Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ocak 2024, 15:02 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2. Ünite Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Soru: A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

(Y) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.
(D) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.
(Y) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
İskan politikası ile Anadolu’dan Türk aileler Rumeli’ye yerleştirilmiştir.
(D) 4. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.
(D) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.
(D) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.
(Y) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atıldığı dönemdir.
Snayi inkılabının temellerinin atıldığı dönem
(Y) 8. II. Mahmut Dönemi’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.
Lale devrinde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.
(D) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması iletişim alanındaki ıslahatlardandır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğulları, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din

10. Osmanlı Devleti’nde tarım, hayvancılık, ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara ———reaya——denirdi.
11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başarılı olmasında —istimâlet politikası——önemli bir yere sahiptir.
12. —Karesioğulları—— Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu ——tımarlı sipahiler———— oluştururdu.
14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara ———Din—————— ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
15. Mısır Seferi sonunda ———Baharat————————— Yolu’nun önemli bölümü Osmanlı kontrolüne girdi.
16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz —————Luther——————— öncülük etmiştir.
17. II. Mahmut Dönemi’nde ——Takvim-i vekayi—————— adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.

Sonraki Ödev:  Kadınların Cumhuriyet Dönemi’nde Elde Ettiği Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Hakların Demokrasinin Gelişmesine Katkısı Nelerdir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap: Ç

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


19. I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında yer almaz?
Cevap: B
A) I B) II C) III D) IV


20. “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.’’
Thornton (Torntın) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C.11, s.263) Thornton, Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?

Cevap: B
A) Dürüstlük B) Misafirperverlik C) Saygı D) Temizlik


21. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C
A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

22. Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

Cevap: C
A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi
B) Üretimde artış yaşanması
C) İnsanların köle olarak çalıştırılması
D) Şehir nüfusunun artması


23. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin,
Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.
Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Cevap: D
A) Rönesans hareketlerini yakından takip etmek
B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak
D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak

Sonraki Ödev:  "Haklarımız, Sorumluluklarımızı Yerine Getirdiğimiz Sürece Vardır." Sözünden Hareketle Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünüzü Kullanırken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı Devleti O dönemde edindiği başarılar,ordunun iyi bir şekilde donanımlanması gibi faktörlerden ve o dönemdeki savaşlardan edindiği galibiyetten kaynaklı olarak beyliklerden gelen desteklerle önemli bir siyasi güç haline gelmiştir.


25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?
Cevap: Bu sistemle fethedilen yerlerde başka dine mensup olan halka saygı gösterilmiş ve seçim konusunda özgür bırakılmışlardır. Bunun sonucunda halk devlete bağlanmıştır.


26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanlı Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?
Cevap: Fransız ihtilali,coğrafi keşifler ve sanayi inklabı


27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?
Cevap:

  • ıslahat hareketleri ile gayrimüslimlerin hakları genişlemiştir.
  • toplumsal dengeyi zedelemiş
  • Osmanlının parçalanma süreci hızlanmış
  • patrikhane açılmasıyla dış güçlerin Osmanlının iç işlerine karışmaya başlamıştır.

28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?
Cevap:

  • Sultan Ahmet Cami
  • Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:
1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu.=KAYI
2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak.=KAPIKULU
3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlediği devlet.=SAFEVİ
4. Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda ilerlemenin arttığı dönem.=RÖNESANS
5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi.=AFAROZ
6. İtfaiye teşkilatının temeli olan ocak.=TULUMBACI
7. Osmanlı Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar.=HAMAM
8. Osmanlı Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek.=KAHVE

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap