Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:44 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118. Cevapları MEB Yayınları

Scıence Ünitesi 2 Cevapları

9. Ünite Scıence 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

Visual Dictionary

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.


Do Your Best!

Prepare a poster about scientific inventions/ discoveries as in the sample.
Çeviri: Örnekte olduğu gibi bilimsel buluşlar/keşifler hakkında bir poster hazırlayın.


S – 9 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).

I can understand key information in oral texts about science. (Bilimle ilgili sözlü metinlerdeki temel bilgileri anlayabilirim.)

I can express scientific achievements happening currently and in the past. (Geçmişte ve günümüzde gerçekleşen bilimsel başarıları ifade edebilirim.)

I can understand texts about actions happening currently and in the past. (Şu anda ve geçmişte gerçekleşen eylemlerle ilgili metinleri anlayabilirim.)

I can write scientific achievements in a paragraph. (Bilimsel başarıları bir paragrafta yazabilirim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the words with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (Ekstra iki kelime var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları


2. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları2


3. Read the texts. Find odd sentence for each text.
Çeviri: Metinleri okuyun. Her metin için tek cümle bulun.
Cevap:

(I) Albert Einstein was born in 1879 in Germany. (II) He formulated his ground-breaking Theory of Relativity. (III) His father founded an electricity engineering company. (IV) He got the Nobel Prize in physics after 16 years of the Theory. (V) He died in 1955, at the age of 76. ((I) Albert Einstein 1879’da Almanya’da doğdu. (II) Çığır açan Görelilik Teorisini formüle etti. (III) Babası bir elektrik mühendisliği şirketi kurdu. (IV) 16 yıllık Teorinin ardından fizikte Nobel Ödülü’nü aldı. (V) 1955’te 76 yaşında öldü.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları3.1


(I) İlayda Şamilgil was a 12th grade student when she got a prize with her project. (II) She graduated from a private high-school in İstanbul. (III) The name of the prize is “The first step to Nobel Prize in Pysics.” (IV) Her project outdistanced five thousand projects from seventy countries. (V) As a result of her success, she got an invitation from NASA for Mars project. ((I) İlayda Şamilgil projesiyle ödül aldığında 12. sınıf öğrencisiydi. (II) İstanbul’da özel bir liseden mezun oldu. (III) Ödülün adı “Nobel Fizik Ödülüne İlk Adım”dır. (IV) Projesi yetmiş ülkeden beş bin projeyi geride bıraktı. (V) Başarısının bir sonucu olarak NASA’dan Mars projesi için bir davet aldı.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları3.2


4. Match the halves to make a phrase.(There is one extra word.)
Çeviri: Bir cümle yapmak için yarımları eşleştirin.(Fazladan bir kelime var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları4


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı çözün.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording and complete the sentences with with a word or phrase.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve cümleleri bir kelime veya kelime öbeği ile tamamlayın.
Cevap:

1. Especially teenagers are using __high-tech__ devices like smartphones.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16. Cevapları MEB Yayınları

2. Doctors are trying to find a __cure__ for cancer.

3. The chemist is heating the __test tubes__ .

4. Scientists do experiments on cells in __labs__ .

5. __Cells__ are the smallest units of living structures.

6. A. Einstein is a well-known __genius__ .

7. Edward Jenner is famous for the discovery of the smallpox __vaccination__ .


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Match the pictures with the speech bubbles.(There are two extra pictures.)
Çeviri: Resimleri konuşma balonları ile eşleştirin.(İki ekstra resim var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4 (4. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. is / the dishwasher / Josephine Cochrane / The inventor of / .
⇒ The inventor of the dishwasher is Josephine Cochrane. (Bulaşık makinesinin mucidi Josephine Cochrane’dir.)


2. the law / discovered / Isaac Newton / of gravity / .
⇒ Isaac Newton discovered the law of gravity. (Isaac Newton yerçekimi yasasını keşfetti.)


3. Akşemseddin / microbe / The discovery of / belongs to / .
⇒ The discovery of microbe belongs to Akşemseddin. (Mikrobun keşfi Akşemseddin’e aittir.)


4. inventor / is / Rachel Zimmerman Brachman / The Blyssymbol Software’s/.
⇒ The Blyssyanbol Software’s inventor is Rachel Z. Brachman. (Blyssyanbol Yazılımının mucidi Rachel Z. Brachman’dır.)


5. inventor / Havan ball gun’s / Fatih Sultan Mehmet / is / .
⇒ Havan ball gun’s inventor is Fatih Sultan Mehmet. (Havan top tabancasının mucidi Fatih Sultan Mehmet’tir.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5 (5. Aktivite)

Read the texts. Answer the following questions.
Çeviri: Metinleri okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu was born in 1935 in Italy where his father was a consular official. He became the youngest professor in the world when he was at the age of 28. He was internationally known as “The Turkish Einstein”. He developed a theory of the electronic structure of molecules. He had some studies on Turkish language, too. He was a scientist, a chemist, a molecular, a biophysicist and a biochemist. He died in 2015 in the USA. (Oktay Sinanoğlu, 1935 yılında babasının konsolosluk memuru olduğu İtalya’da doğdu. 28 yaşında dünyanın en genç profesörü oldu. Uluslararası alanda “Türk Einstein” olarak tanındı. Moleküllerin elektronik yapısı hakkında bir teori geliştirdi. Türk dili üzerine de çalışmaları vardı. Bilim adamı, kimyager, moleküler, biyofizikçi ve biyokimyacıydı. 2015 yılında ABD’de öldü.)

1. When was Oktay Sinanoğlu born?
Çeviri: Oktay Sinanoğlu ne zaman doğdu?
Cevap: He was born in 1935. (1935 yılında doğdu.)


2. Where was he born?
Çeviri: Nerede doğdu?
Cevap: In Italy. (İtalya’da.)


3. When did he become a professor?
Çeviri: Ne zaman profesör oldu?
Cevap: When he was 28. (28 yaşındayken.)


4. What is he called all around the world?
Çeviri: Dünyanın her yerinde ona ne denir?
Cevap: The Turkish Einstein. (Türkiye Einstein’ı.)


5. Did he have any studies on Turkish language?
Çeviri: Türk dili üzerine herhangi bir çalışması var mıydı?
Cevap: Yes, he had. (Evet, vardı.)


6. When did he die?
Çeviri: Ne zaman öldü?
Cevap: He died in 2015. (2015 yılında öldü.)


Prof. Dr. Stephen William Hawking (1942-2018) was a British scientist, physicist, cosmologist, theorist and writer. He became one of the most brilliant theoretical physicists after Einstein. He was diagnosed with ALS, a form of motor neurone disease, in 1963. Although he was wheelchair bound and dependent on a computerised voice system for communication, he could go on conducting his researches. He had many honorary degrees. (Prof. Dr. Stephen William Hawking (1942-2018) İngiliz bilim adamı, fizikçi, kozmolog, teorisyen ve yazar. O biri oldu sonra en parlak teorik fizikçilerden Einstein. Bir form olan ALS teşhisi kondu. 1963 yılında motor nöron hastalığının tekerlekli sandalyeye bağlıydı ve bir çocuğa bağımlıydı. iletişim için bilgisayarlı ses sistemi, araştırmalarına devam edebilirdi. o birçok onursal dereceleri vardı.)

1. When did Stephen William Hawking die?
Çeviri: Stephen William Hawking ne zaman öldü?
Cevap: He died in 2018. (2018 yılında öldü.)


2. What was his nationality?
Çeviri: Uyruğu neydi?
Cevap: He was British. (İngilizdi.)


3. What were his professions?
Çeviri: Meslekleri nelerdi?
Cevap: Scientist, physicist, cosmologist, theorist and writer. (Bilim adamı, fizikçi, kozmolog, teorisyen ve yazar.)


4. What is ALS?
Çeviri: ALS nedir?
Cevap: A form of motor neurone disease. (Bir tür motor nöron hastalığı.)


5. Did he give up his researches?
Çeviri: Araştırmalarından vazgeçti mi?
Cevap: No, he didn’t. (Hayır, yapmadı.)


6. Did he have any honorary degrees?
Çeviri: Fahri dereceleri var mıydı?
Cevap: Yes, he had many. (Evet, birçoğu vardı.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap