Anasayfa Kitap Cevapları
14 Nisan 2024, 23:24 - Sena Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181. Cevapları MEB Yayınları

Neler Öğrendik Neler? Cevapları

5. Ünite Ses Ve Özellikleri: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 176-177-178-179-180-181. MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.
Cevap:

1. Ses, madde taneciklerinin titreşimi ile oluşur. [D]
2. Katılar, gazlara ve sıvılara göre sesi daha iyi iletir. [D]
3. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli değildir. [Y]
4. Aynı kaynaktan çıkan ses, su ve hava ortamlarında aynı duyulur. [Y]
5. Serçe ve karganın çıkardığı seslerin farklı işitilmesi, bu seslerin farklı ortamda yayılmalarından kaynaklanır. [Y]
6. Ses, dalgalar hâlinde yayılır. [D]
7. Farklı ortamlarda sesin sürati farklıdır. [D]
8. Sert ve az pürüzlü yüzeyler sesi iyi yansıtır. [D]
9. Ses yalıtımında, sesi az soğuran malzemeler kullanılır. [Y]
10. Ses boşlukta yayılabilir. [Y]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Ses, madde taneciklerinin __titreşmesi__ sonucu oluşur.
2. Sesin yayılması için __maddesel__ ortama ihtiyaç vardır.
3. Su altı arama çalışmalarında __sonar__ adı verilen cihazlar kullanılır.
4. Aynı kaynaktan çıkan sesler farklı ortamlarda __farklı__ duyulur.
5. Ortam değiştiren sesin yayılma __sürati__ de değişir.
6. Alçaktan uçan uçakların pencere camını kırması sesin bir __enerji__ türü olduğunu gösterir.
7. Modern ve kültürel mimaride yapılan __akustik__ uygulamaları sayesinde sesin
yankılanması engellenir.
8. Sesin yayılması taneciklerin hareketine bağlı olduğundan taneciklerin bulunmadığı __boşlukta__ ses yayılamaz.
9. Sesin bir engelden yansıyıp bir süre sonra tekrar duyulmasına __yankı__ denir.
10. Sesi iyi soğuran maddeler, ses __yalıtım__ malzemesi olarak kullanılır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir ortamda sesin yayılabilmesi için o ortamın hangi özelliğe sahip olması gerekir?
Cevap: Sesin yayılabilmesi için ortamın tanecikli özelliğe sahip olması gerekir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123-125. Cevapları MEB Yayınları

2. Ormanda yürüyüş yaparken kuş sesini duyan Efe, sesin hangi ortamda yayılması sayesinde bu sesi duyabilmiştir?
Cevap: Kuş sesi havada yayılır. Bu nedenle Efe, kuş seslerini duymuştur.


3. Işık ve sesin hava ortamında yayılma süratleri karşılaştırılırsa hangisinin daha süratli olduğu söylenebilir?
Cevap: Işık ve ses karşılaştırıldığında ışığın sesten daha süratli olduğu görülür.


4. Yumuşak ve gözenekli bir madde olan sünger ile sert ve az pürüzlü bir madde olan çelik levhadan hangisi, sesin soğurulması bakımından ses yalıtımında kullanılmaya daha uygundur?
Cevap: Süngerin sesin soğurulması bakımından ses yalıtımında kullanılması daha uygundur.


5. Akustik uygulamalarında sesin hangi özelliklerine dikkat edilir?
Cevap: Akustik uygulamalarında sesin iletilmesi ve sesin yansımasıdır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
Cevap: C) Madde tanecikleri arasındaki boşluk arttıkça sesin iletim sürati azalır.


2. Farklı kaynakların ürettiği seslerin farklı algılanmasının sebebi kaynakların titreşimlerinin farklı olmasıdır.

Buna göre;
l. Sınıfta çalınan gitar ve flüt seslerinin farklı işitilmesi
ll. Uçak sesinin su içinde ve su dışında farklı işitilmesi,
lll. Konser salonunda davul sesi ile zurna sesinin farklı işitilmesi
ifadelerinden hangileri sözü edilen duruma örnek örnektir?
Cevap: C) I ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

3. Sesin bazı maddelerdeki yayılma sürati aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

Tablo verilerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Ses, 100 0 C sıcaklığındaki K ortamında, 0 0 C sıcaklığındaki L ortamına göre daha süratli yayılır.


4. Ses, taneciklerin titreşmesi sonucu oluşan ve bir tanecikten diğerine aktarılarak yayılan bir enerji türüdür.

Buna göre ses ile ilgili,
l. Kaynaktan çıkan ses, sadece tek bir yönde yayılır.
ll. Ses, gazlarda sıvı ve katılara göre daha yavaş yayılır.
lll. Ses, katı ortamlardan geçemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız II


5. Sesin belirli bir seviyenin üzerinde olması insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkiler. Bu yüzden kapalı ortamlarda ses seviyesinin belirli bir düzeyde olması önemlidir. Bunun için çeşitli yöntemlerle ses yalıtımı sağlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımının faydalarından değildir?
Cevap: D) Yol kenarlarına yapılan ses bariyerleri araçların yakıt tüketimini azaltabilir.


6. Sıcaklığı aynı olan bazı ortamlarda sesin iletim sürati aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları1

Buna göre,
I. K ortamı su ise L ortamı mermer olabilir.
ll. M ortamındaki madde tanecikleri K ortamındakilere göre birbirlerine daha yakındır.
lll. L ortamı çelik ise M ortamı hava olabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

7. Bir deney için yan yana K, L ve M ortamları hazırlanıyor. K ortamına ses kaynağı, M ortamına ise ses algılayıcısı konuluyor. L ortamında dört farklı değişiklik yapılarak K ortamında çıkarılan sesin M ortamında algılanma düzeyi ölçülüp aşağıdaki grafik çiziliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre I, II, III ve IV. durumlarda L ortamının içi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: B) Hava Boşluk Su Beton


8. Aynı kaynaktan çıkan seslerin farklı ortamlarda farklı duyulup duyulmadığını test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları1

Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için hangi düzenekleri kullanması yeterli olacaktır?
Cevap: A) I ve II


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

9. (…)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre Aslı’nın sunumu sonrasında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: D) Bu deneyle “aynı kaynaktan çıkan sesin farklı ortamlarda farklı işitilmesi”ni ispatlamak istediğini düşünüyorum.


10. (…)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları1

Bu deney ve gözlem sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Maddenin fiziksel hâlinin özelliği sesin farklı duyulmasını etkilemediği için ses aynı duyulur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir öğrenci; duvarlarına strafor, cam yünü ve yumurta kolisi malzemelerini yerleştirdiği aşağıdaki maket evleri tasarlamıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

Öğrenci maket evlerin içine yerleştirdiği özdeş çalar saatlerden çıkan sesleri dinlemiş ve saatlerden çıkan sesin duyulma şiddetini “I>II>III” olarak belirlemiştir.

Bu deneyle ilgili,
l. Sesin yayılmasını 3. maket ev, diğer maket evlere göre daha iyi engellemiştir.
ll. “Cam yününün ses yalıtımına etkisi”ni test etmek için 1 ve 2. maket ev kullanılabilir.
lll. “Yumurta kolisinin ses yalıtımına etkisi”ni test etmek için sadece 1 ve 3. maket ev kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) l ve lI

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap