Anasayfa Kitap Cevapları
25 Şubat 2024, 19:50 - Aysel Alpay Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-101-102-103-104-105-106. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Van Gölü’nün Şafağı Metni Cevapları

4.TEMA Doğa ve Evren: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-99-100-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Van Gölü’nün özellikleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Gölde farklı türlüde canlılar yaşamaktadır.

2. Ülkemizin hangi yöresini gezip görmek istersiniz? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız
Cevap: Ülkemizin Antep, Urfa ve Mardin yörelerini görmek isterdim.

3. Ülkemizin tarihî ve turistik yerleriyle ilgili hazırlıkta derleyip sınıfa getirdiğiniz resim ve fotoğrafları arkadaşlarınıza gösterip bunlarla ilgili bilgi veriniz
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Dörtel Yayıncılık


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tespit edip aşağıya yazınız. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız.

billur
Anlamı: Temiz, duru

kepenek
Anlamı: keçeden yapılmış, dikişsiz ve kolsuz üstlük

alemisema
Anlamı: Gökkuşağı

ulu
Anlamı: Yüce

ekin
Anlamı: tahıl tohum

Şafak
Anlamı: Aydınlık


2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri bulup altını çiziniz. Sonra bu deyimleri birer cümlede de siz kullanınız. Bu deyimlerin metne olan katkısını söyleyiniz.
Cevap: Deyimler metnin anlamını pekiştirme, anlatımı zenginleştirmek için kullanılmıştır.

Küçücük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara, göle dikmişti.
Gördüğü parlak yıldıza gözlerini dikti.

İçime kurşun gibi ağır bir merak oturdu.
→ Gördükleri kurşun gibi ağır geldi ona.

Biz motorla pata küte yol alırken doğudaki dağların başı ağarıverdi.
→ İstanbul’dan Bursa’ya doğru yol aldık.
Yaşadıklarından dolayı başı ağardı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden örnekte olduğu gibi söz sanatlarının geçtiği yerleri tespit edip adlarını yazınız
Cevap:

Bu gölü baştan aşağı gez. Gece gündüz gez. Sihrini sen de göreceksin. → Tezat (Karşıtlık)
Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor → Abartma (Mübalağa)
Kü­çü­cük ma­vi bi­rer düğ­me gi­bi göz­le­ri­ni uzak­la­ra, gö­le dik­miş­ti → Teşbih (benzetme)
Der­ken bir di­lim kır­mı­zı köz gi­bi Gü­ne­ş’in bir ucu çık­tı bat­tı.→ Teşbih (benzetme)
Biz mo­tor­la pat küt yol alır­ken do­ğu­da­ki dağ­la­rın başı ağa­rı­ver­di. → Teşhis (Kişileştirme)
Yu­ka­rı akan ba­lık­lar, mı­sır pat­la­ğı gi­bi çay su­la­rı­nın üs­tün­de sıç­ra­şı­yor­lar → Teşbih (benzetme)


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden anladıklarınızı özetleyiniz.
Cevap: Van Gölü’nün doğu ucunda Ernis köyü varmış. Yazar bu köyde Ali Menco adında yaşlı ve dinç bir adamla tanışmış. Adam ona her gün hayatla ilgili deneyimlerinden bahsedermiş. Bir gün yine böyle sohbet ederken adam ona Van Gölü’nün sihrini söylemiş, ama anlatmamış sadece gidip görmesi gerektiğini söylemiş. Ali Menco’nun sözleriyle heyecanlanan adam hemen Van Gölü’ne çıkmış. Ve Van Gölünde Güneş’in doğunu izlemiş renklerin güzelliğini Güneş’in güzelliğini görmüş ve sihrin ne olduğunu anlamış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ali Menco kimdir? Nerede yaşıyor? Fiziksel özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Ernis köyünde yaşayan 98 yaşında süt beyazı sakalı olan dinç yüzük büyük pembe bir adamdır.

2. Ali Menco, yazara neler söylüyor?
Cevap: Su­yu, top­ra­ğı, yağ­mu­ru, eki­ni, ağaç­la­rı,  kurt­tan, bö­cek­ler­den, kuştan yı­lan­lar­dan bahsediyor.

3. Metinde “Boş, havaya laf ettiği yok.” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?
Cevap: Konuştuğu şeylerin arkasının dolu olduğunu boş değil bilgilendirici konuştuğunu anlatmak istiyor olabilir.

4. Motorcu, yazarı niçin uyandırıyor?
Cevap: Motorcu, yazarı Van Gölü’ne açılmanın zamanı geldiği için uyandırıyor.

5. Yazarın heyecanla beklediği nedir? Yazar, Güneş’in ilk çıkışını neye benzetiyor?
Cevap: Güneşin doğuşu bir sihirdir. Ve Güneş’i bir dilim kırmızı köze benzetiyor.

6. Ali Menco Van Gölü’ne niçin büyülü göl diyor? Van Gölü gerçekten büyülü göl müdür? Yoksa bu bir benzetme midir?
Cevap: Bu bir benzetmedir. Ali Menco gölün güzelliğinden renklerinden güneşin doğuşundan dolayı sihirli olduğunu söylüyor.

7. Yazar, Van Gölü’nün kıyılarıyla ilgili hangi gözlemlerini dile getiriyor?
Cevap: ”Van Gö­lü dağ­la­rın or­ta­sın­da­dır. De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir.” diyor.

8. Van Gölü’nün ortasındaki adayı hangi özelliğiyle tanıtıyor?
Cevap: Adayı içinde Pelikan dolu olmasıyla ve Pelikan adası diye bilindiği özelliğiyle tanıtıyor.


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler veriniz

Öznel Yargılar:

  • Ama ko­nu­şun­ca da hoş ko­nu­şu­yor.
  • Van Gö­lü’nün ma­vi­si hiç­bir ma­vi­ye ben­ze­mi­yor.
  • Soh­be­ti tat­lı bir adam.

Nesnel Yargılar:

  • Er­nis, Van Gö­lü’nün do­ğu ucun­da, Es­rük Da­ğı’nın ete­ği­ne ku­rul­muş dok­san ev­lik bir köy­dür.
  • Es­rük Da­ğı’nın top­rak­la­rı, ka­ya­la­rı te­pe­den tır­na­ğa kıp­kır­mı­zı­dır.
  • Er­nis kö­yün­de bir yaş­lı adam var. Adı Ali Men­co. Dok­san se­ki­zin­de bu yıl.
  • Van Gö­lü dağ­la­rın or­ta­sın­da­dır. De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir.
Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216-217-218. Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar hangi anlatım biçimlerinden ve hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Örneklerle belirtiniz.

Anlatım Biçimleri → Betimleyici, öyküleyici ve açıklayıcı anlatım vardır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları → Açıklama, tanımlama ve sayısal verilerden yararlanma vardır.

  • De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir. (Sayısal Verilerden Yararlanma)
  • Adır Ada­sı bin dö­nüm­lük bir yer­dir aşa­ğı yu­ka­rı.Es­ki­den kal­ma ba­dem ağaç­la­rı da var. (Açıklama)
  • Er­nis, Van Gö­lü’nün do­ğu ucun­da, Es­rük Da­ğı’nın ete­ği­ne ku­rul­muş dok­san ev­lik bir köy­dür. → (Tanımlama)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluğu yönünden inceleyiniz. Varsa bozukluğun nedenini belirtiniz
Cevap:

Fırdolayı, dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa karlıdır, uludur.
Fırdolayı ve dört bir yanı kelimeleri aynı anlamı taşıdığı için anlatım bozukluğu olmuştur.

Dağlar, Süphan Dağı’na kadar hemen hemen hep bir hizadadırlar.
→ Hep kelimesi fazla ve gereksiz kelime olarak kullanılmıştır.

Süphan Dağı, bu yanların en yüksek dağı: 4434 metre.
→ Bu yanların değil bu gölgenin kelimesi kullanılmalı, kelime hatası yapılmıştır.

Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa, ışığa boğuluyor.
→ Aydınlık ve ışık aynı anlamları taşıdığı için cümleyi bozmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Yaşadığınız çevreyi (sokağı, mahalleyi, semti veya köyü) tanıtan bir röportaj yazınız. Yazınızı uygun görsellerle destekleyiniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, bir başka deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız.
Cevap:

“Gizli Cennet: Dumlupınar Mahallesi’nin Renkli Sokakları”

Gazeteci: Merhaba Ali! Bugün seninle Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan renkli sokakları konuşmak istiyorum. Bize bu mahalle hakkında biraz bilgi verebilir misin?

Tusem: Tabii ki! Dumlupınar Mahallesi, şehrimizin en sevimli ve canlı bölgelerinden biri. Burası küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen sokaklarımızda her zaman bir hareketlilik var.

Gazeteci: Peki, bize mahallenizdeki sokaklarından bahseder misin? Hangi özellikleriyle ön plana çıkıyorlar?

Tusem: Elbette! İlk olarak Dumlupınar Mahallesi’nin en ünlü sokağı olan Çınar Sokak’tan bahsetmek isterim. Bu sokakta birbirinden güzel çınar ağaçları bulunuyor ve tüm mevsimlerde yeşil kalıyorlar. Bu durum, sokaktaki atmosferi daha da güzelleştiriyor. Ayrıca sokak boyunca sıralanan evlerimizin önünde renkli çiçekler ve bitkiler yetiştiriliyor. Baharda burası tam bir çiçek bahçesine dönüşüyor.

Gazeteci: Harika! Sanki bir doğa harikasıymış gibi duruyor. Peki, başka hangi sokakları ziyaret etmeliyiz?

Tusem: Dumlupınar Mahallesi’nin diğer bir ünlü sokağı “Şehitler Caddesi”. Bu cadde, mahallenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eski evlerle dolu. Taş duvarlar, ahşap kapılar ve çatılar burada göze çarpıyor. Ayrıca bu caddenin sonunda büyük bir park var. İnsanlar burada yürüyüş yapıp dinlenebiliyor.

Gazeteci: Anladım. Dumlupınar Mahallesi’nin bu tarihi dokusu gerçekten etkileyici. Sizce mahallenizin sosyal yaşamı nasıl?

Tusem: Mahalledeki sosyal yaşam oldukça canlı. Özellikle yaz aylarında düzenlenen mahalle festivalleri herkesin bir araya geldiği keyifli etkinlikler oluyor. Sokaklarda açık hava konserleri, dans gösterileri ve lezzetli yiyecekler bulunuyor. Ayrıca mahallemizdeki spor kulüpleri ve dernekler de insanların birbirleriyle tanışmasını sağlıyor.

Gazeteci: Ne güzel! Dumlupınar Mahallesi’nin enerjisi gerçekten dikkat çekici. Yerel esnaflardan bahseder misin? Mahallede hangi dükkanlar ön planda?

Tusem: Elbette! Mahallemizde pek çok yerel esnaf bulunuyor. Bakkallar, fırınlar, manavlar ve küçük kafeler gibi çeşitli dükkanlarımız var. En sevdiğim yer ise mahallemizin meşhur dondurmacısı. Yaz aylarında buralarda uzun kuyruklar oluşuyor. Aynı zamanda sokaklarda dolaşan pazar arabaları da taze meyve ve sebze satan esnaflarımızı görebilirsiniz.

Gazeteci: Dumlupınar Mahallesi’nin gerçekten lezzet dolu olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak, bu güzel mahallenizi ziyaret edecek insanlara ne tavsiye edersin?

Tusem: Eğer Dumlupınar Mahallesi’ni ziyaret etmek isteyen biri varsa, öncelikle Çınar Sokak’ta yürüyüş yapmasını öneririm. Ardından Şehitler Caddesi’ndeki tariGazeteci: …Ardından Şehitler Caddesi’ndeki tarihi evleri keşfetmelerini öneririm. Eğer doğayla iç içe olmak istiyorlarsa, mahallemizin sonundaki büyük parkı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Bu parkta piknik yapabilir, bisiklete binebilir veya sadece doğanın tadını çıkarabilirler.

Tusem: Evet, park gerçekten harika bir yer! Mahallemizi ziyaret edenler ayrıca sokaklarımızda gezintiye çıkabilirler. Özellikle X Sokak ve Y Sokak’ta dolaşırken, güzel mimarili evleri göreceklerdir. Ayrıca Z Meydanı da görülmeye değer bir yerdir. Burada zaman zaman etkinlikler düzenlenir ve insanlar buluşur.

Gazeteci: Mahallenizdeki topluluk ruhu hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim?

Tusem: Tabii! Dumlupınar Mahallesi’nde insanlar birbirlerine yardım etmekten mutluluk duyar. Komşuluk ilişkileri çok güçlüdür. Örneğin, her yıl mahalle festivali için komşularımız bir araya gelip birlikte hazırlıklar yaparız. İhtiyaç sahibi olanlara ise yardım eli uzatılır. Böylece mahallemizde bir dayanışma hissi oluşur.

Gazeteci: Harika bir topluluk ruhuyla dolu bir mahalle! Son olarak, Dumlupınar Mahallesi’nin geleceği hakkında düşüncelerin nelerdir?

Tusem: Benim düşüncem, Dumlupınar Mahallesi’nin büyümeye ve gelişmeye devam edeceği yönünde. Bazı yeni projeler üzerinde çalışılıyor. Örneğin, mahallemize daha fazla yeşil alan eklemek için çaba harcanıyor. Ayrıca yerel işletmelerin desteklenmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması da önemseniyor. Bu sayede mahallemiz daha da canlı bir hale gelecek.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 54-57-58-59-60-61. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Gazeteci: Ne güzel bir gelecek vizyonu! Son olarak, Dumlupınar Mahallesi’ni ziyaret etmek isteyen okurlarımıza bir mesajın var mı?

Tusem: Tabii! Dumlupınar Mahallesi’ne gelmek isteyen herkesi samimi ve huzurlu bir ortamda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Burada size renkli sokaklar, tarihi evler ve dost canlısı insanlar eşlik edecek. Deneyimlediğiniz güzellikleri paylaşmayı unutmayın ve bu özel mahallenin enerjisini yakalayın. Sizi bekliyor olacağız!

Gazeteci: Çok teşekkürler Ali! Dumlupınar Mahallesi hakkında bize bu güzel bilgileri verdiğin için minnettarım. Seninle yapılan bu röportaj, okuyucularımıza bu sevimli ve renkli mahalleyi tanıtmak adına harika bir kaynak olacak. Başarılarının devamını dilerim!

Tusem: Ben teşekkür ederim! Her zaman buradayım ve Dumlupınar Mahallesi’nin güzelliklerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Size destek olduğum için ben minnettarım.Tusem: Ben teşekkür ederim! Her zaman buradayım ve Dumlupınar Mahallesi’nin güzelliklerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Size destek olduğum için ben minnettarım.

Gazeteci: Bu arada, Ali, mahallenizdeki kültürel etkinlikler hakkında biraz daha detay verebilir misin? Ne tür etkinlikler düzenleniyor?

Tusem: Tabii ki! Dumlupınar Mahallesi’nde düzenlenen kültürel etkinlikler oldukça çeşitli. Örneğin, her yıl geleneksel bir el sanatları festivali düzenlenir. Bu festivalde yerel sanatçılar ürettikleri el işleri ve el yapımı ürünleri sergiler. Ayrıca müzik dinletileri, dans gösterileri ve tiyatro oyunları da bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilir. Mahallemizin sokaklarında gezen insanlar, bu renkli etkinliklerle keyifli bir zaman geçirebilirler.

Gazeteci: Harika! Sanatsal etkinliklerle dolu bir mahallede yaşadığınız için şanslısınız. Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan çocukların nasıl bir eğitim ortamına sahip olduğunu anlatabilir misin?

Tusem: Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan çocuklar için eğitim büyük önem taşıyor. Mahallemizdeki okullar, nitelikli öğretmenler ve modern eğitim materyalleriyle donatılmış durumda. Ayrıca, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla pek çok kurs ve etkinlik düzenleniyor. Müzik, resim, tiyatro gibi alanlarda yeteneklerini keşfedebilirler. Bu sayede Dumlupınar Mahallesi’nin geleceği için yetenekli ve başarılı gençler yetişiyor.

Gazeteci: Çok güzel bir eğitim ortamının olduğunu söyledin, Ali. Peki, mahallenizdeki doğal güzelliklerden bahsedelim. Sizce en etkileyici olanlar hangileridir?

Tusem: Doğal güzellikler açısından Dumlupınar Mahallesi oldukça şanslı. Yakınlarımızda yer alan bir dere boyunca yapılan yürüyüşler gerçekten keyifli oluyor. Bu yolculuk sırasında kuş sesleri dinleyebilir, çeşitli bitki türlerini gözlemleyebiliriz. Ayrıca, mahallemizin hemen yakınında bulunan dağlık bölgelerde de doğa yürüyüşleri yapabilir ve muhteşem manzaraların tadını çıkarabiliriz.

Gazeteci: Mükemmel! Doğa ile iç içe bir yaşam sürdüğünüzü anladım. Ali, son olarak, Dumlupınar Mahallesi’ni ziyaret eden insanlara ne gibi unutulmaz deneyimler sunabileceklerini önerirsin?

Tusem: Dumlupınar Mahallesi’ni ziyaret eden insanlar için birkaç önerim var. İlk olarak, mahallemizin yerel lezzetlerini tatmanızı öneririm. Yerel restoranlarımızda yöresel yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Ayrıca, sokaklarda dolaşırken küçük el işleri satan esnafların tezgahlarından hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, mahallemizin tarihi evlerini keşfederken fotoğraf çekmeyi unutmayın. Bu şekilde Dumlupınar Mahallesi’nin güzelliklerini her zaman hatırlayabilirsiniz.

Gazeteci: Harika öneriler! Ali, bize bu keyifli röportaj için tekrar teşekkür ederim. Dumlupınar Mahallesi hakkında verdiğin bilgiler çok değerli oldu. OkuyucularımTusem: Rica ederim, ben teşekkür ederim! Dumlupınar Mahallesi hakkında bilgi vermek benim için bir zevkti. Okuyucularınızın da bu renkli mahalleyi keşfetmek için heyecanlanacaklarına eminim.

Gazeteci: Kesinlikle öyle, Ali. Okuyucularımız, senin anlatımlarınla Dumlupınar Mahallesi’nin ne kadar özel ve yaşanılabilir bir yer olduğunu görmüşlerdir. Son olarak, mahallenizde yaşamakla ilgili en sevdiğiniz şey nedir?

Tusem: Dumlupınar Mahallesi’nde yaşamanın en güzel yanı, her gün farklı bir macera yaşayabilmektir. Sokaklarda dolaşırken yeni arkadaşlar edinir, renkli etkinliklere katılır ve doğanın tadını çıkarırız. Bu mahallede büyümek gerçekten benzersiz bir deneyimdir.

Gazeteci: Harika! Gerçekten muhteşem bir yaşam deneyimi gibi görünüyor. Ali, röportajımız için tekrar teşekkür ederim. Senin gibi bir mahalle sakiniyle konuşmak çok keyifli oldu ve okuyucularımıza harika bir iç görü sağladın.

Tusem: Ben de size teşekkür ederim. Her zaman buradayım ve Dumlupınar Mahallesi hakkında daha fazla bilgi paylaşmaktan mutluluk duyarım. Okuyucularınızın merak ettiği herhangi bir konu için her zaman buradayım. Çok teşekkür ederim!

Gazeteci: Okuyucuların bu röportajı heyecanla bekleyeceklerdir, Ali. Size başarılar dilerim ve Dumlupınar Mahallesi’nin güzelliklerinin herkes tarafından keşfedilmesi dileğiyle. Hoşça kal!


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çevrenizde ne tür çevre sorunları yaşanıyor? Araştırınız.
Cevap: Çevremizde gürültü kirliliği, hava kirliliği, ışık kirliliği, su kirliliği yaşanmaktadır. Bunlar insanların sorumsuzluklarından meydana gelmektedir. Örneğin göl kenarında piknik yapan bir aile göle ve etrafa çöplerini atıyor. Aynı zamanda fabrika ve arabalardan çıkan dumanlar da çevre kirliliğine sebep olmaktadır.


Genel ağ veya televizyonlardan, günlük gazetelerden çevrenin korunmasıyla ilgili haberler derleyip bu haberleri sınıfa getiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap