Anasayfa Kitap Cevapları
16 Kasım 2023, 14:08 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları Anka Yayınevi

3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

3.Ünite Din ve Hayat: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76. Cevapları Anka Yayınları

3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Allah’a (c.c.) ve meleklere inanmak, insanın davranışlarına ne gibi olumlu katkılar sağlar? Açıklayınız.
Cevap: Kişiye manevi huzur ve güven verir. Aynı zamanda davranışlarını da onu gören duyan Allah c.c. ve meleklerinden korkarak düzeltir.

2. İslam dininde yer alan emir ve yasakların toplumsal hayatımız üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Toplumsal hayatımızı olumlu etkiler. Çünkü İslam dini her zaman güzel ve ahlaklı olanı ister.

3. Yüce Allah’ın (c.c.) yapmamızı emrettiği ibadetlerin ahlaki yönden gelişmemize ne gibi katkıları vardır? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Hak yememek, güvenilir ve dürüst olmak; işlerin yolunda gitmesini ve insanlarla iyi iletişim kurmaya fayda sağlar. Sadaka vermek insanlara maddi anlamda destek sağlar.

4. Namaz, oruç, zekât ve hac ibadetinin toplumsal kaynaşma ve dayanışma açısından önemi hakında bilgi veriniz.
Cevap: Cemaatle kılınan namazlar ve hac ibadeti birlik ve beraberliği sağlar. Zekat vermek maddi durumu kötü olan insanlara fayda sağlar. Oruç tutmak ise insanların halinden anlamayı ve yemeğimizi paylaşmayı öğretir.

5. Dinin korunması için nelere dikkat edilmelidir? Bu konuyla ilgili örnekler veriniz ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
Cevap: Her duyduğumuz söze itimat etmemeli, hurafelerden uzak durmalıyız. Helal ve harama dikkat etmeliyiz. Kendimize ayetlere rehber olarak görmeliyiz.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha
önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)

Sonraki Ödev:  Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Nelerdir? Sıralayınız.

Yukarıdaki ayette hangi konudan söz edilmektedir?
Cevap: B

A) İlahi kitapların hangi peygamberlere gönderildiğinden
B) İslam’ın inanç esaslarından
C) Sabırlı olmanın öneminden
D) Kıyamet günü yeniden dirilmekten


2. İslam’ın inanç esasları sadece bireyin değil, toplumun da hayatını derinden etkiler. İnançlı bireylerden oluşan toplumlarda güzel davranışlar yaygınlaşır, kötülükler azalır. Ayrıca inanç; toplumun dilini, kültürünü, örf ve âdetlerini, gelenek ve göreneklerini, sanatını, edebiyatını etkiler. Örneğin dilimizde Allah, peygamber, melek, cennet, cehennem, ahiret, kader, mahşer gibi kavramların sıkça kullanılması dinin toplum üzerindeki etkisini gösterir.
Yukarıdaki paragrafta verilmek istenen temel düşünce nedir?
Cevap: C
A) İslam’da inanç esasları ve ibadetler bir bütündür.
B) Dilimizde yer alan bazı kelimeler dinin etkisi ile yaygınlaşmıştır.
C) İnanç esasları hayatımızın her alanını etkileyen bir değerler sistemidir.
D) İnanç esasları sadece bireyin hayatına yön vermeyi amaçlar.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Anka Yayınevi

3. Aşağıdakilerden hangisi “asr” kavramının anlamlarından biri değildir?
Cevap: C
A) Zaman
B) İkindi vakti
C) Ahiret günü
D) Yüzyıl


4. Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın nesli korumaya yönelik olarak ortaya koyduğu ilkelerden biri değildir?
Cevap: D
A) Boşanmayı hoş görmemesi
B) İnsanları evlenmeye teşvik etmesi
C) Eşler arasında iyi geçimi emretmesi
D) İnsanlarla selamlaşmayı emretmesi


5. “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet.)

Yukarıda anlamı verilen ayet, İslam dininin korumayı amaçladığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
Cevap: D
A) Dinin korunması
B) Neslin korunması
C) Aklın korunması
D) Malın korunmas


6. I. Faizi yasaklaması
II. Rüşveti haram kabul etmesi
III. Ölçü ve tartıda dürüst olmayı emretmesi
IV. Düşünmeyi ve aklı kullanmayı emretmesi
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi, İslam dininin malın korunmasına yönelik ilkeleri arasında gösterilemez?
Cevap: A
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


7. I. Mısır kralı ölünce onun yerine kral olmuştur.
II. Hz. Yakup Peygamber’in (a.s.) oğludur.
III. İffetli, merhametli ve güzel ahlaklı olması ile tanınmıştır.
IV. Allah (c.c.) tarafından kendisine rüyaların yorumu öğretilmiştir.
Hz. Yusuf’la (a.s.) ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: D
A) Sadece I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV

Sonraki Ödev:  Asr Suresine Göre Müslümanda Bulunması Gereken Temel Özellikler Nelerdir? Yazınız.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1. İslam dininin temel kaynakları Kur’an ve ………..Sünnet……………… tir.
2. İslamiyet, neslin korunması için ……………aile……………. kurumuna büyük önem verir.
3. Dinimize göre Allah (c.c.) katında en sevimsiz …………helal………………. boşanmadır.
4. İnsanın dinî, toplumsal, ahlaki, ailevi vb. sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ……akıl………. sağlığının yerinde olması şarttır.
5. ………..Din…………….. akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere
sevk eden, onların dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlayan ilahi kanunlar bütünü olarak tanımlanabilir.
6. . . . . . . . . . Yusuf.  . . . . . . . . . . . . suresinde, Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssası hakkında oldukça geniş bilgiler verilir.
7. İslam dini, inanç ve ibadet yanında …………..güzel………... ahlaka da büyük önem verir.
8. “Andolsun onların (geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok …….ibret…………. vardır…”
(Yusuf suresi, 111. ayet.)
9. Hz. Yusuf (a.s.) ……………kardeşleri…………… tarafından kuyuya atılmıştır.
10. Hz. Yusuf (a.s.) …………Mısır…………… kralının gördüğü karmaşık bir rüyayı yorumlamıştır.
11. Hz. …………Hz. Yakup(a.s.)………… Hz. Yusuf’un (a.s.) babasıdır.
12. ……Asr……….. kavramı; çağ, yüzyıl, ikindi vakti gibi anlamlara gelir.


Ç) Asr suresinin aşağıda boş bırakılan bölümlerini tamamlayınız.
Cevap:

Vel asr.
İnnel insâne lefî husr.
İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti
Vetevâ sav bil hakkı ve tevâsav bissabr.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap