Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:31 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118. Cevapları MEB Yayınları

Environment Ünitesi 2 Cevapları

9. Ünite Environment 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

1. What can you do to make the world a better place? 
Çeviri: Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ne yapabilirsiniz?
Cevap: We must do our part in society. (Toplum içerisinde üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekir. )


What can we do to protect the environment?
Çeviri: Çevreyi korumak için ne yapabiliriz?
Cevap: We should not pollute the nature and waste energy resources. (Doğayı kirletmemeli ve enerji kaynaklarında israf yapmamalıyız.)


2. Read the texts quickly and match the pictures with the correct paragraphs. There is one extra. 
Çeviri: Metinleri hızlı bir şekilde okuyun ve resimleri doğru paragraflarla eşleştirin. Fazladan bir tane var.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the texts in part 2 again and match the sentences with the topics. Write (D) for “Deforestation” and (WE) for “Wasting Energy”. 
Çeviri: Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve cümleleri konularla eşleştirin. “Ormansızlaşma” için (D) ve “Enerji İsrafı” için (WE) yazın.
Cevap:

(D) 1. The number of trees are decreasing day by day because of many reasons.
(WE) 2. We should use renewable sources to reduce harmful efects.
(D) 3. People spend too much money and have higher bills.
(WE) 4. It causes an increase in the temperature of the Earth.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28. Cevapları MEB Yayınları

4. Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Why do people cut down trees?
Çeviri: İnsanlar neden ağaçları keser?
Cevap: They cut for agriculture, furniture and paper products. (Tarım, mobilya ve kağıt ürünleri için keserler.)


2. What are the important efects of deforestation?
Çeviri: Ormansızlaşmanın önemli etkileri nelerdir?
Cevap: Oxygen decreases, temperature increases and greenhouse gasses enter the athmosphere. (Oksijen azalır, sıcaklık yükselir ve sera gazları atmosfere girer.)


3. What does overusing the energy cause?
Çeviri: Enerjiyi aşırı kullanmak neye yol açar?
Cevap: It leads to climate change and waste. (İklim değişikliğine ve israfa yol açar.)


4. What mustn’t we do to prevent wasting energy?
Çeviri: Enerji israfını önlemek için ne yapmamalıyız?
Cevap: We mustn’t use fossil fuels, set the thermostat too high, wash our clothes in too hot water. (Fosil yakıt kullanmamalı, termostatı çok yükseğe koymamalı, çamaşırlarımızı çok sıcak suda yıkamamalıyız.)


5. Work in pairs and make a dialogue. Read the problems and make at least two suggestions for each. Give explanations and reasons. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve bir diyalog oluşturun. Problemleri okuyun ve her biri için en az iki öneride bulunun. Açıklamalar ve nedenler verin.
Cevap:

– What should we do to prevent the extinction of animals? (Hayvanların neslinin tükenmesini önlemek için ne yapmalıyız?)
– We need to stop the hunts. (Avlanmaları durdurmamız gerekir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

1. Imagine that you will do something for the Earth. Read the problems and choose at least two of them. What will you do? How will you do? Write your messages in the boxes by using First, Then and Finally. 
Çeviri: Dünya için bir şeyler yapacağınızı hayal edin. Problemleri okuyun ve en az ikisini seçin. Ne yapacaksın? nasıl yapacaksınız? Mesajlarınızı Önce, Sonra ve Son’u kullanarak kutulara yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Have Fun!

Look at the words about the environment. Use the words below and write as many sentences as you can. Who makes more sentences wins the game! 
Çeviri: Çevre ile ilgili kelimelere bakın. Aşağıdaki kelimeleri kullanın ve mümkün olduğunca çok cümle yazın. Daha fazla cümle kuran oyunu kazanır!

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123-124-125. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Make a Project! (Proje Yapalım!)

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

Now I can understand speech on environment. (Artık çevreyle ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can talk about obligations and give instructions for a process. (Artık yükümlülükler hakkında konuşabilir ve bir süreç için talimat verebilirim.)

Now I can understand texts about environment. (Artık çevre ile ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write messages about environment and description of a process. (Artık ortam ve bir işlemin tanımı hakkında mesajlar yazabilirim.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap