Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:13 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40. Cevapları MEB Yayınları

Biographies Ünitesi Cevapları

3. Ünite Biographies 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

1. Life is a long journey. What are the “milestones” in a person’s life? Discuss as a class and write them in the labels.
Çeviri: Hayat uzun bir yolculuktur. Bir insanın hayatındaki “dönüm noktaları” nelerdir? Sınıf olarak tartışın ve bunları etiketlere yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları


2. Below are some words about diferent stages of our lives. Find the meanings of the words and put them in the correct box.
Çeviri: Aşağıda hayatımızın farklı aşamaları hakkında bazı sözler bulunmaktadır. Kelimelerin anlamlarını bulun ve doğru kutuya koyun
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

3. Look at the photos. What are they? What is common about them?
Çeviri: Fotoğraflara bakın. onlar ne? Onlar hakkında ortak olan nedir?
Cevap: They are all inventions. (Hepsi birer icattır.)


4. Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Who was behind these inventions?
Çeviri: Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinleyin. Bu icatların arkasında kim vardı?
Cevap: Nicola Tesla was behind these inventions. (Bu icatların arkasında Nikola Tesla vardı.)


5. Listen again and fll in the blanks with the words given below.
Çeviri: Tekrar dinleyiniz ve aşağıda verilen kelimelerle boşlukları doldurunuz.
Cevap:

Thomas: Maria, look! I _found_ some photos for my biography project. (Bak! Biyografi projem için bazı fotoğraflar buldum.)

Maria: Hmm… The photos are about electricity and radio waves. (Hmm… Fotoğraflar elektrik ve radyo dalgalarıyla ilgili.)

Thomas: Yes. Do you know who was behind these _inventions_? (Evet. Bu icatların arkasında kimin olduğunu biliyor musunuz?)

Maria: Of course Nikola Tesla! Thanks to him, we can use these devices today. (Tabii ki Nikola Tesla! Onun sayesinde bugün bu cihazları kullanabiliyoruz.)

Thomas: Right. He was very successful. He changed the history of electricity. He _didn’t draduate_ from university, but he worked hard and moved to the USA for his career. He _worked_ on many felds there. (Doğru. O çok başarılıydı. Elektriğin tarihini değiştirdi. Üniversiteden mezun olmadı ama çok çalıştı ve kariyeri için ABD’ye taşındı. Orada birçok alanda çalıştı.)

Maria: I know that he _was_ alone during all his life. He didn’t get married. I can’t wait to read your homework. I want to learn more about him. (Hayatı boyunca yalnız olduğunu biliyorum. O evlenmedi. Ev ödevini okumak için sabırsızlanıyorum. Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum.)

Thomas: OK. You can read it tomorrow. Bye! (TAMAM. Yarın okuyabilirsiniz. Hoşçakal!)

Maria: See you tomorrow! (Yarın görüşürüz!)


6. Write some keywords from the dialogue about Tesla’s life.
Çeviri: Tesla’nın hayatıyla ilgili diyalogdan bazı anahtar kelimeler yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

1. Do you read biographies? Who do you like reading about (e.g. people from history, celebrities)?
Çeviri: Biyografi okur musun? Kimler hakkında okumaktan hoşlanırsınız (ör. tarihten insanlar, ünlüler)?
Cevap: Yes I read biographies. I like reading about people from history. (Evet biyografi okurum. Tarihten insanlar hakkında okumayı severim.)


2. Read Thomas’ biography homework about Tesla. How many patents did Tesla have?
Çeviri: Thomas’ın Tesla hakkındaki biyografi ödevini okuyun. Tesla’nın kaç patenti vardı?
Cevap: He has more than 250 patents. (250’den fazla patenti var.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the text in part 2 and put the sentences into chronological order.
Çeviri: 2. bölümdeki metni okuyun ve cümleleri kronolojik sıraya koyun.
Cevap:

(3) a. He produced electricity from Niagara Falls. (Niagara Şelalesi’nden elektrik üretti.)

(4) b. He became a USA citizen. (ABD vatandaşı oldu.)

(2) c. He started to work on AC. (AC’de çalışmaya başladı.)

(1) d. He moved to USA. (ABD’ye taşındı.)

(5) e. He died in a hotel room. (Bir otel odasında öldü.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları


4. Read again and fll in the blanks with the correct information.
Çeviri: Tekrar okuyunuz ve boşlukları doğru bilgilerle doldurunuz.
Cevap:

1. When was Nikola Tesla born? (Nikola Tesla ne zaman doğdu?)
He was born in _on Fuly 10, 1856_. (10 Temmuz 1856’da doğdu.)

2. Why did he learn many languages? (Neden birçok dil öğrendi?)
Because _he wanted to read more about engineering_. (Çünkü mühendislik hakkında daha fazla okumak istiyordu.)

3. Who did he work with at the beginning of his career? (Kariyerinin başında kimlerle çalıştı?)
He worked with _Thomas Edison_. (Thomas Edison’da çalıştı)

4. When did he move to the USA? (ABD’ye ne zaman taşındı?)
He moved to the USA in _1884_. (1884’te ABD’ye taşındı)

5. Did he work on wireless communication? (Kablosuz iletişim üzerinde çalıştı mı?)
_Yes_, he _did_ . (Evet yaptı)


5. What surprised you most about Nikola Tesla? What do you want to learn more about him?
Çeviri: Nikola Tesla hakkında sizi en çok ne şaşırttı? Onunla ilgili daha fazla şey öğrenmek ister misin?
Cevap: I am suprised because he got more than 250 patents. Yes I do. (250’den fazla patenti olduğu için şaşırdım. Evet isterim.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the photos. Do you know these people? What do you know about them?
Çeviri: Fotoğraflara bak. Bu kişileri tanıyor musunuz? Onlar hakkında ne biliyorsun?
Cevap:

  • Osman Hamdi Bey had many roles museum director, curator academician, archaeologist, administrator. (Osman Hamdi Bey müze müdürü, küratör akademisyen, arkeolog, yönetici gibi birçok görevde bulundu.)
  • Marie Curie was  physicist and chemist and a pioneer in the study of radition. She and her husband. Pierre, discovered the elements Polonium and radium. She won the 1911 Nobel Prize in Chemistry. (Marie Curie fizikçi ve kimyagerdi ve radyasyon çalışmasında öncüydü. O ve kocası. Pierre, Polonyum ve radyum elementlerini keşfetti. 1911 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.)
  • William Shakespeare was a English poet, playwright and actor. (William Shakespeare, İngiliz şair, oyun yazarı ve aktördü.)
  • Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian composer. (Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyalı bir besteciydi.)

2. Listen to the biographies. Match the people with their countries and professions. There is one extra.
Çeviri: Biyografileri dinleyin. İnsanları ülkeleri ve meslekleriyle eşleştirin. Bir tane fazladan var.
Cevap:

*Writer/England _William Shakespeare_

*Musician/Austria _Wolfgang Amedeus Mozard_

*Artist/Turkey _Boş_

*Actor/Turkey _Osman Hamdi Bey_

*Scientist/Poland _Marie Curie_


3. Listen again and choose the correct answer.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.
Cevap:

1. Curie was born and grew up in Poland. (Curie, Polonya’da doğdu ve büyüdü.)

2. She studied science in Paris. (Paris’te bilim okudu.)

3. Osman Hamdi founded the School of Fine Arts. (Osman Hamdi Güzel Sanatlar Mektebi’ni kurdu.)

4. He died in 1842 in İstanbul. (1842’de İstanbul’da öldü.)

5. Mozart composed over 600 works. (Mozart 600’den fazla eser bestelemiştir.)

6. Music was important in his family. (Ailesinde müzik önemliydi.)

7. William Shakespeare didn’t go to college. (William Shakespeare üniversiteye gitmedi.)

8. He got married to Anne Hathaway. They had three children. (Anne Hathaway ile evlendi. Üç çocukları oldu.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap