Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 18:50 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227 Cevapları MEB Yayınları

Yönetime Katılıyorum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. ÜNİTE: Yönetime Katılıyorum 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Türk kadını medeni kanun ile sosyal ve ekonomik anlamda erkeklerle aynı hakları elde etmiştir.
2. Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet eder.
3. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükûmeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine darbe denir.
4. Monarşi tek bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.
5. Türk kadını seçme hakkını ilk kez 1930 yılında belediye seçimlerine katılarak elde etmiştir.
6. Hukuk devleti olmanın başlıca koşulu hukuk  üstünlüğünün kabul edilmesidir.
7. Haklarımız ve sorumluluklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır.


Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. TBMM’nin yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu yazınız.
Cevap:

  • Kanunu kaldırmak veya değiştirmek
  • Milletler arası olan anlaşmaları uygun bulma
  • Genel af ve özel af ilanı
  • Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme
  • Savaş olduğu zaman ilan verme ve silah kullanılmasına izin verme

16. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde yediden yetmişe tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasını demokrasi bilincimizin gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap:  Bence çok önemlidir. Çünkü böyle bir darbeye milletle beraber karşı gelerek demoktratik olan devletimizi yıkmalarına özgürlüğümüzü elimizden almalarına izin vermedik


17. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?
Cevap: Hukuki cezalar çoğaltılmaya çalışılmaktadır, kadının sosyal hayata daha çok katmalıdır.


18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Bu üçü ayrı olarak geçmelidir. Çünkü güçler birliği olursa denetim tek kişide olacaktır.

Sonraki Ödev:  Pazırık Halısı, Türk Kültürünün Hangi Alanında Bize Bilgi Vermektedir? Söyleyiniz.

19. MADDE 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
Anayasamızın bu maddesi ile verilen seçme seçilme hakkının anayasal güvence altına alınma sebebi nedir?
Cevap: Kadınların da siyasal hayata girmesi sağlanmış ve özgürce seçme ve seçilebilme hakkı tanınmıştır.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Anayasanın bu ilkesinde vurgulanan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D

A) Millî Egemenlik B) Kanunların üstünlüğü
C) Birlik ve beraberlik D) Yargının bağımsızlığı


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları MEB Yayınları

21. Türk kadınının, yapılan bir anayasa değişikliği ile 1934 yılında elde ettiği hak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A) Belediye başkanı seçme ve seçilme
B) Kadınlar Halk Fırkası’nı kurma
C) Milletvekili seçme ve seçilme
D) Türk Kadınlar Birliği Derneğini kurma


22. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?
Cevap: B

A) Üniversite rektörünü atamak B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
C) Devleti yurt dışında temsil etmek D) Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak


23. Demokratik toplumlarda bireyler kamu yararına faaliyetlerde bulunmak için dernek, vakıf, sendika vb. oluşumlara katılabilirler.
Yukarıda verilen oluşumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Siyasi Partiler B) Sivil Toplum Kuruluşları C) Kulüpler D) Kamu Kurumları


24. Hatice Hanım, toplumda hayvan hakları konusunda duyarlılığı arttırmak istemektedir. Bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmaz?
Cevap: D

A) Kamuoyu oluşturmak
B) Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak
C) İlgili makamlara dilekçe ile başvuru yapmak
D) Hayvan satış yeri açmak


25. I. Yasama yetkisi TBMM’ye,
II. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına,
III. Yargı yetkisi de bağımsız mahkemelere verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim anlayışı ile ilgili olarak yukarıda verilen öncüller doğrultusunda çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir.
B) Bağımsız dış politika benimsenmiştir.
C) Yargı bağımsızlığı önemsenmiştir.
D) Devlet yönetiminde millet iradesi esas alınmıştır.


26. Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik bir okulda olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap: B

A) Ders içinde öğrencilerin söz alarak düşüncelerini ifade etmesi
B) Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi
C) Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte belirlenmesi
D) Kantinde herkesin sıraya girerek alışveriş yapması

Sonraki Ödev:  Sizi İlgilendiren Bir Konuyla İlgili Düşünceniz Alınmadığında Neler Hissedersiniz? Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları MEB Yayınları

27.I. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadını birçok alanda geri plana düşmüştür.
II. Yaşama hakkı, anayasamızdaki sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır.
III. Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara siyasal haklar verilmiştir.
IV. Siyasi hak ve özgürlüklerimizden birisi de çalışma hakkıdır.

Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) I B) II C) III D) IV


28. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk millîyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Anayasamızın bu maddesine göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A

A) Dinî kurallar devlet yönetiminde etkilidir.
B) Hukuk üstünlüğünü benimsemiştir.
C) İnsan hak ve özgürlüklerini gözetmektedir.
D) Halkın refahını gözeten sosyal bir devlettir.


29. Atatürk diyor ki: “Demokrasilerde bireylerin farklı görüşlere sahip olması doğaldır. Herhangi bir konu ile ilgili karar alınırken çoğunluğun görüşü belirleyici olur.”
Atatürk’ün yukarıdaki özdeyişine göre demokrasilerde seçim yapılmasının gereği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A

A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
B) Toplam oy sayısını öğrenmek
C) Ülkeyi dış güçlere karşı korumak
D) Toplumsal dayanışmayı artırmak


30. Aşağıdakilerden hangisi, sınırları anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer almaz?
Cevap: C

A) Eğitim Hakkı
B) Sağlık Hakkı
C) Dilekçe Hakkı
D) Çalışma Hakkı


31. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanacağı durumlar vardır. Örnek olarak …… …… .
Cümlenin sonu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?
Cevap: D

A) Savaş
B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim
D) Seyahat

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap