Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:21 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123-124-125. Cevapları MEB Yayınları

Planets Ünitesi Cevapları

10. Ünite Planets 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123-124-125 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the picture below. This is a tiny part of our universe. It’s our galaxy, “Milky Way”. Where is our Solar System?
Çeviri: Aşağıdaki resme bakın. Bu, evrenimizin küçücük bir parçası. Bu bizim galaksimiz, “Samanyolu”. Güneş Sistemimiz nerede?


2. Write the names of the planets in the boxes. You can get help from the tip below.
Çeviri: Kutucuklara gezegenlerin isimlerini yazınız. Aşağıdaki ipucundan yardım alabilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

3. Match the words with the photos. You can use your dictionaries. 
Çeviri: Kelimeleri fotoğraflarla eşleştirin. Sözlüklerinizi kullanabilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları


4. Listen and check your answers.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

1. Which planets are smaller than the Earth? Do you know anything smaller than these planets in our Solar System?
Çeviri: Hangi gezegenler Dünya’dan daha küçüktür? Güneş Sistemimizdeki bu gezegenlerden daha küçük bir şey biliyor musunuz?
Cevap: Mercury, Mars, Neptune is smaller than Earth. (Mercury, Mars, Neptün Dünya’dan daha küçüktür.)


2. Read and listen to the text. What is the text about? 
Çeviri: Metni okuyun ve dinleyin. Metin ne hakkında?
Cevap: The subject of the text is minor planets. (Metnin konusu küçük gezegenlerdir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the text again and correct the mistakes in the sentences. 
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve cümlelerdeki hataları düzeltin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları


4. Label the dwarf planets and write at least three scientifc information about them from the text. Make some comparisons.
Çeviri: Cüce gezegenleri etiketleyin ve metinden onlar hakkında en az üç bilimsel bilgi yazın. Bazı karşılaştırmalar yapın.
Cevap:

Makemake is smaller than Pluto. (Makemake, Plüton’dan daha küçüktür.)

Pluto is closer to the Earth than Eris. (Plüton Dünya’ya Eris’ten daha yakındır.)

Eris is bigger than Ceres. (Eris, Ceres’ten daha büyüktür.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

1. Which planet(s) do you want to observe? Why? 
Çeviri: Hangi gezegeni/gezegenleri gözlemlemek istiyorsunuz? Neden?
Cevap: I would like to observe Mars. Because I believe there is life on Mars.
(Marsı gözlemlemek isterim. Çünkü Mars’ta hayat olduğuna inanıyorum.)


2. Listen to the dialogue between Jason and his mother. What are they talking about? Circle the correct one.
Çeviri: Jason ve annesi arasındaki diyaloğu dinleyin. Ne ile ilgili konuşuyorlar? Doğru olanı yuvarlak içine alın.
Cevap: A. Space Tourism

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

3. Listen again and write True (T) or False (F).
Çeviri: Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap:

1. _F_ Jason wants to be an astronaut.
2. _T_ Seven people travelled as space tourists.
3. _F_ The space tourists didn’t pay any money.
4. _T_ People will stay in space hotels.
5. _F_ Jason’s mother wants to travel in space.


4. Imagine that you have enough money to become a space tourist. Where do you want to see frst? Why?
Çeviri: Bir uzay turisti olmak için yeterli paranız olduğunu hayal edin. İlk önce nerede görmek istersiniz? Neden?
Cevap: I would see Jupiter first. It is the biggest planet in our solar system and it looks interesting. (Önce Jüpiter’i görecektim. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen ve ilginç görünüyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

Work in pairs. Look at the picture and read the information below. Ask and answer questions about planets and compare them.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Resme bakın ve aşağıdaki bilgileri okuyun. Gezegenler hakkında sorular sorun ve cevaplayın ve bunları karşılaştırın.
Cevap:

– Which planet is heavier? (Hangi gezegen daha ağırdır?)

– Mercury is heavier than other planets. (Mercury diğer gezegenlerden daha ağırdır.)

– Which planet has the longest equator? (Hangi gezegenin ekvator boyu daha uzundur?)

– Jupiter’s equatorial length is longer than other planets. (Jupiter’in ekvator uzunluğu diğer gezegenlerden daha uzundur.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap