Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 14:50 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Zaman İçinde Bilim Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

4. ÜNİTE: Zaman İçinde Bilim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki
kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını
cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

(D) 1. Bilginin korunması ve aktarılmasında yazıdan önce resimler kullanılıyordu.

(Y) 2. Mısırlılar parşömen denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.

→Mısırlılar papirüs denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.

(D) 3. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim süreklidir.

(Y) 4. Fârâbi, İslam dünyasına “0” rakamını tanıtan bilgindir.

→El-Harezmi, İslam dünyasına ‘0’ rakamını tanıtan bilgindir.

(Y) 5. Piri Reis, fizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

→Piri Reis,coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

(D) 6. 15-20. yüzyıllarda Avrupa’daki gelişmeler günümüz bilimsel birikiminin oluşmasını sağlamıştır.

(Y) 7. Buhar makinesinin icadı coğrafi keşiflere neden oldu.

→Buhar makinesinin icadı Sanayi İnkılabı’na neden olmuştur.

(D) 8. el-Harezmî gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini gözlemlemiştir.

(D) 9. Ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.
Cevap:

10. Sümerler kil tabletler üzerine çivi yazısı ile yazı yazmışlardır.
11. Çinlilerin icat ettiği matbaa bilginin yaygınlaşmasını ve aktarılmasını kolaylaştırmıştır.
12. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medreseleri adı verilen okullar açıldı.
13. Astronomi ve matematikle uğraşan Ali Kuşçu  Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde medresede görevlendirildi.
14. Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop yapan Galilei Ay’ın yüzeyini inceledi.
15. Buhar makinesi sayesinde tren  kara yolu taşımacılığında kullanılmaya başlandı.
16. Samuel Morse’un geliştirdiği telgraf  iletişim alanında büyük gelişmelerin öncüsü oldu.
17. Düşüncelerinden dolayı yargılanan bilim insanlarından Bruno ölüm cezası ile cezalandırıldı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  Üretim Teknolojisindeki Gelişmelerin Sosyal ve Ekonomik Hayatımıza Etkileri Nelerdir? Örnekler Veriniz.

19. I. Mısırlılar bir çeşit resim yazısı kullandılar.
II. Fenikeliler seslere dayalı bir alfabe icat ettiler.
III. Romalılar, Roma alfabesi için Yunan alfabesinden esinlendiler.
IV. Sümerler kil tabletler üzerine yazdılar.
Yukarıda yazının gelişimi ile ilgili karışık olarak verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: C

A) I-III-II-IV B) IV-II-III-I C) IV-I-II-III D) III-IV-I-II


20. Orta Çağ’da Türk-İslam medeniyetinde bilimsel gelişmeler büyük hız kazandı. Bilimsel gelişmelerin öncülüğünü Abbasiler yaptı. Abbasi halifeleri bilgin, şair, sanatçı ve yazarları himaye ettiler. Darü’l-Hikme adıyla akademinin kurulmasını sağladılar. Burada yabancı dillerden eserler tercüme edildi. Gözlemevleri, hastaneler, kütüphaneler açıldı. İbn-i Sînâ, Biruni gibi bilginlerin eserleri uzun yıllar Avrupa’da üniversitelerde okutuldu.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: B

A) Orta Çağ’da Türk-İslam medeniyeti bilim alanında Avrupa’dan ileridir.
B) Türk-İslam medeniyeti başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.
C) Yöneticiler bilimin gelişmesini desteklemişlerdir.
D) Avrupalılar Müslüman bilginlerin çalışmalarını takip etmişlerdir.


21. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının ve geliştirilmesinin sonuçlarından biri değildir?

Cevap: D

A) Yeni düşüncelerin yayılmasını sağladı.
B) Bilimsel birikim geniş kitlelere yayıldı.
C) Okuma yazma öğrenen insan sayısı arttı.
D) El yazma eser üretimi yaygınlaştı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

22. I. Matbaanın icadı
II. Kütle Çekim Kanunu’nun keşfi
III. Buhar makinesinin icadı
IV. Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatı
Yukarıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi 20. yüzyılda uzay alanındaki çalışmalara doğrudan katkı yapmıştır?
Cevap: B

A) I B) II C) III D) IV


23. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde özgür bir düşünce ortamı olduğunu göstermektedir?

Cevap: A

A) Farklı dinden bilginlerin din değiştirmeye zorlanmadan çalışması
B) Yabancı dillerden Arapçaya tercümeler yapılması
C) Çok sayıda kitabın yer aldığı Darü’l-Hikme’nin açılması
D) Darü’l-Hikme’de her bilim dalı için ayrı bölümün olması


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında zaman içinde farklı yöntem ve araçların kullanılmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Bilgi gün geçtikçe hayatımızda daha da çok önem taşımaktadır.Bu yüzden bilginin korunması ve saklanması için daha donanımlı araçlar kullanılmaya başlanmıştır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42-43-47. Cevapları MEB Yayınları

25. Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz.
Cevap: Eskiden yazılı kitaplarda saklanırken şimdi bilgisayar veya flaş gibi araçlarda saklanmaktadır.

26. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir?
Cevap: Türkler başarısını genellikle askeri ve siyasal anlamda yaşamıştır.Fakat bilim,sanat ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmalarla da gelişime temel olmuşlardır.Türk bilginlerinden dünyadaki en meşhurları da Farabi,İbni Sina ve Biruni’dir.

27. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına etkileri nelerdir?
Cevap: Doğa bilimleri hızla gelişmiştir.Bu gelişmeler teknik alanda da ilerlemeye yol açmıştır.18. yy. sonlarında buharlı motorun icadıyla kol gücünden makine gücüne geçilmiştir.Bu sayede üretim hızla artmıştır.

28. Günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da bilim alanındaki gelişmelerin etkisini açıklayınız.
Cevap: Avrupa’da ki Reform ve Rönesans hareketleri sayesinde özgür düşünce önem kazanmıştır.Bu düşünce giderek geliştikçe demokrasinin temeli oluşmuş ve insanlar hakkını gözetmeye başlamışlardır.

29. Bilimsel gelişmelerin daha çok demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Çünkü bu ülkelerde düşünce özgürlüğü vardır.Kişi kendi düşüncesini istediği şekilde ifade edebilmektedir.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran medeniyet.(ASURLAR)
2. Mısır medeniyetinde kullanılan yazı türü.(HİYEROGLİF)
3. Marconi’nin icadında önemli pay sahibi olduğu buluş.(RADYO)
4. İslam dünyasında “ikinci öğretmen” olarak tanınan bilgin.(FARABİ)
5. İbn-i Haldun’un bir eseri.(MUKADDİME)
6. Galilei’nin düşüncelerinden dolayı yargılandığı mahkeme.(ENGİZİSYON)
7. Galilei ve Newton’ın geliştirdiği astronomik gözlem aracı.(TELESKOP)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap