Anasayfa Kitap Cevapları
24 Mayıs 2024, 15:49 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240-241-242-243. Cevapları MEB Yayınları

7. Ünite Neler Öğrendik Neler? Cevapları

7. Ünite Elektriğin İletimi: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 238-239-240-241-242-243. MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

NELER ÖĞRENDİK NELER?

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.
Cevap:

1. Kablolarının iç kısmında iletken, dış kısmında ise yalıtkan maddeler kullanılır. [D]
2. Hava, normal şartlar altında iletken olmasına rağmen bazı özel şartlarda yalıtkan hâle gelebilir. [Y]
3. Elektrikli aletlerin üretiminde yalıtkan maddeler kullanılmamalıdır. [Y]
4. Şekerli su, elektriği iyi ileten bir sıvıdır. [Y]
5. Yalıtkan maddeler elektrikli aletlerin güvenli kullanılmasını sağlar. [D]
6. İletken telin dik kesit alanı artarsa direnci azalır. [D]
7. Direnci büyük olan maddeler, elektriği iyi iletir. [Y]
8. İletkenin direnci, cinsine de bağlıdır. [D]
9. İletken telin uzunluğu artarsa direnci azalır. [Y]
10. Ampuller ile elektrik enerjisi, ışık enerjisine dönüştürülebilir. [D]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Elektrik kablolarının içinde __iletken__ tel kullanılır.
2. Elektrik enerjisi __elektrik santralinde__ üretilir.
3. Plastik ve seramik __yalıtkan__ maddelerdir.
4. Reklam panolarında kullanılan neon lambalar, __gazların__ özel şartlarda iletkenlik özelliği kazanması ile üretilmiştir.
5. Üzerinden elektrik geçen tele doğrudan elle temas edilmemelidir. Temas olduğunda __elektrik çarpması__ meydana gelir.
6. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine gösterdiği zorluğa __direnç__ denir.
7. Ütü gibi ısı veren elektrikli cihazlarda direnci __yüksek__ iletken kullanılır.
8. Bir elektrik devresinde iletken telin boyu ile ampul parlaklığı arasında __ters__ orantı vardır.
9. İletkenin __cinsine__ bağlı olarak ampul parlaklığı değişir.
10. Ampulde direnci yüksek __tungsten__ metali kullanılır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektrik iletim hatlarında iletkenler ile birlikte yalıtkanlar da kullanılmaktadır. Yalıtkanların kullanılma sebebi nedir?
Cevap: Elektriğin zararlarından korunmak için.

2. Aynı kalınlık ve uzunluktaki iki telin dirençleri farklı ise bu durum, tellerin hangi özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır?
Cevap: Tellerin farklı maddelerden yapılmış olmasından kaynaklanır.

3. Devrede kullanılan iletken tellerin dirençleri ile ampul parlaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Devrede kullanılan iletken tellerin dirençleri arttıkça ampul parlaklığı azalır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Yandaki görselde, ampulün bölümlerinden biri “K” harfi ile gösterilmiştir

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

Buna göre “K” bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Cevap: B

A) Elektrik akımını iletebilecek yapıdadır.
B) Kısa ve kalın olduğundan direnci büyüktür.
C) Tungsten metalinden yapılan filaman teldir.
D) Elektrik geçişine zorluk gösterdiğinden ışık yayar


2. Aşağıda elektrik konusu ile ilgili bazı sorular verilmiştir.

l. Elektrikli aletlerde elektriğin aktarımını sağlayan maddelerin genel adı nedir?
ll. Elektrikli aletlerin ve kabloların dış kısmında ne tür maddeler kullanılır?
lll. Ampulün içinde bulunan ve tungstenden yapılan sarmal şeklindeki kısma verilen ad nedir?
lV. Elektrik iletimine karşı gösterilen zorluk nedir?

Bu soruların cevapları, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: D

A) İletken Yalıtkan Direnç Filaman
B) Direnç Yalıtkan Filaman İletken
C) Yalıtkan Filaman İletken Direnç
D) İletken Yalıtkan Filaman Direnç


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

3.

Buna göre,

l. K devresinde kullanılan iletken telin uzunluğu azaltılmıştır.
ll. L devresindeki tel, aynı uzunlukta ancak kesit alanı daha küçük tel ile değiştirilmiştir.
lll. K devresindeki tel, aynı uzunlukta ancak kesit alanı daha büyük tel ile değiştirilmiştir.

uygulamalarından hangileri yapılmış olabilir?
Cevap: D

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve lll
D) I, II ve III


4. Ampul, duy, pil ve bağlantı kabloları kullanılarak aşağıdaki gibi bir test devresi oluşturuluyor. Devrede K, L ve M maddelerinin elektrik iletkenlikleri test ediliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

Test sonucunda sadece K ve M maddeleri bağlı iken ampulün ışık verdiği görülüyor.

Buna göre test edilen maddeler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A

A) Bakır tel Plastik tarak Çelik çivi
B) Tuzlu su Şekerli su Plastik tarak
C) Şekerli su Tuzlu su Bakır tel
D) Çelik çivi Bakır tel Tuzlu su


5. Bir deney için aşağıdaki gibi bir devre hazırlanıyor.

Devredeki ampulün ışık vermediği görülüyor.

Buna göre suyun içine;
l. Tuz atmak,
ll. Şeker atmak,
lll. Kolonya dökmek
uygulamalarından hangileri yapılırsa ampul ışık verir?
Cevap: A

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve lll
D) I, II ve III


6. Bakırdan yapılmış tellerin kesit alanları ve uzunlukları aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre tellerin dirençleri, aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: A

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

7. Ampul, pil ve iletken kablolar kullanılarak hazırlanan test devresi yandaki gibidir. Devrenin test uçları birbirine bağlı iken ampulün ışık verdiği görülmüştür. Bu devre kullanılarak X cisminin iletkenliği test edilecektir.

Buna göre X cismi ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) Ampul, ışık veriyorsa X cismi, prizlerde ve anahtarlarda bulunan ve elektrik çarpmasını önleyen bir maddeden yapılmış olabilir.
B) X cismi elektrik iletimi sırasında oluşabilecek tehlikelerden canlıları koruyan bir maddeden yapılmış ise test sırasında ampul ışık veriyor olabilir.
C) Test sırasında ampul ışık vermiş ise X cismi, elektriğin üretildiği tesisten evimize ulaşmasını sağlayan maddelerden yapılmış olabilir.
D) X cismi elektriği güvenli bir biçimde kullanmamızı sağlayan yalıtkan bir maddeden yapılmış ise ampul ışık veriyordur

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166-169-171-172-173. Cevapları MEB Yayınları

8. Özdeş devre elemanları ile üç farklı deney düzeneği hazırlanarak ampuller numaralandırılmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

İlk düzenekte aynı uzunluk ve kalınlıkta demir ve bakır teller, ikinci düzenekte aynı kalınlıkta farklı uzunlukta bakır teller, üçüncü düzenekte ise aynı uzunlukta farklı kalınlıkta bakır teller test uçlarına yerleştirilmiştir.
Buna göre deney düzenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
Cevap: B

A) İlk deney düzeneği, iletkenin cinsinin ampul parlaklığına etkisini test etmek için hazırlanmıştır.
B) IV numaralı ampul, III numaralı ampule göre elektrik iletimine daha az zorluk gösterir.
C) V numaralı ampul, VI numaralı ampulden daha fazla ışık verir.
D) I numaralı ampul, VI numaralı ampulle eşit şiddette ışık verir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

9. Bir öğrenci, maddelerin iletkenliklerini test etmek için görseldeki deney düzeneklerini hazırlamıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

Bu öğrenci, deney düzeneklerinde K, L ve M sıvılarını kullanarak ampullerin yanıp yanmadığını test etmiştir. Öğrenci, 1 ve 2. deney düzeneğindeki ampullerin ışık verdiğini, 3. deney düzeneğindeki ampulün ise sönük olduğunu gözlemlemiştir

Bu deneyde kullanılan sıvılarla ilgili,
l. K, sirkeli su olabilir.
ll. M, şekerli su olabilir.
lll. L, içine tuz dökülmüş saf su olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D

A) Yalnız I
B) l ve ll
C) Il ve lll
D) l, Il ve lll


10. Ampulün ışık verebilmesi için içindeki telde direnci yüksek olan metaller kullanılmaktadır. Pil, kablo, anahtar ve ampul kullanılan bir devrede ampulün ışık vermediği gözlemlenmiştir (Devre elemanlarının sağlam olduğu bilinmektedir.).

Buna göre,
l. Pil sayısını artırılabilir.
ll. Daha uzun bir kablo kullanılabilir.
lll. Direnç büyüklüğü farklı olan bir ampul kullanılabilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B

A) l ve ll
B) l ve Ill
C) Il ve lll
D) l, Il ve lll


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

11. Ampul parlaklığını etkileyen faktörlerle ilgili proje hazırlayan Esra; pil, ampul ve bağlantı kabloları kullanarak test devresi oluşturdu. Test uçları arasına sırasıyla I ve II nolu telleri yerleştirerek ampul parlaklıklarını gözlemledi ve deney raporunu yazdı (İletken tellerin uzunluğu “L”, dik kesit alanı “S” harfi ile gösterilmiştir.).

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

Esra, deney raporuna aşağıdakilerden hangisini yazarsa hata yapmış olur?
Cevap: A

A) Bağımsız değişken: İletken telin cinsi
B) Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı
C) Kontrol edilen değişken: İletken telin kesit alanı
D) Sonuç: İletken telin uzunluğu arttıkça ampul parlaklığının azaldığı gözlemlendi.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap