Anasayfa Kitap Cevapları
5 Mayıs 2024, 20:19 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197-198. Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

6. ÜNİTE İnsan ve Çevre: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197-198. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 192 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) Ağaçlandırma çalışması yapmak deprem anında can ve mal kaybını azaltır.
2. (D) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
3. (Y) Canlıların neslinin tükenmesinin tek sebebi insan faaliyetleridir.
4. (Y) Moa kuşu ve dodo kuşu dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardır.
5. (D) Çayır ve meraların aşırı otlatılması biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir.
6. (D) Şiddetli yağışlar ve eğimli arazi heyelana neden olur.
7. (D) Solunum yolu hastalıklarının nedenlerinden biri de hava kirliliğidir.
8. (Y) Hava kirliliğinin en önemli nedeni ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılmasıdır.
9. (Y) Suların kirlenmesi sadece suda yaşayan canlıları etkiler.
10. (D) Tarımda kimyasal ilaçın aşırı kullanımı toprak ve su kirliliğine neden olur.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. Toprağın ve üzerinde yaşayan canlıların zarar görmesinin nedenlerinden biri de __asit yağmurları__ dır.
2. Bir bölgedeki bitki ve hayvanların sayı ve çeşit bakımından __zenginliği__ biyoçeşitlilik olarak adlandırılır.
3. Anız yakmak __biyoçeşitliliği__ tehdit eden faktörlere örnek verilebilir.
4. Bazı gazlar, __ozon__ tabakasını incelterek Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasına ve bu ışınların canlılara zarar vermesine neden olur.
5. Dünyada nesli tükenen hayvanlara __dinozor__ örnek olarak verilebilir.
6. Toprağın kütleler hâlinde koparak yer değiştirmesine __heyelan__ denir.
7. Su kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan birisi de __kolera__ dır.
8. Sel tehlikesi olan __eğimli__ arazilere teraslama çalışmaları yapılmalıdır.
9. Kardelen, çiğdem ve __nergis__ ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkilerdendir.
10. Fabrikaların bacalarına filtre takılmasıyla __hava__ kirliliği önlenebilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bir şehirde birbirinden farklı yıkıcı doğa olayları yaşanmaktadır. Bu şehirde meydana gelen yıkıcı doğa olayları ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu şehirde yaşayan bir kişi, verilen tabloya bakarak şehirdeki yıkıcı doğa olaylarından korunmak için önlem almak istiyor.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168-170-173-174. Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdaki hangi önlemi alması beklenemez?
Cevap: A

A) Yer altı sığınaklarına saklanmak
B) Binaları akarsu yataklarına yapmamak
C) Eğimli arazileri ağaçlandırmak
D)Evde hayat üçgeni oluşturacak alanlar belirlemek


2. Bir bölgede yaşayan tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgenin iklim koşulları, yeryüzü şekilleri (ova, dağ, vadi gibi) toprak yapısı, bölgede meydana gelen yeryüzü hareketleri (deprem gibi) ve o bölgedeki canlıların birbirleri ile ilişkileri bölgenin biyoçeşitliliğini etkiler.

Buna göre;
I. Çevre kirliliği,
II. Aşırı avlanma,
III.Nüfus artışı,
IV. Meraların tahrip edilmesi

olaylarından hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?
Cevap: D

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV


3. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümü için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz?
Cevap: D

A) Fosil yakıtların yerine güneş enerjisi kullanılmalıdır.
B) Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalıdır.
C) Kâğıt, cam ve plastik gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
D) Atık yağlar suyla karıştırıldıktan sonra lavaboya dökülmelidir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevapları

4.

Aşağıdaki canlılardan hangileri öğrencinin verdiği örneklere yazılabilir?
Cevap: B

Nesli tükenmiş canlı        Nesli tükenme tehlikesi bulunan canlı
A)            Mamut                                 Moa kuşu
B)        Moa kuşu                           Kardelen
C)         Nergis                                        Kelaynak
D)        Kutup ayısı                           Deniz kaplumbağası


5. Çevrenin bozulması ile oluşan çevre sorunları, başta insanlar olmak üzere diğer canlıları da olumsuz etkilemektedir. Aşağıda Aral Gölü ile ilgili bir çevre sorunundan bahsedilmektedir.

Aral Gölü yanlış sulama projeleri nedeniyle kurumuştur. Eğer benzer bir durum ülkemizde yaşansaydı aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gölün kurumaması için etkili bir öneri olmazdı?
Cevap: C

A) Sulama için harcanan su miktarı, yıllık olarak planlanmalıdır.
B) Sulama projeleri hazırlanırken gölün su kapasitesi dikkate alınmalıdır.
C) Göle daha fazla balık türü eklenmeli ve kaçak avlanma yasaklanmalıdır.
D)Gölün su miktarı düzenli olarak takip edilmelidir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 195 Cevapları

6. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Çevre kirliliği ise ekosistemlerdeki doğal dengeyi bozan ve bütün canlıların sağlığını olumsuz etkileyen durumlardır.

Buna göre;
I. Fabrika ve ev bacalarına filtre takmak,
II. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek,
III. Cam, kâğıt, plastik gibi maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak,
IV. Toprağı kirletmemek için evsel katı ve sıvı atıkları sulara atmak

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163-168-170. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

ifadelerinden hangileri çevre kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerdendir?
Cevap: C

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV


7. Bir gazetede aşağıdaki habere yer verilmiştir.

Bu haberden sonra bir belediye şehir sınırları içerisindeki tüm fabrika bacalarına filtre takma zorunluluğu getirmiştir.
Filtre takma zorunluluğuyla;
I. Doğayı korumak,
II. Küresel ısınmayı engellemek,
III. Daha fazla üretim yapmak
çıkarımlarından hangileri amaçlanmıştır?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 196 Cevapları

8. (…)

Verilenlere göre insan çevre etkileşiminde,

I. Doğal kaynaklar bilinçsiz kullanım sonucu tükenebilir.
II. İnsan ve çevre etkileşiminin sonucunda orman yangınları meydana gelebilir.
III.İnsan ve çevre etkileşiminin sonucunda doğal afetler artmaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


9. Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması durumudur. Bir akarsu ya da nehrin şiddetli yağışlar sonucu yatağından taşmasına ya da deniz suyunun fırtına etkisiyle karaya sürüklenmesine sebep olmaktadır.
Verilen bilgiler aşağıdaki görsellerden hangisine aittir?
Cevap: A

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 196 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 197 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam açısından önemi nedir? Yazınız.
Cevap: Biyoçeşitlilik bize sağlıklı bir yaşam sağlar. Temiz hava, su ve toprak sağlar. Doğal tehlikelerin tehlikesini azaltır. Küresel ısınma engellenir. Bitki çeşitliliği tarımda ve tıpta bizlere katkı sağlar.

2. Biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler nelerdir? Yazınız.
Cevap: Düzensiz avlanma engellenmeli, doğal alanlar korunmalıdır. Çevreye ve canlılara zarar veren kişilere ağır cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.

3. Çevre kirliliğini önlemek için ne tür önlemler alınabilir? Yazınız.
Cevap: Çevre kirliliğini önlemek için insanlar çevrenin önemi ile ilgili bilinçlendirilebilir. Geri dönüşüm uygulamaları arttırılmalıdır. Piknik alanlarında herkes kirlettiği yeri temizlemelidir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 198 Cevapları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 198 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap