Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 22:40 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 233-234-235-236-237-238-239. Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

6. Ünite Yönetime Katılıyorum: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 233 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

ŞİFREYİ BULALIM

Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 233 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 234 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Halkın kendi kendini yönetmesine ne denir?
Cevap: DEMOKRASİ

2. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere oluşturdukları örgütlenmeye ne denir?
Cevap: SİYASİ PARTİ

3. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve Genel Ağ gibi basın yayın organlarının tümüne ne denir?
Cevap: MEDYA

4. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekline ne denir?
Cevap:  CUMHURİYET

5. Ülkemizde on sekiz yaşına giren her vatandaşın yerine getirmesi gereken vatandaşlık sorumluluğu nedir?
Cevap:  OY KULLANMAK

6. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde son derece etkili olmuş ve darbeye karşı direnişin temsilî hâline gelmiş kişinin adı nedir?
Cevap:ÖMER HALİSDEMİR

7. Farklı düşüncelere sahip olan insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve yönetimde temsil edilmesine ne denir?
Cevap: ÇOĞULCULUK


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 235 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 3. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1, 3, 5 ve 6

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap: 2, 4 ve 7

2. Oligarşi yönetim biçiminde halkın yönetimde söz hakkı yoktur.
4. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sağlıklı ve 20 yaşına giren her erkek askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür.
7. Monarşi yönetim biçiminde yöneticiler halka karşı sorumlu değildir

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 235 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 236 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap:

1. (Y) Demokrasinin olduğu ülkelerde bireyler sadece ülke yöneticilerinin belirlediği siyasi partiye oy verebilir.
2. (D) Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır.
3. (D) Ülkemizde yöneticiler ülke yönetimiyle ilgili karar alırken halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
4. (D) Demokrasi, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.
5. (D) Ülkemizde bireylerin hak ve sorumlulukları anayasal güvence altındadır.
6. (Y) Monarşi, demokrasinin temel ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda en uygun yönetim şeklidir.
7. (D) Türk tarihinde, kadınlar toplumsal hayatın önemli bir parçası olmuştur.
8. (Y) Toplumda kimseye pozitif ayrımcılık yapılmamalıdır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49-50-52-53. Cevapları Anadol Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz
Cevap:

1. Demokrasilerde hukuk üstünlüğü ilkesi vardır.
2. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek kişide toplanması kuvvetler birliği olarak adlandırılır.
3. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe kamuoyu adı verilir.
4. Demokrasinin olduğu ülkelerde belli aralıklarla seçim yapılarak ülkeyi yönetecek kişiler halk tarafından belirlenir.
5. Ülkemizde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. Bireyler cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık uğramamalı, kadın ve erkek her bireyin eşit haklara sahip olduğu unutulmamalıdır.
7. Demokrasilerde insanlar düşüncelerini özgür ifade edebilirler.
8. Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara, engellilere ayrıcalık tanımaya pozitif ayrımcılık adı verilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


E. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanma yetkilerinin anayasamıza göre hangi kişiye veya kuruma verildiğini yazınız. Bunların kendine has yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 238 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

F. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireylerin (kamuoyu) yönetimin karar alma sürecine nasıl etki edebileceğini aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız
Cevap:

Siyasi Partiler: Siyasi partiler başta olan hükümeti yaptıkları uygulamalar doğrultusunda eleştirip kendi çaplarında doğru yolu göstererek ön ayak olurlar.

Sivil Toplum Kuruluşları: Bir topluluğun önemli istek ya da dileklerini hükümete bildirerek bu konuda çalışmalar yapar.

Medya: Başta olan hükümetin doğru ve yanlışlarını tarafsız bir şekilde yansıtırlar. Bu sayede hükümetin hata yapmasını aza indirgemiş olurlar.

Bireyler (Kamuoyu): Doğrudan hükümeti seçtiği için kendi isteklerinin hükümete yaptırılmasını ister. Aksi halde bir sonraki seçimde hükümeti desteklemeyeceklerdir.


G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. I. Kişi egemenliği
II. Eşitlik
III. Siyasi partiler
IV. Ayrımcılık
Verilenlerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?
Cevap:  B) II ve III

2. Anayasamızın 42. maddesinde eğitim ve öğrenim hakkı ile ilgili özellikler belirtilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?
Cevap:  A) Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz

Sonraki Ödev:  Geçmişte Popüler Olup Günümüzde Popülerliğini Yitiren Müzik, Film Vb. Bildiklerinizi Söyleyiniz.

3. Demokrasi bireyler için bir yaşam biçimidir. Bireyler toplumsal hayatın her anında demokrasiye uygun hareket etmelidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uygun bir davranış değildir?
Cevap: C) Bir öğrencinin düşüncelerinden ötürü arkadaşıyla alay etmesi

4. Millî egemenlik, hürriyet ve adalet anlayışları aşağıda verilen yönetim şekillerinden hangisinde daha kolay uygulanabilir?
Cevap:  A) Cumhuriyet


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 239 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

5. (…) Verilen bilgilere göre Pınar ve annesi, yönetimin karar alma sürecine aşağıdakilerden hangisini kullanarak etki etmişlerdir?
Cevap: D) Kamuoyu oluşturma

6. (…) Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türk Medeni Kanunu’yla kadınların;
I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Siyasal
alanlardan hangilerinde hak kazandığı söylenebilir?

Cevap: B) I ve II

7. Aşağıda verilen kişi ya da kurumlardan hangisi yürütme görevini yerine getirir?
Cevap: B) Cumhurbaşkanı

8. (…) Buna göre Ahmet Bey’in verdiği bilgilerden yararlanarak
I. Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğuna
II. Temel hak ve özgürlüklerin gerekli durumlarda sınırlandırılabileceğine
III. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırırken
kanunların göz ardı edilemeyeceğine yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: D) I, II ve III


Ğ. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî egemenlik ilkesinin demokrasi için önemini belirtiniz.
Cevap: Başka bir devletin yönetimi altına girmeden kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etme şeklidir.

2. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Cevap: Ülkemizde yasama TBMM tarafından gerçekleşir. Çıkardığı kanun ile yürütmeyi Cumhurbaşkanı yapar. Kanuna uymayan kişiler ise bağımsız mahkemelerde yargılanırlar.

3. Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz
Cevap: Bir karar alınacağı zaman kamuoyunu bu kararın olumlu yanları anlatılarak desteği toplanmaya çalışılır. Desteklenmeyen bir karar insanlar tarafından kabul görmez. Bundan dolayı halk seçtiği temsilciyi değiştirmek isteyebilir.

4. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi açısından nasıl bir tehdit oluşturduğunu belirtiniz
Cevap: 15 Temmuz darbe girişimi yönetime karşı yapılan bir girişimdir. Halkın seçmiş olduğu temsilciyi baştan indirerek kendilerinin seçtiği bir yöneticiyi başa geçirmek istemişlerdir. Bu da demokrasiye zıt düşen bir girişimdir.

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak görev ve sorumluluklarımızı açıklayınız
Cevap: Oy kullanmak, vergi vermek, ortak mirasa sahip çıkmak, bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı koruyup saygı göstermek bizlerin görev ve sorumluluklarıdır.

6. Orta Asya Türk devletlerinde kadının toplumsal hayattaki yerini ve önemini ifade ediniz
Cevap: Eski Türk toplumlarında kadınlara önem verilirdi. Hem diplomatik açıdan hem aile açısından söz sahibi olur düşüncelerini özgürce ifade edebilirdi.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap