Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:28 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17. Cevapları MEB Yayınları

Life Ünitesi Cevapları

1. Ünite Life 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa10-11-12-13-14-15-16-17 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları MEB Yayınları

A. What time does your school finish?
Which of the activities on pages 10 and 11 do you do after school? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Okulunuz ne zaman bitiyor? Okuldan sonra 10. ve 11. sayfalardaki etkinliklerden hangilerini yaparsınız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: Our school ends at 15:00. After school, I read books and watch TV.(Okulumuz saat 15.00’da bitiyor. Okuldan sonra kitap okur, TV izlerim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 10 and 11. Match the activities with the photos.
Çeviri: Sayfa 10 ve 11’deki resimlere bakın. Etkinlikleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Ask and answer the time.
Çeviri: Saati sor ve cevapla.

09:00
Soru: What time is it? (Saat kaç?)
Cevap: It is nine o’clock. (Saat dokuz.)


06:30
Soru: What time is it? (Saat kaç?)
Cevap: It is half past six. (Saat altı buçuk)


01:15
Soru: What time is it? (Saat kaç?)
Cevap: It is quarter past one. (Saat biri çeyrek geçe)


12:55
Soru: What time is it? (Saat kaç?)
Cevap: It is five to one. (Bire beş.)


07:45
Soru: What time is it? (Saat kaç?)
Cevap: It is quarter to eight. (Saat sekize çeyrek var.)


04:10
Soru: What time is it? (Saat kaç?)
Cevap: It is ten past four. (Saat dördü on geçiyor.)


A. Listen to the dialogue and draw the time of the activities on the clocks.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve saatlere etkinliklerin zamanını çizin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

Find and write the missing times.
Çeviri: Eksik zamanları bulun ve yazın.
Cevap:

Susan is 12 years old. She is a student in the sixth grade. She wakes up at ….ten to seven… . She has breakfast at …..quarter past seven….. She goes to school at …..quarter to eight…. Her lessons start at ……half past eight….. . After school, she takes a nap at ……..twenty to four……….. Then, she visits her grandmother at ….half past four….. and she takes care of her dog at …..six o’clock… . She finishes all her homework at …..twenty-five past eight….. . She goes to bed at …ten p.m. … .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

A. Talk about Sally’s weekend.
Çeviri: Sally’nin hafta sonu hakkında konuşun.
Cevap:

Sally plays volleyball at 1 p.m. (Sally saat 1’de voleybol oynuyor.)

Sally helps her other at 3:10 p.m. (Sally, saat 3:10’da diğer arkadaşına yardım ediyor.)

Sally goes to her step dance class at 5:30 p.m. (Sally, 17:30’da step dansı dersine gidiyor.)

Sally writes her diory t 9:15 p.m. (Sally günlüğünü saat 21:15’te yazıyor.)


B. Answer the questions about Sally’s weekend according to the timetable in part A.
Çeviri: Sally’nin hafta sonu ile ilgili soruları A bölümündeki zaman çizelgesine göre cevaplayın.
Cevap:

1- Does Sally play football at the weekend? (Sally hafta sonu futbol oynar mı?)
Cevap: No, she doesn’t. (Hayır, yapmıyor.)


2- What time does she help her mother? (Annesine ne zaman yardım ediyor?)
Cevap: At 3:10 p.m. (15:10’da)


3- What time does she go to step dance class? (Step dans kursuna ne zaman gidiyor?)
Cevap: At 5:30 p.m. (17:30’da)


4- What does she do at quarter past nine? (Dokuzu çeyrek geçe ne yapar?)
Cevap: She writes her diary. (Günlüğünü yazıyor.)


5- Does Sally have a busy weekend? (Sally’nin yoğun bir hafta sonu mu var?)
Cevap: Yes, she has. (Evet, sahip.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

Match the questions with the answers.
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin.
Cevap:

(d) 1. When do you visit your aunt? (Teyzeni ne zaman ziyaret edersin?)

(c) 2. Does your sister run errands at home? (Kız kardeşin evde ayak işlerini yapıyor mu?)

(e) 3. What time does your little brother attend chess club? (Küçük kardeşin ne zaman satranç kulübüne gidiyor?)

(a) 4. What does your best friend do at break time? (En iyi arkadaşın teneffüste ne yapar?)

(f) 5. Do you go to step dance class after school? (Okuldan sonra step dansı kursuna gidiyor musun?)

(g) 6. What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)

(b) 7. What do you do after school? (Okuldan sonra ne yaparsın?)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

A. Read Daisy’s diary and put the sentences in order.
Çeviri: Daisy’nin günlüğünü okuyun ve cümleleri sıraya koyun.
Cevap:

(2) She goes back home at four o’clock. (Saat dörtte eve dönüyor.)

(5) She rests until quarter past eight. (Sekizi çeyrek geçe kadar dinlenir.)

(3) She takes care of Luna. (Luna ile ilgileniyor.)

(1) She listens to her teachers at school. (Okulda öğretmenlerini dinliyor.)

(4) She has dinner with her family at half past seven. (Yedi buçukta ailesiyle akşam yemeği yer.)

(7) She writes her diary before she goes to bed. (Yatmadan önce günlüğünü yazar.)

(6) At nine o’clock, she finishes all her homework. (Saat dokuzda tüm ödevlerini bitirir.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

B. Read Daisy’s diary on page 16 again and write True (T) or False (F). Then correct the False statements.
Çeviri: Daisy’nin 16. sayfadaki günlüğünü tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

(F) 1- Daisy’s lessons start at nine o’clock. (Daisy’nin dersleri saat dokuzda başlıyor.)
Daisy’s lessons start at half past eight. (Daisy’nin dersleri sekiz buçukta başlıyor.)


(T) 2- She arrives home at 4 p.m. (Akşam 4’te eve geliyor.)


(F) 3- She rests before dinner. (Akşam yemeğinden önce dinleniyor.)
She rests after dinner. (Akşam yemeğinden sonra dinlenir.)


(F) 4- After school, she takes care of her dog. (Okuldan sonra köpeğiyle ilgilenir.)
After school, she plays basketball with her friends. (Okuldan sonra arkadaşlarıyla basketbol oynuyor.)


(T) 5- She does all her homework in the evening. (Bütün ödevlerini akşamları yapar.)


(T) 6- Before she goes to bed, she writes her diary. (Yatmadan önce günlüğünü yazar.)


(F) 7- She runs errands for her parents in the mornings. (Sabahları anne ve babasının ayak işlerini yapıyor.)
She doesn’t run. (Ayak işlerini yapmıyor..)


C. Do you keep a diary? What do you write about? Work with a partner. Ask and answer questions with your partner.
Çeviri: Günlük tutar mısın? Ne hakkında yazarsın? Bir ortakla çalışın. Partnerinize sorular sorun ve cevaplayın.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128. Cevapları MEB Yayınları

Cevap: Yes, I keep a diary. I write about my memories. (Evet günlük tutarım. Anılarım hakkında yazarım.)

What time do you get up? (Ne zaman kalkarsın?)
At 7 o’clock. (Saat 7’de.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap