Anasayfa Kitap Cevapları
22 Eylül 2022, 1:13 - Zahit Yazdı

Kuranı Kerim

Kur’an-ı Kerim mealinden güzel ahlak örnekleriyle ilgili üç ayet meali

Kuranı Kerim

Kuranı Kerimde güzel ahlakla ilgili birçok ayet vardır.Bu ayetlerden birkaçı aşağıdadır.
Kuranı Kerim bu ayetlerde her türlü hareketinizle dürüst olmayı tavsiye etmekte,dürüst olanları sevdiğini belirtmektedir.Verilen bir sözün yerine getirilmesi gerekmektedir.Zira yerine getirilen her söz Yüce Allahı hoşnut edecektir.İnsanların veya toplulukların birbirleriyle alay etmemesi gerektiği,alay etmenin çirkin bir davranış olduğu belitilmektedir.İnsanların birbirlerini kötü lakablarla çağırması çirkin bir davranıştır.Allah çirkin davranışlardan uzak durmayı,güzel davranışlara yönelmeyi istemektedir.
(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. (Bakara: 195)
Ahdinizi yerine getiriniz, çünkü ahdinizden mesulsünüz.(İsra : 34)
Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi ‘olmadık-kötü lakablarla’ çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir. (Hucurat : 11)


Kur’an-ı Kerim mealinden zekat ibadeti ile ilgili bir ayet meali

Mali ibadetlerden olan zekat İslamın beş şartından biridir.Zekât sözlükte; artma, çoğalma, arıtma, bereket ve övme anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak zekât şöyle tarif edilir: Belli mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allah Teâlâ’nın belirlediği bir kısım müslümanlara mülk olarak vermektir.
‘’Onlar namazı kılarlar,zekatı verirler,ahirete de kesin olarak inanırlar.(31/4)
Yukarıdaki ayette Onlar derken iman edenler,müttakiler namazı dost doğru kılar ,zekatı hakkıyla verirler ve ahiret gününe hiç şüphe götürmeyecek şekilde inanırlar.


Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı nedir

İnsanlara Allaha imanı öğretmek,yani Allahın varlığını ve birliğini,Onun eşinin ve benzerinin olmadığını öğretir.
Dünya ve ahrette nasıl mutlu olacağını göstermek,dünyada Allahın koyduğu emir ve yasaklar sayesinde mutlu olabileceğini gösterir.
Dinin emir ve yasaklarını öğretmek,Dinin yap dediğini yaparak iyi şeylere yönelir,dinin yapma dediğini yapmayarak kötülüklerden kendisini korur.
İnsanları akla ve düşünmeye yönlendirmek ,Kuranda birçok ayette akletmiyor musunuz,hiç düşünmüyor musunuz,bir takım deliller var,bir takım ayetler vardır,diyerek,insanları düşünmeye yönlendirmektedir.


Kur’an-ı Kerim’in üzerinde durduğu ve yol gösterdiği temel konular hangileridir?

Tevhid ,ibadet,Güzel ahlak,Dualar,İman Esasları,Emir ve yasaklar
Tevhid: “Lailaheillallah” diyerek, “Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak” demektir.
Allah’ın (cc)Rabb olduğunu bilmek, birliğini ikrar etmek, O’nun hiçbir eşi, dengi ve ortağı olmadığına inanmaktır.
Kâinattaki her şeyde Allah’ın (cc)varlığını ve birliğini akıl sahiplerine gösteren deliller, işaretler vardır. Tevhid; her yerde ve her şeyde bu işaretleri görmek, Allah’tan (cc)başkasının tesir ve hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamaktır.
İbadet: Bizi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, her an varlıkta durduran, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çesitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmekdir.
Güzel Ahlak: İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Dinimiz iyi huylar edinmemizi, kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir. İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatasını görmemek, hüsnü zan etmek, suizandan kaçınmak, arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek, onlardan şikayetçi olmamak, hep kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak, kendi nefsini kınamak, güler yüzlü olup, herkesle yumuşak konuşmaktır.
İman Esasları: Bunlar, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere iman etmektir. Bir insanın mümin olabilmesi için bu altı esasın tamamına inanması gerekir. Bir tek iman rüknüne inanmayan insan, mümin olamaz. Zira, iman esasları birbiriyle alakalıdır.
Emir ve yasaklar: Allah’tan korkun, Namaz kılın. Zekat verin. Okuyun. Secde edin. Sabırlı olun. Nimetlere şükredin.
Kendinizi tehlikeye atmayın. Birbirinizin nimet ve imkanlarına göz dikmeyin. Allah’ın helal bıraktığı şeyleri haram ilan etmeyin.


Kuran’ın cüzlere bölünmesinin ne tür kolaylıklar vardır

Yüce Allah Kuranı Cebrail vasıtasıyla aşama aşama,cüz cüz indirmesi bir çok fayda sağlamıştır.Kuranın sağlam bir şekilde ezberlenerek sinelere yerleşmesi sağlamıştır.Kuranı Kerim 30 cüze bölünmüştür. Kuranın cüzlere bölünmesi okuma ve ezberleme konusunda kolaylık sağlar.Ayrıca kolaylıkla takip etmemizi de sağlar. Mesela; Ramazan ayında Mukabele yaparken her gün bir cüz okunur ve bir ay sonunda hatim edilir.

Kuran’ın kitap haline getirilmesi Müslümanlara nasıl bir kolaylık sağlamıştır

Kuran Hz.Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.Amaç Kuranın unutulup kaybolmasını ya da değiştirilmesini önlemektir.Müslümanların Kuranı tek bir yeden okumalarını sağlamaktır.


Kuranda kaç tane Peygamberin ismi geçiyor

İlk insan, aynı zamanda ilk Peygamber olan Hz. Adem ve son Peygamber olan Hz. Muhammed’dir. Allah bu iki peygamber arasında pek çok peygamber gönderilmiştir. Bir görüşe göre Allah, bu iki peygamber arasında 124 bin peygamber göndermiştir.Yüce Allah Kuran’da “Ey Muhammed! And olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık.” (Mümin suresi: 78) diyerek bu görüşleri destekler.Ancak bunlardan 25 tanesinin adı Kuranı Kerimde geçmektedir.

Bunlar:
1) Hz. Adem (a.s.)2) Hz. İdris (a.s.)3) Hz. Nuh (a.s.) 4) Hz. Hud (a.s)5) Hz. Salih (a.s)
6) Hz. İbrahim (a.s)7) Hz. Lut (a.s)8) Hz. İsmail (a.s)9) Hz. İshak (a.s)10) Hz. Yakup (a.s)
11) Hz. Yusuf (a.s)12) Hz. Eyyub (a.s)13) Hz. Şuayb (a.s)14) Hz. Musa (a.s)
15) Hz. Harun (a.s)16) Hz. Davud (a.s)17) Hz. Süleyman (a.s)18) Hz. Yunus (a.s)
19) Hz. İlyas (a.s)20) Hz. Elyesa (a.s)21) Hz. Zülkifl (a.s)22) Hz. Zekeriyya (a.s)
23) Hz. Yahya (a.s)24) Hz. İsa (a.s)25) Hz. Muhammed (s.a.v) olmak üzere 25 peygamberin ismi geçmektedir. Bir de Kur‘an da ismi verilen Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn adındaki zatların peygamber olup olmadıkları hakkında din bilginleri arasında ihtilaf vardır.


Kuranda yer alan başlıca konular nelerdir

Kuran 23 yılda bölüm bölüm indirildi.Bunlardan bir kısmı Mekke döneminde bir kısmı ise Medine döneminde indirilmiştir. Mekke dönemindekine Mekki; Medine dönemindekine Medeni ayetler denir.Mekke döneminde daha çok iman esasları üzerinde durulmuştur.Medine döneminde ise ibadet,İslam hukuku,ahlaki ve toplumsal kurallar üzerinde durulmaktadır.

Kuranı Kerim’de yer alan başlıca konular:

Kıssalar,ahiret ve kıyamet,tevhid ve iman,İslam hukuku,ceza hukuku,peygamberimiz ve diğer peygamberler,ahlaki değerler,cennet ve cehennemin tasviri,zikir ve dualar,ibadetler,emir ve yasaklar,tarihi konular,bilimsel konular vardır.


Kuranı karşılıklı okumaya ve dinlemeye ne denir

Kuranı karşılıklı okuma ve dinlemeye mukabele denir. Mukabele peygamberimizle Cebrail arasında Kuranın karşılıklı okunması şeklinde geçerdi.Ramazan ayları boyunca birlikte mukabele yaparlardı.Bu sayede peygamber efendimiz bilgilerini kontrol ederdi.Biz Müslümanlar mukabele yaparak peygamber efendimizin sünnetine uymuş olur ve sevap kazanırız.Aynı zamanda okunan Kuranı takip ederek doğru okuyup okumadığımızı kontrol ederiz.Bu da bize sevap kazandırır.
Kur’ân, hükümleri öğrenilip anlaşılmak ve tatbik edilmek için gönderilmiştir. Bu bakımdan “mukabele”, okunan ayetlerin kısa açıklaması yapılarak dinleyenleri bilgilendirmek açısından iyi bir fırsattır. Ehil kişiler tarafından belli bir program dahilinde uygulanırsa İslami bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine önemli katkıda bulunabilir.


Kuranı Kerim olmasaydı ne olurdu?

Kuran bize Allahın gönderdiği son kutsal kitaptır.Peygamberimiz Hz.Muhammed’e Vahiy Meleği Cebrail aracılığı ile gönderilmiştir.Kuranı Kerimde Yüce Allah bütün insanlığa hitap etmektedir.Eğer Kuranı Kerim olmasaydı doğru yolu bulmak çok zorlaşırdı.Allah’ı tanımak, anlamak kolay olmazdı.Bizi doğru yola götürecek olan emir yasaklardan haberimiz olmazdı.Bizlere sevap kazandıracak Salih amellerden haberimiz olmazdı.Gelmiş ve geçmiş peygamberlerin getirdiği,insanlar tarafından bozulan, Allahın gerçek ve tek dini olan İslam dinini sağlam bir şekilde bulamazdık.
Yüce Allah Kuranı Kerim’de ; “İşte bu Kur’an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah’tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız.” (En’âm, 6/155). Diye buyurmaktadır.


Kuranı Kerim’de insanın üstün özellikleriyle ilgili ayet meali yazınız.

Allah insanları en güzel şekilde yaratarak, kainattaki varlıklardan üstün ve şerefli kılmıştır.Hz. Adem ilk yaratıldığında Ona meleklerin secde etmesini istemiştir.Kainattaki bütün nimetler insanlar için verilmiştir.Dağlar,ovalar denizler,rüzgarlar,soluduğumuz hava,türlü türlü meyve ve sebzeler,çeşitli hayvan gıdaları,sular hep insan oğlunun emrine verilmiştir.En önemlisi de Yüce Allah insana Akıl ve şuur vermiştir.İnsanlar zamanla bu akıl sayesinde diğer varlıklardan ayrılmış,kendilerine faydalı olabilecek aletler,araçlar yapmaya başlamıştır.Böylece insan hayatta kalmanın ve soylarını devam ettirmenin yollarını bulabilmiştir.Bu sayede bir çok varlıklardan üstün olmuştur.
‘’Gerçekten Biz Adem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik, onlara helal ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.’’İsra:17/70

Sonraki Ödev:  Sevgi İle İlgili Kompozisyon

Kuranı Kerimi doğru ve güzel okumak niçin gereklidir

Allah Kuranı Kerimde Müzemmil Suresi 4. Ayetinde “Kuranı tertil ile (ağır ağır tane tane anlayarak ve hissederek) oku”. buyurmaktadır.Buradan anlaşılacağı üzere Kuranı Kerimi tertil ile yani tecvid kurallarına uyarak,anlamını düşünerek ,onu hissederek,tefekkür ederek okumak gerekmektedir.Ayetlerin manalarını düşünerek Kuranın bize verdiği mesajları doğru anlamaya çalışmalıyız.Eğer Kuranı, Cenabı Hakkın istediği gibi doğru ve güzel okumaya gayret edersek okuduğumuz Kurandan daha fazla hoşnut oluruz.Bu da bizi Kurana daha sıkı bir şekilde bağlanmamızı sağlar.


Kuranı Kerimi neden sevmeliyiz

Allahı seven insan Onun sözleri olan Kuranı da sevmelidir.Çünkü Kuran bizim yaratıcımız olan,bize her türlü nimetleri veren Allah’ın kelamıdır.Kuran insanlar için bir kurtuluş bir ışıktır.Bizlere bir insan olarak neler yapmamız gerektiğini ,nasıl mutlu olabileceğimizi öğretir.Çünkü Kuran insanlar için bir hidayet kaynağıdır.Nasıl ki Allahı seviyorsak Onun biz insanlara gönderği Kuranı da sevmeliyiz.Çünkü Allah kullarını sevmeseydi,nimetlerini vermez, doğru yolu göstermezdi. Bu yüzden Kuranı sevmeliyiz.


Kuranın doğru bilgiye önem vermesinin nedenleri

Cenabı Allah Hucurat Suresi 6. Ayetinde şöyle buyurmaktadır: ‘’Ey iman edenler, eğer size bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın, sonra bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.’’Buradan anlaşılacağı gibi Allah insanlardan doğru bilgiye ulaşma yollarını araştırmalarını istemektedir.insanların yaptıklarından pişman olmamaları için bilgi ve duyumları iyice araştırması,doğru bilgiye ulaşması gerekmektedir.Eğer insan doğru bir ahlaka sahip olursa doğru sonuçlara ulaşacak yolları bulabilir.Bu da insanın doğru kararlar almasına yardımcı olur.Buradan da anlaşılacağı gibi doğru bilgiye önem vermesinin nedenleri şu şekilde özetlenebilir:

  • İnsanın doğru ahlaka sahip olmasını sağlamak.
  • İnsanın doğru sonuçlara ulaşmasını sağlamak.
  • İnsandaki inancı güçlendirerek Rabbine yakınlaşmasını sağlamak.
  • İnsanın doğru ve düzgün kararlar almasını sağlamak.
  • İnsana doğruluğu ve dürüstlüğü öğretmek.

Kutsal kitabımıza göre örnek bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır

Dürüstlük, yardımseverlik,alçakgönüllü olmak,hakkı ve hukuku gözeten,haram ve helallere dikkat eden,güzel söz söyleyen,kötülükten kaçınan,İyilik etmeyi seven,adaletli insan olmaktır. Kur’an iyilikte yardımlaşmayı ve kötülüğe karşı koymayı birçok ayetinde emreder. Bu ayetlerde insanlar bunun için uyarılmışlardır:
“Bir haksızlığa uğradıklarında yardımlaşırlar.” (ŞURA SURESİ – 39. AYET)
Kur’an insanlara iyi işler yapmaları tavsiye etmiş, böyle davranan insanlara, Allah’ın mükafatını vereceği belirtilmiştir. Allah böyle insanları, cennetlikler olarak adlandırmaktadır:
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabalara muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emrediyor ve çirkin işlerden, fenalıktan, hukuka tecavüzden men ediyor. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (NAHL SURESİ – 90. AYET)
Allah, insanların kendisine emanet edilen emanetleri koruması gerektiğini söylemektedir:
“Müminler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir.” (MÜ’MİNUN SURESİ – 8. AYET)”
Adalet, her türlü işte hakkı gözetmek ve orta yolu tutmaktır. Allah bizden haklıya hakkını vermemizi istemektedir:
“Ey iman edenler! Bir millete olan öfkeniz, sizi adaletten alıkoymasın. Adil olunuz.” (MAİDE SURESİ – 8. AYET):
Allah bizden emirleri yapmayı, yasaklardan sakınmayı, başımıza gelen sıkıntılara tahammül etmemizi ve dayanmamızı istemektedir:
“Ancak sabredip yararlı iş işleyenlere, işte bunlara bağışlanma ve büyük ecir vardır.” (HUD SURESİ – 11. AYET)
Alçak gönüllü olmak bir müminin en önemli vasıflarından biridir:
“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; ne yeri delebilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.” (İSRA SURESİ – 37. AYET)
Verdiği sözü yerine getirme, Kur’an’ın müminlerden istediği ve sıkça vurguladığı davranışlardan biridir:
“Erginlik çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece niyetlerin en güzeli ile yaklaşınız. Verdiğiniz sözleşmeyi tutunuz. Çünkü verdiğiniz sözlerden sorguya çekileceksiniz.” (İSRA SURESİ – 34. AYET)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap