Anasayfa Kitap Cevapları
9 Nisan 2024, 18:56 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149. Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Neler Öğrendik Neler? Cevapları

4. Ünite Madde ve Isı: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa  144-145-146-147-148-149. MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

iletkeni strafor köpük erime yalıtkanı kütle kokusuz hacim gaz yoğunluk katı öteleme benzin

  1. Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı gaz maddelere göre daha azdır.
  2. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir.
  3. Gaz tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
  4. Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir.
  5. Eşit kollu terazi ile kütle değeri ölçülür.
  6. Metaller, ısı iletkeni olan maddelerdir.
  7. Isı yalıtımında ısı yalıtkanı olan maddeler kullanılır.
  8. Cam yünü, strafor köpük ve taş yünü yalıtım malzemelerine örnek olarak verilebilir.
  9. Petrolden mazot, benzin gaz yağı gibi sıvı yakıtlar elde edilir.
  10. Zehirlenmelere neden olabilen karbonmonoksit renksiz ve kokusuz bir gazdır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sıvı ve gaz hâldeki maddelerin taneciklerinin yaptığı hareket çeşitlerini yazınız.
Cevap: Sıvı ve gaz halindeki maddeler, dönme, titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.

2. A ve B maddelerinin aynı hacimde olduğu bilinmektedir. Bu maddelerden B’nin yoğunluğu fazla olduğuna göre hangi maddenin kütlesi daha fazladır?
Cevap:  B maddesinin kütlesi, A maddesinin kütlesinden büyüktür.

3. Birbiri içerisinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduğunda L sıvısı en üstte, M sıvısı ise en altta konumlanıyor. Bu sıvıların yoğunluklarını karşılaştırınız.
Cevap: M büyüktü K’den K büyüktür L’den.

4. Neden fosil yakıtlar, “yenilenemez enerji kaynakları” olarak nitelendirilir? Açıklayınız.
Cevap: Yerine yenisinin konulması zor ve uzun olduğu için böyle nitelendirilir.

5. Binalarda ısı yalıtımında kullanılan malzemelerden üç tanesini yazınız.
Cevap: Strafor köpük, polistren, mantar levha gibi malzemeler kullanılır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230-232-233-234-235. Cevapları MEB Yayınları

1. K, L ve M maddelerine ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
– K maddesinin tanecikleri, sadece titreşim hareketi yapar.
– L maddesinin belirli bir şekli ve hacmi vardır.
– M maddesinin belirli bir hacmi yoktur.
Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: D
K        L      M
A) Mermer   Su Hava
B) Su        Ayran Oksijen
C) Tahta   Mermer Su
D) Demir Bakır Hava


2. Yandığı zaman enerji veren maddeler “yakıt” olarak adlandırılır. Yakıtlar, özelliklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Aşağıdaki tabloda bazı yakıt örnekleri verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

Tablodaki yakıtlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: D
A) Sadece 1 ve 2 numaralı yakıtlar “fosil yakıtlar”a örnektir.
B) 4 ve 6 numaralı yakıtlar, “yenilenebilir enerji kaynakları”na örnektir.
C) 1 ve 3 numaralı yakıtlar, “katı fosil yakıtlar”a örnektir.
D) Tabloda fosil yakıt olmayan katı, sıvı ve gaz yakıt örnekleri vardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

3.X, Y ve Z maddelerinin kütle ve hacimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre X, Y ve Z maddelerinin yoğunlukları arasındaki büyüklük ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
Cevap: B
A) X > Y > Z
B) Y > Z > X
C) X > Z > Y
D) Y > X > Z


4. Aşağıdaki görselde bir maddenin hâl değişimleri ile katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecik yapıları verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C
A) Madde ısı aldıkça tanecikler arasındaki boşluk azalır.
B) Katı ve sıvı hâlin tanecik çeşitleri farklıdır.
C) Gaz hâlden sıvı hâle geçerken tanecikler birbirine yaklaşır.
D) Maddenin tanecikleri katı ve sıvı hâldeyken aynı hareketleri yapar.


5. Eşit kütlelere sahip saf K, L, M ve N sıvıları özdeş kaplara boşaltılıyor. Kaplardaki sıvı miktarlarının görseldeki gibi farklı olduğu gözlemleniyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

K, L, M ve N sıvılarının yoğunlukları ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: B
A) K sıvısının yoğunluğu, L sıvısının yoğunluğundan büyüktür.
B) L sıvısının yoğunluğu, M sıvısının yoğunluğundan büyüktür.
C) M sıvısı, L sıvısından daha yoğundur.
D) Sıvıların yoğunluk karşılaştırılması “N > K > L > M” şeklindedir.


6.Oda sıcaklığında ve eşit kütlede olan farklı maddelerden yapılmış I, II, III ve IV numaralı kutuların içerisine özdeş buz parçaları konuluyor. Kutuların bulunduğu ortamın sıcaklığı sabit tutuluyor. Buzlar tamamen sıvı hâle dönüşene kadar geçen süre ölçülerek aşağıdaki grafik çiziliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre hangi kutunun yapıldığı maddenin ısı iletkenliği, diğerlerine göre daha fazladır?
Cevap: A
A) I. Kutu
B) II. Kutu
C) III. Kutu
D) IV. Kutu


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

7. Bir deneyde birbiri içerisinde çözünmeyen K, L, M ve N sıvıları kullanılıyor. Bu sıvılar, aynı kaplara koyulduğunda aşağıdaki gibi konumlanıyor.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 25-27. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Deneyde kullanılan sıvılardan eşit kütlede alınarak bu sıvıların hacimleri ölçülüyor ve sonuçlardan yararlanılarak bir grafik çiziliyor. Buna göre çizilen grafik, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları


8. Fen bilimleri dersinde öğretmen, ısı yalıtımını anlatan bir posteri tahtaya asar ve öğrencilerinden bu posteri inceleyip ardından ısı yalıtımı ile ilgili bildiklerini paylaşmalarını ister.

Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisini söyleyen öğrencinin paylaşımı hatalıdır?
Cevap: D
A) Kış mevsiminde ısı yalıtımı ile içeriden dışarıya ısı akışı önlenir.
B) Yaz aylarında dışarıdan eve ısı akışı önlenir.
C) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlanır.
D) Isı yalıtımında ısıyı iyi ileten bir madde kullanılmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıda, maddenin farklı fiziksel hâllerinin tanecikli yapıları ve bu yapıların özellikleri karışık olarak verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

Bu görseller ve ilgili özellikler oklarla eşleştirildiğinde oluşacak şekil, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları


10. Birbiri içerisinde karışmayan K, L, M ve N sıvılarına ait kütle ve hacim grafikleri aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre eşit hacimde alınan K, L, M ve N sıvıları aynı kaba konulup yeterince beklendikten sonra sıvıların görünümleri, aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: C

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir öğrenci, üç düzenekten oluşan bir deney tasarlıyor. Birinci düzenekte boş, ikinci düzenekte içinde kâğıt parçaları olan, üçüncü düzenekte ise içinde strafor köpük bulunan karton bir kutu kullanıyor. Bu kutuların içine özdeş sularla doldurulmuş şişeler yerleştiriyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

Öğrenci, düzenekleri eşit süre beklettikten sonra elde ettiği verileri aşağıdaki tabloya kaydediyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

Bu deneye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D
A) I. deney düzeneğindeki sıcaklık değişimi, II. deney düzeneğindeki sıcaklık değişiminden fazladır.
B) Strafor köpük tanecikleri arasındaki mesafe, kâğıt tanecikleri arasındaki mesafeden fazladır.
C) Düzeneklerdeki suların son sıcaklıklarının eşit olması istendiğinde III. düzenekteki su daha uzun süre bekletilmelidir.
D) Kâğıt parçaları, ısı yalıtımı bakımından strafor köpüğe göre daha etkili olmuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap