâ-yı Millîye’nin Millî Mücadele’nin kazanılmasına katkıları nelerdir?
Cevap: Kuva-yı Milliye işgalci devletlere karşı direniş göstermiş ve geri püskürtmüşlerdir.

3. Amasya Genelgesi’ne göre Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi nedir?
Cevap: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması karşısında Osmanlı hükûmetinin tutumu ne olmuştur?
Cevap: Osmanlı bu anlaşma ile toprak bütünlüğünü, egemenliğini kaybettiği için işgallere karşı tam manasıyla tepki gösterecek gücü kalmamıştır. Bundan dolayı geri planda kalmıştır.

5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?
Cevap: Bu görüşmeler ile Misak-ı Milli tanınmıştır. Maddelerinden sadece Mebusan Meclisi açılışı kabul edildi.

6. İngiliz Muhipleri Cemiyetinin amaçları nelerdir?
Cevap: Anadolu’da karışıklık çıkararak Kurtuluş Savaşı’nı engellemeyi amaçlamışlardır.

7. BMM hükûmetinin iç ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?
Cevap:

⇒ Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
⇒ İstiklal Mahkemeleri kuruldu
⇒ Karşı fetvalar yayımlandı.

8. Millî Kongre Cemiyetini diğer millî cemiyetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap: Basın ve yayın yolu ile milli mücadeleye destek veren haksız işgalleri Türk ve dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan bir cemiyettir. Aynı zaman da ulusal bir cemiyettir.

9. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangisiyle ülke bütünlüğü vurgulanmıştır?
Cevap: Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

10. Mustafa Kemal’in Havza’dan yaptığı bir çağrıyla yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Halkı düşman işgallere karşı bilinçlendirmek ve örgütlendirmek amacı ile yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap