Anasayfa Kitap Cevapları
28 Eylül 2023, 15:53 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35. Cevapları MEB Yayınları

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

1. ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 32-33-34-35. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki tabloda I. Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal’in görev yaptığı yerler ve bu yerlerin Mustafa Kemal için önemini belirten ifadeler yer almaktadır. Boş bırakılan bölümlere uygun olan yerleşim yerlerini yazınız
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Selânik şehrinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Verilen ifadenin ilgili olduğu alana ( X ) işareti koyunuz.
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları


C. Aşağıda, Osmanlı Devleti zamanında faaliyet gösteren ve Mustafa Kemal’in de öğrenim gördüğü bazı okullar verilmiştir. Bu okullarla ilgili soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

6-Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulları tablodaki harfleri kullanarak kronolojik olarak sıralayınız.
Cevap: g, eç, b, f, a, h


7-Mustafa Kemal’ in mezun olduğu okulların adını simgeleyen harfleri yazınız
Cevap: a, b, e, f, h


8-Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü ortaokulların adlarını simgeleyen harfleri yazınız.
Cevap: b, ç


9-Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile tanıştığı okulun adını simgeleyen harfi yazınız
Cevap: f


10-Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin başkentinde okuduğu okulları simgeleyen harfleri yazınız.
Cevap: a, h


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Tabloda sömürgeci Avrupa Devletleri’nin I. Dünya Savaşı öncesindeki yüzölçümleri ve nüfusları, sahip oldukları sömürgelerin yüzölçümü ve nüfusları ile birlikte verilmiştir.
Aşağıdaki soruları tablodaki sayısal verileri kullanarak cevaplayınız.

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

11-En fazla sömürge alanına sahip ülke hangisidir? Yazınız
Cevap: En fazla sömürge alanına sahip ülke İngiltere’dir.


12-Nüfusu en fazla olan sömürgeci ülke hangisidir? Yazınız.
Cevap:  Nüfusu en fazla olan sömürgeci ülkesi Almanya’dır.


13-İngiltere’nin yüzölçümünün 94.000 km² olmasına rağmen “üzerinde güneş batmayan ülke’’ olarak adlandırılmasını tablodaki verileri kullanarak açıklayınız.
Cevap: 1800’lü yıllarının başında diğer ülkelere göre dünyanın süper gücü olarak geçmekteymiş. Çok geniş toprakları olması nedeniyle sömürge yaptığı zaman güneş battığında diğer sömürgesinde ise güneş doğuyormuş Bundan dolayı güneş batmayan ülke lakabı verilmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169-170. Cevapları Dersdestek Yayınları

D. Aşağıda Mustafa Kemal’le ilgili verilen bilgilerin onun hangi kişilik özelliklerine ait olduğunu yandaki boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları


E. Verilen bilgiden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesinin nedenlerini yazınız.
Cevap: Osmanlı devleti zamanında ülke çok uluslu bir yapıya sahiptir. Fransız ihtilali ile milliyetçilik akımı ortaya atılmış ve isyanlar başlamıştır. Bundan olumsuz etkilenen Osmanlı Devleti dağılma sürecine bu zamanda girmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

F. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Soru
: 18.Fransız İhtilali’nin getirdiği ………………………… akımının etkisiyle zayıflayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen aydınlar ilk olarak………………………… fikrini ortaya attılar fakat dağılmaya engel olamadılar. Böylece Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’nden ayrıldı. Müslüman milletlerin de Osmanlı’dan kopmaması için II. Abdülhamit Dönemi’nde ………………………… fikri uygulanmıştır. Bu arada bir kültür hareketi olarak başlayan ve İttihat ve Terakki tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada………………………… akımı uygulamaya konulmuştur. Ancak bu fikir akımlarının hiçbiri devletin dağılmasını engelleyememiştir.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: C

A) Millîyetçilik – Türkçülük – İslamcılık – Osmanlıcılık
B) Osmanlıcılık – Türkçülük – Millîyetçilik – İslamcılık
C) Millîyetçilik – Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
D) İslamcılık – Millîyetçilik – Osmanlıcılık – Türkçülük


19.II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. “31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı.
Yalnızca bu bilgileri dikkate alarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap: A

A) Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur.
B) Mustafa Kemal yeniliklerin korunmasında önemli bir rol almıştır.
C) 31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti’nde yönetime karşı yapılan ilk isyandır.
D) Mustafa Kemal ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır.


20. Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı.
Bu durum Mustafa Kemal’in
I. Bağımsızlığa olan inancı
II. Teşkilatçı oluşu
III. Vatansever oluşu
IV. Liderliği
gibi özelliklerinden hangisi veya hangileriyle ilgilidir?

Cevap: D

A) Yalnız I B) I, II C) I, II, III D) I, II, III, IV

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları

21-Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir
Metne göre Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Cevap: B

A) Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşandığının
B) Bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun
C) Balkan Savaşlarının kaybedildiğinin
D) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğünün


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

22-Mustafa Kemal’in, Selânik’te (I) öğrenim gördüğü yıllarda burada farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağladı. Mustafa Kemal Manastır’da (II) öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul (III) Harp Okulu ve Akademisindeyken arkadaşlarıyla gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya’da (IV) görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur
Bu bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in bulunduğu şehirler ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: C

A) I. şehirde Mustafa Kemal zengin bir kültürel ortamda bulunmuştur.
B) II. şehir Mustafa Kemal’in düşünce hayatının gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.
C) III. şehirde Mustafa Kemal, Türk ve Batı kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur.
D) IV. şehir Mustafa Kemal’in diğer ülkelerle ilgili düşüncelerinin geliştiği yerdir


23-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerlerden biridir?
Cevap: C

A) Dimetoka B) İstanbul C) Selânik D) Sofya


G. Aşağıdaki bulmacayı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap