Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:21 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53-54-55-56-57-58. Cevapları MEB Yayınları

Wild Animals Ünitesi Cevapları

4. Ünite Wild Animals 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53-54-55-56-57-58 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları

MEB Yayınları
1. Work in pairs. Imagine that you are a journalist and interviewing a nature scientist. Ask and answer questions about these extinct animals.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir gazeteci olduğunuzu ve bir doğa bilimciyle röportaj yaptığınızı hayal edin. Bu soyu tükenmiş hayvanlar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

When did they become extinct? (Ne zaman soyları tükendi?)
Mammoths 3700 years ago, dodo 350 years ago, and dinosaurs 65 million years ago. (Mamutlar 3700 yıl önce, dodo 350 yıl önce ve dinozorlar 65 milyon yıl önce.)

What did they eat? (Ne yediler?)
Mammoths feed on grass, dodos on fruit, dinosaurs on meat and grass. (Mamutlar ot ile, dodolar meyve ile, dinozorlar et ve ot ile beslenir.)

How tall/heavy were they? (Ne kadar uzun boylu/ağırdılar?)
Mammoths 4-5 m and 8 tons, dodos 1 m and 20 kg, dinosaurs 1 – 70 m and 5 kg-77 tons (Mamutlar 4-5 m ve 8 ton, dodolar 1 m ve 20 kg, dinozorlar 1 – 70 m ve 5 kg-77 ton)

Where did they live? (Nerede yaşadılar?)
Mammoths lived in the forests, grasslands, dodos on the island of Mauritius, dinosaurs lived on land, in water and in the sky. (Mamutlar ormanlarda otlaklarda, dodolar Mauritius Adasında, dinozorlar karada suda ve gökyüzünde yaşamışlar.)


2. Do you know any other extinct animals? Why are they extinct now?
Çeviri: Başka soyu tükenmiş hayvanlar biliyor musunuz? Neden şimdi soyları tükendi?
Cevap: They became extinct due to climatic conditions and overfishing. (İklim koşulları, aşırı avlanma gibi nedenlerden soyları tükenmiştir.)


3. What should we do to protect endangered animals? You can use the prompts below.
Çeviri: Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız? Aşağıdaki yönlendirmeleri kullanabilirsiniz.
Cevap: We should not wear real fur clothes, we should not pollute the seas and forests, we should protect natural life and balance. (Gerçek kürklü kıyafetler giymemeli, denizleri ormanları kirletmemeli, doğal yaşamı ve dengeyi korumalıyız.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları

MEB Yayınları
1. Do you know this logo? What is WWF? 
Çeviri: Bu logoyu biliyor musunuz? WWF nedir?
Cevap: World Wide Fund for Nature (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)


2. Three Volunteers from WWF (World Wide Fund for Nature) are talking about some animals. Read the texts. What do these animals have in common?
Çeviri: WWF’den (World Wide Fund for Nature) Üç Gönüllü, bazı hayvanlardan bahsediyor. Metinleri okuyun. Bu hayvanların ortak noktası nedir?
Cevap: What these animals have in common is that they are extinct. (Bu hayvanların ortak noktası nesillerinin tükeniyor olması.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları

MEB Yayınları
3. Read the texts in part 2 and write the names of animals.
Çeviri: 2. bölümdeki metinleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın.
Cevap:

a. _Giant Pandas_ live nearly twenty years.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

b. _Asian Elephants_ are hunted for their tusks.

c. _Giant Pandas_ only eat bamboos to survive.

d. _Asian Elephants_ are larger than other land mammals.

e. _Monk Seals_ love quiet places like sea caves.

f. _Asian Elephants_ have got big ears and long trunks.

g. _Giant Pandas_ never give harm to people.

h. _Monk Seals_ weigh about 400 kg.

i. _Giant Pandas_ is in the logo of an animal charity.


4. Read again and fll in information cards about the animals.
Çeviri: Tekrar okuyun ve hayvanlarla ilgili bilgi kartlarını doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları

MEB Yayınları
Imagine that you are a volunteer from WWF. Use the prompts below and prepare a brochure about giraffes. 
Çeviri: WWF gönüllüsü olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki istemleri kullanın ve zürafalar hakkında bir broşür hazırlayın.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

MEB Yayınları
Write the names of the animals and fnd the hidden message.
Çeviri: Hayvanların isimlerini yazın ve gizli mesajı bulun.
Cevap: PROTECT WILD ANIMALS

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

MEB Yayınları
Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.


Let’s Refect! (Düşünelim!)

Now I can understand speech on past and present events. (Artık geçmiş ve şimdiki olaylarla ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can ask about characteristics of wild animals. (Şimdi vahşi hayvanların özelliklerini sorabilirim.)

Now I can talk about past and present events and make suggestions. (Artık geçmiş ve şimdiki olaylardan bahsedebilir ve önerilerde bulunabilirim.)

Now I can understand texts about past and present events. (Artık geçmiş ve şimdiki olaylarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about wildlife. (Artık yaban hayatı ile ilgili cümleler yazabilirim.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap