Anasayfa Kitap Cevapları
11 Şubat 2024, 15:26 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

Tarihe Yolculuk Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve ….ÇİNLİLER… arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.

2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ..KUT…. denir

3. ..….KAVİMLER GÖÇÜ…….. sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

4. ….GÖÇ….. ve ……TÜREYİŞ…. Uygurlara ait destanlardır.

5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan ….Hz. OSMAN…. Dönemi’nde çoğaltılmıştır.

6. …AHİ TEŞKİLATI…. Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.

7. Orhun Abideleri ..ASYA HUN… Devleti zamanında yazılmıştır.

8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ….MUHACİR…, Medine’de onları karşılayıp misafir eden Müslümanlara ise .….ENSAR….. denir.


Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınlarıı


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.
Cevap: Türkler Orta Asya’da Çin ve diğer yağmacı toplulukların baskısından kurtulmak ve daha verimli topraklara itmek için Anadolu’ya göç etmiştir.

16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.
Cevap: İpek yolu sayesinde Doğuda bulunan zenginlikler batıya, batıda bulunan zenginlikler doğuya aktarılmıştır. Bu durum yüz yıllarca devam ettiğinden dolayı batı ve doğu medeniyetleri arasında olumlu bir kültür alışverişi gerçekleşmiştir.


17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir mal gibi alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

Sonraki Ödev:  Büyük Kentlerde Nüfusun Artmasının Nedenleri Neler Olabilir? Düşüncelerinizi Söyleyiniz.

Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumda yaşanan değişiklikleri yazınız
Cevap: İslamiyetten sonra bu bölgede meydana gelen kabile savaşları son bulmuştur. İnsanlar arasında saygı ve sevgi oluşmuştur. İnsanlar artık kız çocuklarına değer vermiş ve sosyal olarak bir çok olumlu gelişme yaşanmıştır.

18. Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.
Cevap: Anadolu’ya gelen Türkler beylikler sayesine Anadolu’nun Türkleşmesine çok fazla katkıda bulunmuşlardır. Burada bulunan halka Türk kültürünü tanıtmış ve bu toprakların Türkleşmesini sağlamışlardır.


19. Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.

Siyasi

– Arap ülkeler ile siyasi ilişkiler güçlenmiş ve bir çok müttefik kazanılmıştır.
– Yönetimde kanunlar Kur’an-ı Kerime göre tasarlanmıştır.
– Yapılan fetih ve seferler gaza ve cihat adı altında yapılmıştır.

Sosyal

– Türkler artık yerleşik hayata geçmişlerdir
– Sosyal yaşantılar Dini kurallara göre yenilenmiştir
– Arap ülkeleri ile sosyal anlamda gelişme katedilmiştir.

Kültürel

– Sanat ve Mimaride gelişmişlerdir
– Kültürel bir çok öge Dini kurallara göre tekrar şekillenmiştir,
– Müslüman Arap insanlar ile kültürel bir etkileşim yaşanmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?
Cevap: C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları


21. Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?
Cevap: A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması


22. Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’nun Türkleştirilmesine önemli katkılar da bulunmuşlardır.
Bu beylikler:
I. Halkın yararlanacağı mimari eserler inşa ettiler.
II. Eğitimin gelişmesi için medreseler açtılar.
III. Anadolu’yu Bizans ve Haçlıların saldırılarına karşı korudular.
Verilen bilgilerden hangileri bu beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine yaptıkları katkılara örnektir?
Cevap: C) I ve III

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 237-238-239-240 Cevapları MEB Yayınları

23.“Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile
Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”
Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.


24. I. Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî II. Hacı Bektaşı Veli III. Birûni
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?
Cevap: B) I ve II


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

25. Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.
Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?
Cevap: C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek


26. “Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”
Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu


27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Otlakların yetersizliği


28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?
Cevap: D) Uygurlar


29. (..) Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap