Anasayfa Kitap Cevapları
7 Mart 2024, 21:02 - Betül Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116-117. Cevapları MEB Yayınları

Ülkemizde Nüfus Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları

3. ÜNİTE Ülkemizde Nüfus: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116-117. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:
1. (Y ) Türkiye’de nüfus artış hızı her dönem aynıdır.
2. (Y ) Nüfus yoğunluğu Türkiye’nin iç kesimlerinde daha fazladır.
3. (D ) Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ile insanlar birçok sorun yaşarlar.
4. (Y ) Kutuplara yakın yerler ve çöller yerleşmenin en yoğun olduğu alanlardır.
5. (D ) Türkiye’de göç, sanayi ve turizmin geliştiği bölgelere doğru yapılmaktadır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:
1. ……..İstanbul………. ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir.
2. Türkiye’de sanayileşmeyle …kent….. nüfusu artmış, …….kır……………… nüfusu azalmıştır.
3. İnsanlar, ……….tarım…………… yapmaya başlayınca yerleşik hayata geçmiş ve ilk köy yerleşmelerini kurmuştur.
4. Bir ülkede ……..sanayi……………. sektörü ile ……….hizmet…………… sektöründe çalışanların oranı fazla ise o ülke gelişmiş olarak kabul edilir.


C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:
Ülkemizde Nüfus Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 117 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. İnsanoğlu, soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile avlayabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve ve sebzelerin olduğu su kaynaklarına yakın doğal barınakları yaşam alanı olarak seçmiştir.
Yukarıdaki metinde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine yer verilmemiştir?

Cevap: C
A) Güvenlik
B) İklim şartları
C) Tarım alanlarına yakınlık
D) Beslenme alanlarına yakınlık

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-42-43-47. Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz?
Cevap: A
A) Ülke nüfusu artar.
B) Çevre sorunları ortaya çıkar.
C) Nüfus belirli merkezlerde yoğunlaşır.
D) Plansız, çarpık kentleşmeler meydana gelir


3. 1982 Anayasası madde 23 … Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak … amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Anayasamızın verilen maddesine göre aşağıdaki alanların hangisine yerleşim yeri kurmak daha uygun olur?
Cevap: D
A) Sit alanlarına
B) Dere yataklarına
C) Verimli tarım arazilerine
D) Belediyenin imara açtığı alanlara4.I. Tarım sektörü
II. Sanayi sektörü
III. Hizmet sektörü
Bir ülke nüfusu içinde hangi sektör veya sektörlerde çalışanların oranı yüksek ise o ülke gelişmemiş olarak kabul edilir?

Cevap: A
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.
A şehrinin nüfusu B şehrinin iki katıdır.
A şehrinin yüz ölçümü B şehrinin yüz ölçümü kadardır.
Yukarıdaki duruma göre A ve B şehirlerinin nüfus yoğunluklarını karşılaştırınız.

Sonraki Ödev:  Türkiye’nin Dünyada Üstlendiği Uluslararası Rolleri Değerlendiriniz.

Cevap: A şehrinin nüfus yoğunluğu B şehrinden daha fazladır.
F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Ülkemizdeki iç göçün sebepleri nelerdir?
Cevap: Ülkemizdeki iç göçün sebebi işsizlik, iklim şartları ve eğitimdir.


2. 15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, ülkeye hangi katkıları sağlar?
Cevap: Bu yaş grubunun fazla olması ülkenin gelişimi için önemlidir. Genç nüfus aktif olacaktır ve ülkeye daha yararlı olacaklardır.


3. Türkiye’de erkek okuryazar oranının kadın okuryazar oranına göre fazla olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Kadınlarımız eskiden okula gönderilmediği için kadın okuryazarlarımızın sayısı daha azdır.


4. Yaşadığınız şehrin fiziki ve beşerî özelliklerini araştırınız. Buna göre;

a) Yaşadığınız şehir göç alan bir şehir mi, göç veren bir şehir mi?
Cevap: Yaşadığım şehir göç alan bir şehirdir.


b) Şehrinizin göç almasında veya vermesinde etkili olan beşerî ve fiziki faktörler nelerdir?
Cevap: Sanayi, turizm, iş imkanları ve iklim şehrimizin göç almasında etkili olmuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap